Chinese Notes
Chinese Notes

功能 gōngnéng

gōngnéng noun function / capability
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
Notes: (CC-CEDICT '功能')

Contained in

词汇功能语法功能动词功能语法学派文殊师利菩萨六字呪功能法经特异功能多功能功能性肾功能

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 2
Media articles 气象卫星 Weather satellites - Fragment c (2015-11-28) 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 1
Book of Sui 《隋書》 卷3  帝紀第3 煬帝上 Volume 3 Annals 3: Emperor Yang 1 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十四  列傳第七十九 李晟子:愿 憲 愬 聽 Volume 154 Biographies 79: Li Cheng and sons: Yuan, Xian, Su, Ting 1
History of Song 《宋史》 卷三百六十八 列傳第一百二十七 王德 王彥 魏勝 張憲 楊再興 牛皋 胡閎休 Volume 368 Biographies 127: Wang De, Wang Yan, Wei Sheng, Zhang Xian, Yang Zaixing, Niu Gao, Hu Hongxiu 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十七 列傳第三十七: 裴炎 劉禕之 魏玄同 李昭德 Volume 87 Biographies 37: Pei Yan, Liu Yizhi, Wei Xuantong, Li Zhaode 1
Book of Han 《漢書》 卷六十 杜周傳 Volume 60: Du Zhou 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇一 列傳第一百六十 辛棄疾 何異 劉宰 劉爚 柴中行 李孟傳 Volume 401 Biographies 160: Xin Qiji, He Yi, Liu Zai, Liu Yue, Chai Zhongxing, Li Mengchuan 1
History of Jin 《金史》 卷一百三十  列傳第六十八: 列女 阿鄰妻 李寶信妻 韓慶民妻 雷婦師氏 康住住 李文妻 李英妻 相琪妻 阿魯真 撒合輦妻 許古妻 馮妙真 蒲察氏 烏古論氏 素蘭妻 忙哥妻 尹氏 白氏 聶孝女 仲德妻 寶符李氏 張鳳奴 Volume 130 Biographies 68: Exemplary Women - A Linqi, Libao Xinqi, Hanqing Minqi, Leifu Shishi, Kang Zhuzhu, Li Wenqi, Li Yingqi, Xiang Qiqi, A Luzhen, Sahe Nianqi, Xu Guqi, Feng Miaozhen, Pu Chashi, Wugu Lunshi, Su Lanqi, Mang Geqi, Yin Shi, Bai Shi, Nie Xiaonu, Zhong Deqi, Bao Fulishi, Zhang Fengnu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
考功能 考功能 考功能於官職 Book of Han 《漢書》 卷六十 杜周傳 Volume 60: Du Zhou 3
德行功能 德行功能 必有德行功能 Book of Sui 《隋書》 卷3  帝紀第3 煬帝上 Volume 3 Annals 3: Emperor Yang 1 2