Chinese Notes
Chinese Notes

声明 (聲明) shēngmíng

  1. shēngmíng noun statement / declaration
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
    Notes: (CC-CEDICT '聲明')
  2. shēngmíng verb to state
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Contained in

声明书

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷十六 志第六 律曆上 Volume 16 Treatises 6: Rhythm and the Calendar Part One 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三十一 志第十一: 音樂四 Volume 31 Treatises 11: Music 4 2
History of Song 《宋史》 卷一百四十 志第九十三 樂十五 Volume 140 Treatises 93: Music 15 2
Wenxuan 《文選》 卷三十 Scroll 30 2
History of Song 《宋史》 卷一百三十八 志第九十一 樂十三 Volume 138 Treatises 91: Music 13 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三十 志第十: 音樂三 Volume 30 Treatises 10: Music 3 1
History of Song 《宋史》 卷一百四十九 志第一百〇二 輿服一 Volume 149 Treatises 102: Carriages and Clothes 1 1
History of Song 《宋史》 卷四百八十三 列傳第二百四十二 世家六 湖南周氏周行逢(子:保權 附:李觀象 張文表) 荆南高氏高保融(弟:保勗 子:繼沖 弟:保寅 附:孫光憲 梁延嗣 漳泉留氏留從效 陳氏陳洪進(子:文顯 文顥 文顗 文頊) Volume 483 Biographies 242: Hereditary Houses 6 - Hu and southern Zhou clans Zhou Xingfeng (son: Bao Quan, relative: Li Guanxiang, Zhang Wenbiao), Jing and southern Gao clans Gao Baorong (younger brother: Bao Xu, sons: Ji Chong, younger brother: Bao Yin, relative: Sun Guangxian, Liang Yansi, Zhang Quanliu remaining clan member nephew, Chen clan Chen Hongjin (sons: Wen Xian, Wen Hao, Wen Yi, Wen Xu) 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十九 列傳第九十九: 于休烈 令狐峘 歸崇敬 奚陟 張薦 蔣乂 柳登 沈傳師 Volume 149 Biographies 99: Yu Xiulie, Ling Huhuan, Gui Chongjing, Xi Zhi, Zhang Jian, Jiang Yi, Liu Deng, Shen Chuanshi 1
History of Song 《宋史》 卷一百三十四 志第八十七 樂九 Volume 134 Treatises 87: Music 9 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
声明文物 聲明文物 聲明文物之盛 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十九 列傳第九十九: 于休烈 令狐峘 歸崇敬 奚陟 張薦 蔣乂 柳登 沈傳師 Volume 149 Biographies 99: Yu Xiulie, Ling Huhuan, Gui Chongjing, Xi Zhi, Zhang Jian, Jiang Yi, Liu Deng, Shen Chuanshi 3
慕声明 慕聲明 誌慕聲明 History of Song 《宋史》 卷四百八十 列傳第二百三十九 世家三 吳越錢氏錢俶(子:惟濬 惟治 惟濟 弟:儼 姪:昱 附:孫承祐 沈承禮) Volume 480 Biographies 239: Hereditary Houses 3 - Wu, Yue, and Qian clans Qian Chu (sons: Wei Jun, Wei Zhi, Wei Ji, younger brother: Yan, nephew: Yu, relatives: Sun Chengyou, Shen Chengli) 2