Chinese Notes
Chinese Notes

显赫 (顯赫) xiǎnhè

xiǎnhè noun illustrious / celebrated
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

显赫人物

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷五十 列傳第二十 曹志 庾峻 郭象 庾純 秦秀 Volume 50 Biographies 20: Cao Zhi; Yu Jun; Guo Xiang; Yu Chun; Qin Xiu 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十八 列傳第一百四十七 周執羔 王希呂 陳良祐 李浩 陳槖 胡沂 唐文若 李燾 Volume 388 Biographies 147: Zhou Zhigao, Wang Xilu, Chen Liangyou, Li Hao, Chen Tuo, Hu Yi, Tang Wenruo, Li Dao 1
History of Song 《宋史》 卷三百〇一 列傳第六十 邊肅 梅詢 馬元方 薛田 寇瑊 楊日嚴 李行簡 章頻 陳琰 李宥 張秉 張擇行 鄭向 郭稹 趙賀 高覿 袁抗 徐起 張旨 齊廓 鄭驤 Volume 301 Biographies 60: Bian Su, Mei Xun, Ma Yuanfang, Xue Tian, Kou Jian, Yang Riyan, Li Xingjian, Zhang Pin, Chen Yan, Li You, Zhang Bing, Zhang Zhaixing, Zheng Xiang, Guo Zhen, Zhao He, Gao Di, Yuan Kang, Xu Qi, Zhang Zhi, Qi Kuo, Zheng Xiang 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十三 竇融列傳 Volume 23: Biography of Dou Rong 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十五 列傳第九十五: 劉玄佐 董晉 陸長源 劉全諒 李忠臣 李希烈 吳少誠 Volume 145 Biographies 95: Liu Xuanzuo, Dong Jin, Lu Zhengyuan, Liu Quanliang, Li Zhongchen, Li Xilie, Wu Shaocheng 1
History of Song 《宋史》 卷四百六十三 列傳第二百二十二 外戚上 杜審琦弟:審瓊 審肇 審進(從子:彥圭 彥鈞 從孫:守元 曾孫:惟序) 賀令圖楊重進 王繼勳 劉知信子:承宗 劉文裕 劉美子:從德 從廣 孫:永年 附:馬季良 郭崇仁 楊景宗 符惟忠 柴宗慶 張堯佐 Volume 463 Biographies 222: Families of Imperial Consorts 1 - Du Shenqi younger brothers: Shen Qiong, Shen Zhao, Shen Jin (nephews: Yan Gui, Yan Jun, relatives: Shou Yuan, Wei Xu), Heling Tuyang zhongjin, Wang Jixun, Liu Zhixin's sons: Cheng Zong, Liu Wenyu, Liu Mei's sons: Cong De, Cong Guang, grandson: Yong Nian, relatives: Ma Jiliang, Guo Chongren, Yang Jingzong, Fu Weizhong, Chai Zongqing, Zhang Yaozuo 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷十六 鄧寇列傳 Volume 16: Biographies of Deng, Kou 1
Book of Jin 《晉書》 卷九十一 列傳第六十一 儒林 Volume 91 Biographies 61: Confucian Scholars 1
Wenxuan 《文選》 卷十 Scroll 10 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十二 列傳第一百三十二: 王重榮 王處存 諸葛爽 高駢 時溥 朱瑄 Volume 182 Biographies 132: Wang Zhongrong, Wang Chucun, Zhu Geshuang, Gao Pian, Shi Pu, Zhu Xuan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
灵显赫 靈顯赫 寵靈顯赫 Book of Later Han 《後漢書》 卷十六 鄧寇列傳 Volume 16: Biographies of Deng, Kou 2