Chinese Notes
Chinese Notes

显赫 (顯赫) xiǎnhè

xiǎnhè noun illustrious / celebrated
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

显赫人物

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百六十三 列傳第二百二十二 外戚上 杜審琦弟:審瓊 審肇 審進(從子:彥圭 彥鈞 從孫:守元 曾孫:惟序) 賀令圖楊重進 王繼勳 劉知信子:承宗 劉文裕 劉美子:從德 從廣 孫:永年 附:馬季良 郭崇仁 楊景宗 符惟忠 柴宗慶 張堯佐 Volume 463 Biographies 222: Families of Imperial Consorts 1 - Du Shenqi younger brothers: Shen Qiong, Shen Zhao, Shen Jin (nephews: Yan Gui, Yan Jun, relatives: Shou Yuan, Wei Xu), Heling Tuyang zhongjin, Wang Jixun, Liu Zhixin's sons: Cheng Zong, Liu Wenyu, Liu Mei's sons: Cong De, Cong Guang, grandson: Yong Nian, relatives: Ma Jiliang, Guo Chongren, Yang Jingzong, Fu Weizhong, Chai Zongqing, Zhang Yaozuo 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十八 梁書18: 列傳八 張文蔚 薛貽矩 張策 杜曉 敬翔 李振 Volume 18 Book of Later Liang 18: Biographies 8 - Zhang Wenyu, Xue Yiju, Zhang Ce, Du Xiao, Jing Xiang, Li Zhen 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十三 竇融列傳 Volume 23: Biography of Dou Rong 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十八 列傳第一百四十七 周執羔 王希呂 陳良祐 李浩 陳槖 胡沂 唐文若 李燾 Volume 388 Biographies 147: Zhou Zhigao, Wang Xilu, Chen Liangyou, Li Hao, Chen Tuo, Hu Yi, Tang Wenruo, Li Dao 1
Book of Jin 《晉書》 卷五十 列傳第二十 曹志 庾峻 郭象 庾純 秦秀 Volume 50 Biographies 20: Cao Zhi; Yu Jun; Guo Xiang; Yu Chun; Qin Xiu 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十二 列傳第一百三十二: 王重榮 王處存 諸葛爽 高駢 時溥 朱瑄 Volume 182 Biographies 132: Wang Zhongrong, Wang Chucun, Zhu Geshuang, Gao Pian, Shi Pu, Zhu Xuan 1
Wenxuan 《文選》 卷十 Scroll 10 1
Wenxuan 《文選》 卷二十四 Scroll 24 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷十六 鄧寇列傳 Volume 16: Biographies of Deng, Kou 1
Book of Jin 《晉書》 卷九十一 列傳第六十一 儒林 Volume 91 Biographies 61: Confucian Scholars 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
灵显赫 靈顯赫 寵靈顯赫 Book of Later Han 《後漢書》 卷十六 鄧寇列傳 Volume 16: Biographies of Deng, Kou 2