Chinese Notes
Chinese Notes

覆亡 fù wáng

fù wáng verb fall (of an empire)
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Change 变化

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六 魏書六 董二袁劉傳 Volume 6: Book of Wei 6 - Biographies of Dong, the two Yuans, and Liu 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十九 列傳第七十七: 藝術上 Volume 89 Biographies 77: Diviners 1 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷十七 晉家人傳第五: Volume 17: The Later Jin Imperial Family 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十四 列傳第四十四: 蘇味道 李嶠 崔融 盧藏用 徐彥伯 Volume 94 Biographies 44: Su Weidao, Li Jiao, Cui Rong, Lu Cangyong, Xu Yanbo 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷五十二 雜傳第四十: 杜重威 李守貞 張彥澤 Volume 52 Miscellaneous Biographies 32: Du Zhongwei, Li Zhouzhen, Zhang Yanze 1
Book of Jin 《晉書》 卷一百二十二 載記第二十二 呂光 呂纂 呂隆 Volume 122 Records 22: Lü Guang; Lü Zuan; Lü Long 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十三 魏書二十三 和常楊杜趙裴傳 Volume 23: Book of Wei 23 - Biographies of He, Chang, Yang, Du, Zhao, and Pei 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十二 世襲列傳一: 李茂貞 高萬興 韓遜 李仁福 Volume 132: Biographies of Descendents 1 - Li Maozhen, Gao Wanxing, Han Xun, Li Renfu 1
Book of Zhou 《周書》 卷14 列傳第6 賀拔勝 弟岳 兄允 侯莫陳悅 念賢 Volume 14 Biographies 6: He Basheng (younger brother Yue, older brother Yong); Houmo Chenyue; Nian Xian 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十五 列傳第十三: 古弼 張黎 劉潔 丘堆 娥清 伊珝 乙瑰 周幾 豆代田 車伊洛 王洛兒 車路頭 盧魯元 陳建 來大干 宿石 萬安國 周觀 尉撥 陸真 呂洛拔 薛彪子 尉元 慕容白曜 和其奴 苟頹 宇文福 Volume 25 Biographies 13: Gu Bi, Zhang Li, Liu Jie, Qiu Dui, E Qing, Yi Xu, Yi Gui, Zhou Ji, Dou Daitian, Che Yiluo, Wang Luo'er, Che Lutou, Lu Luyuan, Chen Jian, Lai Dagan, Su Shi, Wan Anguo, Zhou Guan, Wei Bo, Lu Zhen, Lu Luoba, Xue Biaozi, Wei Yuan, Murong Baiyao, He Qinu, Guo Tui, Yu Wenfu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
覆亡不暇 覆亡不暇 而猶必覆亡不暇 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六 魏書六 董二袁劉傳 Volume 6: Book of Wei 6 - Biographies of Dong, the two Yuans, and Liu 3
覆亡可 覆亡可 覆亡可待 Book of Zhou 《周書》 卷31 列傳第23 韋孝寬 韋敻 梁士彥 Volume 31 Biographies 23: Wei Xiaokuan; Wei Xiong; Liang Shiyan 2
取覆亡 取覆亡 自取覆亡 History of Song 《宋史》 卷四百〇九 列傳第一百六十八 高定子 高斯得 張忠恕 唐璘 Volume 409 Biographies 168: Gao Dingzi, Gao Side, Zhang Zhongshu, Tang Lin 2
江陵覆亡 江陵覆亡 江陵覆亡 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十七 列傳第五十七 胡穎 徐度 杜稜 周鐵武 程靈洗 沈恪 陸子隆 錢道戢 駱文牙 孫瑒 徐世譜 周敷 荀朗 周炅 魯悉達 蕭摩訶 任忠 樊毅 Volume 67 Biographies 57: Hu Ying, Xu Du, Du Leng, Zhou Tiewu, Cheng Lingxi, Shen Ke, Lu Zilong, Qian Daoji, Luo Wenya, Sun Yang, Xu Shipu, Zhou Fu, Xun Lang, Zhou Jiong, Lu Xida, Xiao Mohe, Ren Zhong, Fan Yi 2
致覆亡 致覆亡 自致覆亡 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷十九  列傳第九 謝晦 謝裕 謝方明 謝靈運 Volume 19 Biographies 9: Xie Hui, Xie Yu, Xie Fangming, Xie Lingyun 2