Chinese Notes
Chinese Notes

卓越 zhuóyuè

zhuóyuè adjective excellent / splendid
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '卓越')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷五十二 列傳第二十二 郤詵 阮种 華譚 Volume 52 Biographies 22: Xi Shen; Ruan Zhong; Hua Tan; Yuan Fu 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十二 列傳第四十二: 魏元忠 韋安石 蕭至忠 宗楚客 紀處訥 Volume 92 Biographies 42: Wei Yuanzhong, Wei Anshi, Ziao Zhizhong, Zong Chuke, Ji Chune 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十一 列傳第一百〇九 袁洪愈 王廷瞻 郭應聘 耿定向 王樵 魏時亮 郝杰 趙參魯 張孟男 李禎 丁賓 Volume 221 Biographies 109: Yuan Hongyu, Wang Tingzhan, Guo Yingpin, Geng Dingxiang, Wang Qiao, Wei Shiliang, Hao Jie, Zhao Canlu, Zhang Mengnan, Li Zhen, Ding Bin 1
History of Liao 《遼史》 卷七十三 列傳第三: 耶律曷魯 蕭敵魯 耶律斜涅赤 耶律欲穩 耶律海里 Volume 73 Biographies 3: Yelu Helu, Xiao Dilu, Yelu Xieniechi, Yelu Yuwen, Yelu Haili 1
Book of Liang 《梁書》 卷四十八 列傳第四十二 儒林 Volume 48: Confucian Scholars 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 1
History of Song 《宋史》 卷四百五十二 列傳第二百十一 忠義七 高敏張吉 景思忠弟:思立 王奇 蔣興祖 郭滸 吳革 李翼阮駿 趙士嶐士醫 士眞 士遒 士跂 叔皎 叔憑 訓之 聿之 陳淬 黃友 郝仲連 劉惟輔 牛皓 魏彥明 劉士英 翟興弟:進 朱蹕朱良 方允武 龔楫李亘 凌唐佐 楊粹中 強霓康傑 李伸 郭僎郭贊 王迸 吳從龍 司馬夢求 林空齋 黃介 孫益 王仙 吳楚材 李成大 陶居仁 Volume 452 Biographies 211: Loyalty and Righteousness 7 - Gao Minzhangji, Jing Sizhong younger brother: Sili, Wang Qi, Jiang Xingzu, Guo Hu, Wu Ge, Liyi Ruanjun, Zhao Shilong Shiyi, Shi Zhen, Shi Qiu, Shi Qi, Shu Jiao, Shu Ping, Xun Zhi, Yu Zhi, Chen Cui, Huang You, Hao Zhonglian, Liu Weifu, Niu Hao, Wei Yanming, Liu ShiYing, Di Xingdi:jin, Zhu Bizhuliang, Fang Yunwu, Gong Jiligen, Ling Tangzuo, Yang Cuizhong, Qiang NiKangjie, Li Shen, Guo Zhuanguozan, Wang Beng, Wu Conglong, Si Mamengqiu, Lin Kongzhai, Huang Jie, Sun Yi, Wang Xian, Wu Chucai, Li Chengda, Tao Juren 1
History of Song 《宋史》 卷一百三十八 志第九十一 樂十三 Volume 138 Treatises 91: Music 13 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百九十五  列傳第一百二十 孝友 Volume 195 Biographies 120: Filial Obedience and Brotherly Friendship 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十九 吳書十四  吳主五子傳 Volume 59: Book of Wu 14 - Biographies of the five sons of the Lord of Wu 1