Chinese Notes
Chinese Notes

阻塞 zǔsāi

zǔsāi verb to block / to clog
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
Notes: (CC-CEDICT '阻塞')

Contained in

交通阻塞

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷44 羅結 伊馛 乙瑰 和其奴 苟頽 薛野𧗠者 宇文福 費于 孟威 Volume 44: Luo Jie, Yi Bo, Yi Gui, He Qinu, Gou Tui, Xueye Zhe, Yuwen Fu, Fei Yu, Meng Wei 1
History of Jin 《金史》 卷九十四 列傳第三十二: 夾谷清臣 襄 夾谷衡 完顏安國 瑤里孛迭 Volume 94 Biographies 32: Jiaguqingchen, Xiang, Jia Guheng, Wan Yananguo, Yaolibeidie 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷十七 馮岑賈列傳 Volume 17: Biographies of Feng, Cen, Jia 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇五 列傳第一百九十三 宦官二 李芳 馮保 張鯨 陳增 梁永 陳矩 王安 魏忠賢 王體乾 崔文昇 張彝憲 高起潛 王承恩 方正化 Volume 305 Biographies 193: Officials 2 - Li Fang, Feng Bao, Zhang Jing, Chen Zeng, Liang Yong, Chen Ju, Wang An, Wei Zhongxian, Wang Tigan, Cui Wensheng, Zhang Yixian, Gao Qiqian, Wang Chengen, Fang Zhenghua 1
History of Yuan 《元史》 卷四十一 本紀第四十一: 順帝四 Volume 41 Annals 41: Shundi 4 1
Book of Wei 《魏書》 卷58 楊播 Volume 58: Yang Bo 1
Book of Jin 《晉書》 卷五十六 列傳第二十六 江統 孫楚 Volume 56 Biographies 26: Jiang Tong; Sun Chu 1
History of Ming 《明史》 卷八十五 志第六十一 河渠三 Volume 85 Treatises 61: Rivers and Canals 3 1
History of Ming 《明史》 卷八十四 志第六十 河渠二 Volume 84 Treatises 60: Rivers and Canals 2 1
History of Ming 《明史》 卷三百十二 列傳第二百 四川土司二 Volume 312 Biographies 200: Sichuan Tribal Headmen 2 1