Chinese Notes
Chinese Notes

北行 běixíng

běixíng phrase going northward
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: TM: 北 north + 行 travel; from 《遼史·卷三十》 History of Liao, volume 30 (Biran 2005, p. 26)

Contained in

河南江北行省

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷五十七 志第十 天文十 Volume 57 Treatises 10: Astronomy 10 17
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷九十四 列傳第八十二: 高麗 百濟 新羅 勿吉 奚 契丹 室韋 豆莫婁 地豆干 烏洛侯 流求 倭 Volume 94 Biographies 82: Goryeo, Baekje, Silla, Wuji, Xi, Khitan, Shiwei, Doumolou, Didouyu, Wuluohou, Liuqiu, Japan 11
Book of Wei 《魏書》 卷100 高句麗 百濟 勿吉 失韋 豆莫婁 地豆于 庫莫奚 契丹 烏洛侯 Volume 100: Goguryeo, Baekje, Wuji, Shiwei, Doumolou, Didouyu, Kumo Xi, Khitan, Wuluohou 9
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九下 本紀第十九下: 僖宗 Volume 19 Annals 19: Xizong 8
History of Yuan 《元史》 卷一百三十九 列傳第二十六: 乃蠻台 朵兒只 朵爾直班 阿魯圖 紐的該 Volume 139 Biographies 26: Naimantai, Duo'erzhi, Duo'erzhiban, Alutu, Niudegai 4
History of Yuan 《元史》 卷三十一 本紀第三十一: 明宗 Volume 31 Annals 31: Mingzong 4
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷十三 志第五 天文下 Volume 13 Treatises 5: Astronomy 1 4
New Book of Tang 《新唐書》 卷九      本紀第九 懿宗 僖宗 Volume 9 Annals 9: Yizong, Xizong 4
History of Song 《宋史》 卷三百六十 列傳第一百十九 宗澤 趙鼎 Volume 360 Biographies 119: Zong Ze, Zhao Ding 3
Book of Song 《宋書》 卷二十六 志第十六 天文四 Volume 26 Treatises 16: Astronomy 4 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
岭北行 嶺北行 繇勃達嶺北行贏千里 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十一下 列傳第一百四十六下 西域下 Volume 221b Biographies 146b: Western Regions 2 26
北行营 北行營 權知代北行營招討崔季康檢校戶部尚書 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九下 本紀第十九下: 僖宗 Volume 19 Annals 19: Xizong 24
北行省 北行省 敕嶺北行省瘞陣沒遺骼 History of Yuan 《元史》 卷二十五 本紀第二十五: 仁宗二 Volume 25 Annals 25: Renzong 2 19
代北行 代北行 權知代北行營招討崔季康檢校戶部尚書 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九下 本紀第十九下: 僖宗 Volume 19 Annals 19: Xizong 16
征北行 徵北行 以補江夏王義恭征北行參軍 Book of Song 《宋書》 卷五十 列傳第十 胡藩 劉康祖 垣護之 張興世 Volume 50 Biographies 10: Hu Fan, Liu Kangzu, Yuan Hongzhi, Zhang Xingshi 16
北行参军 北行參軍 以補江夏王義恭征北行參軍 Book of Song 《宋書》 卷五十 列傳第十 胡藩 劉康祖 垣護之 張興世 Volume 50 Biographies 10: Hu Fan, Liu Kangzu, Yuan Hongzhi, Zhang Xingshi 16
帝北行 帝北行 請末帝北行 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十九 唐書45: 列傳21 張憲 王正言 胡裝 崔貽孫 孟鵠 孫岳 張延朗 劉延皓 劉延朗 Volume 69 Book of Later Tang 45: Biographies 21 - Zhang Xian, Wang Zhengyan, Hu Zhuang, Cui Yisun, Meng Hu, Sun Yue, Zhang Yanlang, Liu Yanhao, Liu Yanlang 12
北行三 北行三 北行三丈 Book of Later Han 《後漢書》 第十一 天文中 明十二 章五 和三十三 殤一 安四十六 順二十三 質三 Volume 101: Astronomy Part Two 10
北行入 北行入 奈何北行入囊中 Book of Later Han 《後漢書》 卷十九 耿弇列傳 Volume 19: Biography of Geng Yan 10
山北行 山北行 紹遂尋山北行 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十四上 袁紹劉表列傳 Volume 74a: Biographies of Yuan Shao, Liu Biao 1 5