Chinese Notes
Chinese Notes

士兵 shìbīng

shìbīng noun soldier
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事

Contained in

士兵们

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷九十一 志第六十七 兵三 Volume 91 Treatises 67: Military 3 5
History of Jin 《金史》 卷四十四 志第二十五: 兵 兵制 禁軍之制 養兵之法 Volume 44 Treatises 25: Military - Military Administration, Administration of Imperial Guards, Methods for Training Troops 2
History of Jin 《金史》 卷一百十八 列傳第五十六: 苗道潤 王福 移剌眾家奴 武仙 張甫+張進 靖安民 郭文振 胡天作 張開 燕寧 Volume 118 Biographies 56: Miao Daorun, Wang Fu, Yilazhongjianu, Wu Xian, Zhang Fuzhangjin, Jing Anmin, Guo Wenzhen, Hu Tianzuo, Zhang Kai, Yan Ning 1
History of Song 《宋史》 卷三百〇四 列傳第六十三 周渭 梁鼎 范正辭 劉師道 王濟 方偕 曹穎叔 劉元瑜 楊告 趙及 劉湜 王彬 仲簡 Volume 304 Biographies 63: Zhou Wei, Liang Ding, Fan Zhengci, Liu Shidao, Wang Ji, Fang Xie, Cao Yingshu, Liu YuanYu, Yang Gao, Zhao Ji, Liu Shi, Wang Bin, Zhong Jian 1
History of Ming 《明史》 卷七十二 志第四十八 職官一 Volume 72 Treatises 48: Official Posts 1 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十 列傳第一百〇八 萬士和 王之誥 吳百朋 劉應節 王遴 畢鏘 舒化 李世達 曾同亨 辛自修 溫純 趙世卿 李汝華 Volume 220 Biographies 108: Wan Shihe, Wang Zhigao, Wu Baipeng, Liu Yingjie, Wang Lin, Bi Qiang, Shu Hua, Li Shida, Ceng Tongheng, Xin Zixiu, Wen Chun, Zhao Shiqing, Li Ruhua 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 1
History of Song 《宋史》 卷二百九十二 列傳第五十一 李諮 程戡 夏侯嶠 盛度 丁度 張觀 鄭戩 明鎬 王堯臣 孫抃 田況 Volume 292 Biographies 51: Li Zi, Cheng Kan, Xia Houjiao, Cheng Du, Ding Du, Zhang Guan, Zheng Jian, Ming Gao, Wang Yaochen, Sun Bian, Tian Kuang 1
History of Ming 《明史》 卷二百九十 列傳第一百七十八 忠義二 Volume 290 Biographies 178: Loyal Officials 2 1
History of Song 《宋史》 卷四百十九 列傳第一百七十八 宣繒 薛極 陳貴誼 曾從龍 鄭性之 李鳴復 鄒應龍 余天錫 許應龍 林略 徐榮叟 別之傑 劉伯正 金淵 李性傳 陳韡 崔福 Volume 419 Biographies 178: Xuan Zeng, Xue Ji, Chen Guiyi, Ceng Conglong, Zheng Xingzhi, Li Mingfu, Zou Yinglong, Yu Tianxi, Xu Yinglong, Lin Lüe, Xu Rongsou, Bie Zhijie, Liu Bozheng, Jin Yuan, Li Xingchuan, Chen Wei, Cui Fu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
募士兵 募士兵 募士兵守之 History of Song 《宋史》 卷二百五十八 列傳第十七 曹彬 潘美 李超 Volume 258 Biographies 17: Cao Bin, Pan Mei, Li Chao 6
练士兵 練士兵 湜練士兵 History of Song 《宋史》 卷三百〇四 列傳第六十三 周渭 梁鼎 范正辭 劉師道 王濟 方偕 曹穎叔 劉元瑜 楊告 趙及 劉湜 王彬 仲簡 Volume 304 Biographies 63: Zhou Wei, Liang Ding, Fan Zhengci, Liu Shidao, Wang Ji, Fang Xie, Cao Yingshu, Liu YuanYu, Yang Gao, Zhao Ji, Liu Shi, Wang Bin, Zhong Jian 2
调士兵 調士兵 嘗調士兵 History of Ming 《明史》 卷九十二 志第六十八 兵四 Volume 92 Treatises 68: Military 4 2
士兵钱 士兵錢 士兵錢十貫 History of Jin 《金史》 卷四十四 志第二十五: 兵 兵制 禁軍之制 養兵之法 Volume 44 Treatises 25: Military - Military Administration, Administration of Imperial Guards, Methods for Training Troops 2