Chinese Notes
Chinese Notes

帝命 dì mìng

dì mìng set phrase an imperial decree
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (GHC '纶音')

Contained in

天帝命

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百十五 列傳第二百〇三 雲南土司三 Volume 315 Biographies 203: Yunnan Tribal Headmen 3 15
History of Ming 《明史》 卷三百十四 列傳第二百〇二 雲南土司二 Volume 314 Biographies 202: Yunnan Tribal Headmen 2 9
History of Ming 《明史》 卷三百二十七 列傳第二百十五 外國八 韃靼 Volume 327 Biographies 215: Foreign States 8 9
History of Ming 《明史》 卷三百十一 列傳第一百九十九 四川土司一 Volume 311 Biographies 199: Sichuan Tribal Headmen 1 9
History of Ming 《明史》 卷三百十七 列傳第二百〇五 廣西土司一 Volume 317 Biographies 205: Guangxi Tribal Headmen 1 8
History of Ming 《明史》 卷三百〇五 列傳第一百九十三 宦官二 李芳 馮保 張鯨 陳增 梁永 陳矩 王安 魏忠賢 王體乾 崔文昇 張彝憲 高起潛 王承恩 方正化 Volume 305 Biographies 193: Officials 2 - Li Fang, Feng Bao, Zhang Jing, Chen Zeng, Liang Yong, Chen Ju, Wang An, Wei Zhongxian, Wang Tigan, Cui Wensheng, Zhang Yixian, Gao Qiqian, Wang Chengen, Fang Zhenghua 7
History of Ming 《明史》 卷三百十二 列傳第二百 四川土司二 Volume 312 Biographies 200: Sichuan Tribal Headmen 2 7
History of Ming 《明史》 卷三百十八 列傳第二百〇六 廣西土司二 Volume 318 Biographies 206: Guangxi Tribal Headmen 2 6
History of Ming 《明史》 卷三百二十 列傳第二百〇八 外國一 朝鮮 Volume 320 Biographies 208: Foreign States 1 - Korea 6
History of Yuan 《元史》 卷一百四十九 列傳第三十六: 耶律留哥 劉伯林 郭寶玉 石天應 移剌揑兒 耶律禿花 王珣 Volume 149 Biographies 36: Yelu Liuge, Liu Bolin, Guo Baoyu, Shi Tianying, Yi Lanieer, Yelu Tuhua, Wang Xun 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
帝命验 帝命驗 帝命驗 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 6
尚书帝命 尚書帝命 尚書帝命驗 Book of Sui 《隋書》 卷49 列傳第14 牛弘 Volume 49 Biographies 14: Niu Hong 4
宣帝命 宣帝命 然後敷宣帝命 Book of Jin 《晉書》 卷一百〇八 載記第八 慕容廆 Volume 108 Records 8: Murong Hui 4
帝命王 帝命王 帝命王濟射之 Book of Jin 《晉書》 卷四十 列傳第十 賈充 楊駿 Volume 40 Biographies 10: Jia Chong; Guo Zhang; Yang Jun 3
纳帝命 納帝命 尚書出納帝命 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十五 袁張韓周列傳 Volume 45: Biographies of Yuan, Zhang, Han, Zhou 3
帝命中 帝命中 帝命中書監荀勖 Book of Sui 《隋書》 卷33 志第28 經籍二 Volume 33 Treatises 28: Bibliography 2 3
魏帝命 魏帝命 魏帝命改丘頭曰武丘 Book of Jin 《晉書》 卷一 帝紀第一 高祖宣帝 Volume 1 Annals 1: Emperor Xuan 3
奉帝命 奉帝命 后稷奉帝命 Records of the Grand Historian 《史記》 《夏本紀》 Annals of Xia 2
逆帝命 逆帝命 劉備逆帝命 Book of Jin 《晉書》 卷二十三 志第十三 樂下 Volume 23 Treatises 13: Music Part Two 2
先帝命 先帝命 先帝命公行漢正朔 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三 魏書三 明帝紀 Volume 3: Book of Wei 3 - Annals of Emperor Ming 2