Chinese Notes
Chinese Notes

记者 (記者) jìzhě

jìzhě noun a reporter / a journalist
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Media 媒体
Notes: Measure word: 个 (CC-CEDICT '記者')

Contained in

记者会记者招待会新闻记者摄影记者记者站

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷二十一 趙四 Chapter 21: Zhao IV 2
History of Ming 《明史》 卷九十五 志第七十一 刑法三 Volume 95 Treatises 71: Punishment and Law 3 2
History of Song 《宋史》 卷四百二十 列傳第一百七十九 王伯大 鄭寀 應𢖟 徐清叟 李曾伯 王埜 蔡抗 張磻 馬天驥 朱熠 饒虎臣 戴慶炣 皮龍榮 沈炎 Volume 420 Biographies 179: Wang Boda, Zheng Cai, Ying You, Xu Qingsou, Li Cengbo, Wang Ye, Cai Kang, Zhang Pan, Ma Tianji, Zhu Yi, Rao Huchen, Dai Qingke, Pi Longrong, Shen Yan 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷八十一    列傳第六 三宗諸子 Volume 81 Biographies 6: Sons of the Three Zongs (Taizong, Gaozong, and Zhongzong) 1
Wenxuan 《文選》 卷八 Scroll 8 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十九 列傳第二十八 陶穀 扈蒙 王著 王祐 楊昭儉 魚崇諒 張澹 高錫 Volume 269 Biographies 28: Tao Gu, Hu Meng, Wang Zhe, Wang You, Yang Zhaojian, Yu Chongliang, Zhang Dan, Gao Xi 1
The Literary Mind and the Carving of Dragons 《文心雕龍》 諸子第十七 Volume 17: Masters 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二十五    志第十五   曆一 Volume 25 Treatises 16: Calendar 1 1
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷三十一 燕三 Chapter 31: Yan III 1
History of Song 《宋史》 卷二百八十一 列傳第四十 呂端 畢士安曾孫:仲衍 仲游 寇準 Volume 281 Biographies 40: Lu Duan, Bi Shiancengsun:zhongyan, Zhong You, Kou Zhun 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
记者十 記者十 而夷吾所記者十有二焉 Guanzi 《管子》 封禪第五十 Chapter 50: Feng Shan 3
可记者 可記者 其可記者 New Book of Tang 《新唐書》 卷七十三下   表第十三下 宰相世系三下 Volume 73b Tables 18: Chancellors Genealogy 3b 2
不能记者 不能記者 蔡所不能記者 Book of Chen 《陳書》 卷七 列傳第一: 皇后 Volume 7: Empresses and Consorts 2