Chinese Notes
Chinese Notes

追剿 zhuījiǎo

zhuījiǎo phrase to pursue and eliminate / to suppress
Domain: Commerce 商务
Notes: For example, 网上追剿恐怖分子 'to suppress terrorists online.' (VOA 2016-01-09)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Media articles 白宫会晤高科技公司 White House meets high tech companies- Fragment c (2016-01-09) 2
History of Ming 《明史》 卷二百七十三 列傳第一百六十一 左良玉 高傑 祖寬 Volume 273 Biographies 161: Zuo Liangyu, Gao Jie, Zu Kuan 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十八 列傳第一百三十六 梅之煥 劉策 李若星 耿如杞 顏繼祖 李繼貞 方震孺 徐從治 Volume 248 Biographies 136: Mei Zhihuan, Liu Ce, Li Ruoxing, Geng Ruqi, Yan Jizu, Li Jizhen, Fang Zhenru, Xu Congzhi 1
History of Song 《宋史》 卷四百十九 列傳第一百七十八 宣繒 薛極 陳貴誼 曾從龍 鄭性之 李鳴復 鄒應龍 余天錫 許應龍 林略 徐榮叟 別之傑 劉伯正 金淵 李性傳 陳韡 崔福 Volume 419 Biographies 178: Xuan Zeng, Xue Ji, Chen Guiyi, Ceng Conglong, Zheng Xingzhi, Li Mingfu, Zou Yinglong, Yu Tianxi, Xu Yinglong, Lin Lüe, Xu Rongsou, Bie Zhijie, Liu Bozheng, Jin Yuan, Li Xingchuan, Chen Wei, Cui Fu 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao 1
Media articles 白宫会晤高科技公司 White House meets high tech companies - Fragment a (2016-01-09) 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十五 列傳第一百五十三 范景文 倪元璐 李邦華 王家彥 孟兆祥 施邦曜 淩義渠 Volume 265 Biographies 153: Fan Jingwen, Ni Yuanlu, Li Banghua, Wang Jiayan, Meng Zhaoxiang, Shi Bangyao, Ling Yiqu 1
History of Ming 《明史》 卷三百十一 列傳第一百九十九 四川土司一 Volume 311 Biographies 199: Sichuan Tribal Headmen 1 1
Media articles 白宫会晤高科技公司 White House meets high tech companies- Fragment b (2016-01-09) 1
History of Ming 《明史》 卷三百二十一 列傳第二百〇九 外國二 安南 Volume 321 Biographies 209: Foreign States 2 - Annan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
追剿恐怖分子 追剿恐怖份子 寻求网上追剿恐怖分子 Media articles 白宫会晤高科技公司 White House meets high tech companies - Fragment a (2016-01-09) 4
网上追剿 網上追剿 寻求网上追剿恐怖分子 Media articles 白宫会晤高科技公司 White House meets high tech companies - Fragment a (2016-01-09) 3