Chinese Notes
Chinese Notes

视为 (視為) shìwéi

shìwéi verb to view as / to see as / to consider to be / to deem
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想

Contained in

视为知己视为畏途

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百三十九 列傳第二十七 錢唐 韓宜可 蕭岐 馮堅 茹太素 李仕魯 葉伯巨 鄭士利 周敬心 王朴 張衡 Volume 139 Biographies 27: Qian Tang, Han Yike, Xiao Qi, Feng Jian, Ru Taisu, Li Shilu, Ye Boju, Zheng Shili, Zhou Jingxin, Wang Pu, Zhang Heng 3
Book of Han 《漢書》 卷九十九下 王莽傳 Volume 99c: Wang Mang 3 1
History of Yuan 《元史》 卷一百七十三 列傳第六十: 崔斌 崔彧 葉李 燕公楠 馬紹 Volume 173 Biographies 60: Cui Bin, Cui Yu, Ye Li, Yan Gongnan, Ma Shao 1
History of Yuan 《元史》 卷二十二 本紀第二十二: 武宗一 Volume 22 Annals 22: Wuzong 1 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷三十四    志第二十四  五行一 Volume 34 Treatises 28: Five Elements 1 1
History of Ming 《明史》 卷二百九十一 列傳第一百七十九 忠義三 Volume 291 Biographies 179: Loyal Officials 3 1
History of Ming 《明史》 卷三百二十五 列傳第二百十三 外國六 浡泥 滿刺加 蘇門答喇 蘇祿 西洋瑣里 瑣里 覽邦 淡巴 百花 彭亨 那孤兒 黎伐 南渤利 阿魯 柔佛 丁機宜 巴剌西 Volume 325 Biographies 213: Foreign States 6 - Brunei, Malacca, Sumatra, Sulu Archipelago, Chola, Lampung, Kampar, Baihua, Pahang, Nakur, Lide, Lamuri, Aru, Johor, Terengganu, Safavid 1
History of Yuan 《元史》 卷一百六十三 列傳第五十: 李德輝 張雄飛 張德輝 馬亨 程思廉 烏古孫澤 趙炳 Volume 163 Biographies 50: Li Dehui, Zhang Xiongfei, Zhang Dehui, Ma Heng, Cheng Silian, Wu Gusunze, Zhao Bing 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 1
History of Ming 《明史》 卷九十三 志第六十九 刑法一 Volume 93 Treatises 69: Punishment and Law 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
视为具 視為具 今乃使人視為具文 History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 6
阅视为 閱視為 朝夕閱視為娛 History of Song 《宋史》 卷二百五十四 列傳第十三 侯益 張從恩 扈彥珂 薛懷讓 趙贊 李繼勳 藥元福 趙晁 Volume 254 Biographies 13: Hou Yi, Zhang Cong'en, Hu Yanke, Xue Huairang, Zhao Zan, Li Jixun, Yao Yuanfu, Zhao Chao 4
视为昼 視為晝 視為晝 Classic of Mountains and Seas 《山海經》 卷三 海外北經 Chapter 3: Classic of Regions Beyond the Seas - North 2
人视为 人視為 今乃使人視為具文 History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 2
视为例 視為例 詔自今由經筵出者視為例 History of Song 《宋史》 卷三百二十 列傳第七十九 蔡襄 呂溱 王素 余靖 彭思永 張存 Volume 320 Biographies 79: Cai Xiang, Lu Zhen, Wang Su, Yu Jing, Peng Siyong, Zhang Cun 2
率视为 率視為 大率視為具文而已 History of Yuan 《元史》 卷九十三 志第四十二:  食貨一 Volume 93 Treatises 46: Finance and Economics 1 2
视为娱 視為娛 夫婦嘯詠相視為娛 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百九十六  列傳第一百二十一 隱逸 Volume 196 Biographies 121: Recluses 2
视为虚文 視為虛文 乃視為虛文而置之 History of Ming 《明史》 卷一百三十九 列傳第二十七 錢唐 韓宜可 蕭岐 馮堅 茹太素 李仕魯 葉伯巨 鄭士利 周敬心 王朴 張衡 Volume 139 Biographies 27: Qian Tang, Han Yike, Xiao Qi, Feng Jian, Ru Taisu, Li Shilu, Ye Boju, Zheng Shili, Zhou Jingxin, Wang Pu, Zhang Heng 2
视为提督 視為提督 尋並改閱視為提督 History of Ming 《明史》 卷七十六 志第五十二 職官五 Volume 76 Treatises 52: Official Posts 5 2