Chinese Notes
Chinese Notes

péi

  1. péi proper noun Pei
    Domain: Names 名字 , Concept: Name 名字
  2. péi verb to cultivate
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

培养培训堪培拉培育栽培培训班培根弗兰西斯・培根庞培培训课程心培和尚培植张培耕安培培土微安培

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百十七 列傳第五 諸王二 Volume 117 Biographies 5: Princes 2 9
History of Ming 《明史》 卷二百七十七 列傳第一百六十五 袁繼咸 金聲 丘祖德 沈猶龍 陳子龍 侯峒曾 楊文驄 陳潛夫 沈廷揚 林汝翥 鄭為虹 Volume 277 Biographies 165: Yuan Jixian, Jin Sheng, Qiu Zude, Shen Youlong, Chen Zilong, Hou Dongceng, Yang Wencong, Chen Qianfu, Shen Tingyang, Lin Ruzhu, Zheng Weihong 5
History of Ming 《明史》 卷二百三十四 列傳第一百二十二 盧洪春 李懋檜 李沂 雒于仁 馬經綸 劉綱 戴士衡 曹學程 翁憲祥 徐大相 Volume 234 Biographies 122: Lu Hongchun, Li Maohui, Li Yi, Luo Yuren, Ma Jinglun, Liu Gang, Dai Shiheng, Cao Xuecheng, Weng Xianxiang, Xu Daxiang 4
History of Ming 《明史》 卷一百十八 列傳第六 諸王三 Volume 118 Biographies 6: Princes 3 3
History of Ming 《明史》 卷二百九十二 列傳第一百八十 忠義四 Volume 292 Biographies 180: Loyal Officials 4 3
Wenxuan 《文選》 卷六 Scroll 6 3
History of Ming 《明史》 卷一百〇二 表第三 諸王世表三 Volume 102 Tables 3: Princes 3 3
History of Ming 《明史》 卷一百五十九 列傳第四十七 熊概 陳鎰 李儀 陳泰 李棠 賈銓 王宇 崔恭 劉孜 李侃 原傑 彭誼 牟俸 夏壎 高明 楊繼宗 Volume 159 Biographies 47: Xiong Gai, Chen Yi, Li Yi, Chen Tai, Li Tang, Jia Quan, Wang Yu, Cui Gong, Liu Zi, Li Kan, Yuan Jie, Peng Yi, Mou Feng, Xia Xun, Gao Ming, Yang Jizong 2
Guoyu 《國語》 晉語九 Discourses of Jin IX 2
History of Ming 《明史》 卷二百二十九 列傳第一百十七 劉臺 傅應禎 王用汲 吳中行 趙用賢 艾穆 沈思孝 Volume 229 Biographies 117: Liu Tai, Fu Yingzhen, Wang Yongji, Wu Zhongxing, Zhao Yongxian, Ai Mu, Shen Sixiao 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
奠培 奠培 甯靖王奠培 History of Ming 《明史》 卷九十九 志第七十五 藝文四 Volume 99 Treatises 75: Arts and Literature 4 15
培塿 培塿 培塿無松柏 Book of Jin 《晉書》 卷七十七 列傳第四十七 陸曄 何充 褚翜 蔡謨 諸葛恢 殷浩 Volume 77 Biographies 47: Lu Ye; He Chong; Chu Se; Cai Mo; Zhuge Hui; Yin Hao 13
培城 培城 晝夜培城 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷九十一 列傳第七十九: 列女 Volume 91 Biographies 79: Exemplary Women 4
培国 培國 以培國本 History of Song 《宋史》 卷四百二十三 列傳第一百八十二 吳泳 徐範 李韶 王邁 史彌鞏 陳塤 趙與𥲅 李大同 黃㽦 楊大異 Volume 423 Biographies 182: Lie Chuandiyibaibashier, Wu Yong, Xu Fan, Li Shao, Wang Mai, Shi Migong, Chen Xun, Zhao Yuchou, Li Datong, Huang Xun, Yang Dayi 4
胤培 胤培 給事中沈胤培 History of Ming 《明史》 卷八十四 志第六十 河渠二 Volume 84 Treatises 60: Rivers and Canals 2 4
培筑 培築 或請令培築復故 History of Song 《宋史》 卷三百四十一 列傳第一百 王存 孫固 趙瞻 傅堯俞 Volume 341 Biographies 100: Wang Cun, Sun Gu, Zhao Zhan, Fu YaoYu 4
陆培 陸培 陸培 History of Ming 《明史》 卷二百七十七 列傳第一百六十五 袁繼咸 金聲 丘祖德 沈猶龍 陳子龍 侯峒曾 楊文驄 陳潛夫 沈廷揚 林汝翥 鄭為虹 Volume 277 Biographies 165: Yuan Jixian, Jin Sheng, Qiu Zude, Shen Youlong, Chen Zilong, Hou Dongceng, Yang Wencong, Chen Qianfu, Shen Tingyang, Lin Ruzhu, Zheng Weihong 3
哀培 哀培 哀培蠻兵為寇 History of Yuan 《元史》 卷二十九 本紀第二十九: 泰定帝一 Volume 29 Annals 29: Emperor Taiding 1 3
君培 君培 新安劉君培 History of Ming 《明史》 卷二百九十二 列傳第一百八十 忠義四 Volume 292 Biographies 180: Loyal Officials 4 3
培民 培民 培民 History of Ming 《明史》 卷一百〇五 表第六 功臣世表一 Volume 105 Tables 6: Ministers with Outstanding Service 1 3