Chinese Notes
Chinese Notes

xiǎn

xiǎn noun a dog with a long snout or muzzle
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '玁')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Book of Songs 《詩經》 小雅‧鹿鳴之什‧采薇 Minor odes of the kingdom - Decade Of Lu Ming - Cai Wei 4
The Book of Songs 《詩經》 小雅‧南有嘉魚之什‧六月 Minor odes of the kingdom - Nan You Jia Yu Zhi Shen - Liu Yue 4
History of Ming 《明史》 卷一百六十二 列傳第五十 尹昌隆 耿通 戴綸 陳祚 劉球 陳鑑 鍾同 章綸 廖莊 倪敬 楊瑄 Volume 162 Biographies 50: Yin Changlong, Geng Tong, Dai Lun, Chen Zuo, Liu Qiu, Chen Jian, Zhong Tong, Zhang Lun, Liao Zhuang, Ni Jing, Yang Xuan 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十七 黨錮列傳 Volume 67: Biographies of Partisan Prohibitions 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十 魏書三十 烏丸鮮卑東夷傳 Volume 30: Book of Wei 30 - Biographies of the Wuhuan, Xianbei, and Dongyi 2
The Book of Songs 《詩經》 小雅‧鹿鳴之什‧出車 Minor odes of the kingdom - Decade Of Lu Ming - Chu Che 2
Book of Jin 《晉書》 卷八十二 列傳第五十二 陳壽 王長文 虞溥 司馬彪 王隱 虞預 孫盛 干寶 鄧粲 謝沈 習鑿齒 徐廣 Volume 82 Biographies 52: Chen Shou; Wang Changwen; Yu Pu; Sima Biao; Wang Yin; Yu Yu; Sun Sheng; Gan Bao; Deng Can; Xie Chen; Xi Zuochi; Xu Guang 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《衛將軍驃騎列傳》 Biography of Cavalry General Wei 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十八 魏書二十八 王毌丘諸葛鄧鍾傳 Volume 28: Book of Wei 28 - Biographies of Wang, Guanqiu, Zhuge, Deng and Zhong 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十四 列傳第二十三 薛居正 沈倫 盧多遜 宋琪 宋雄 Volume 264 Biographies 23: Xue Juzheng, Shen Lun, Lu Duoxun, Song Qi, Song Xiong 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
玁狁 玁狁 北有玁狁之難 The Book of Songs 《詩經》 小雅‧鹿鳴之什‧采薇 Minor odes of the kingdom - Decade Of Lu Ming - Cai Wei 28
伐玁 伐玁 薄伐玁狁 The Book of Songs 《詩經》 小雅‧南有嘉魚之什‧六月 Minor odes of the kingdom - Nan You Jia Yu Zhi Shen - Liu Yue 7
征伐玁 征伐玁 征伐玁狁 The Book of Songs 《詩經》 小雅‧南有嘉魚之什‧采芑 Minor odes of the kingdom - Nan You Jia Yu Zhi Shen - Cai Qi 3