Chinese Notes
Chinese Notes

tún dùn

 1. tún verb to store / to hoard
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. dùn noun bin for grain
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture 农业

Contained in

囤积囤积居奇

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百四十七 列傳第一百三十五 劉綎 李應祥 陳璘 鄧子龍 馬孔英 Volume 247 Biographies 135: Liu Ting, Li Yingxiang, Chen Lin, Deng Zilong, Ma Kongying 28
History of Ming 《明史》 卷三百十二 列傳第二百 四川土司二 Volume 312 Biographies 200: Sichuan Tribal Headmen 2 10
History of Yuan 《元史》 卷六十五 志第十七上: 河渠二 Volume 65 Treatises 18: Rivers and Canals 2 9
History of Yuan 《元史》 卷六十 志第十二: 地理三 Volume 60 Treatises 13: Geography 3 4
History of Ming 《明史》 卷一百五十三 列傳第四十一 宋禮 陳瑄 周忱 Volume 153 Biographies 41: Song Li, Chen Xuan, Zhou Chen 4
History of Ming 《明史》 卷四十六 志第二十二 地理七 Volume 46 Treatises 22: Geography 7 3
History of Song 《宋史》 卷三百四十八 列傳第一百〇七 傅楫 沈畸 蕭服 徐勣 張汝明 黃葆光 石公弼 張克公 毛注 洪彥昇 鍾傳 陶節夫 毛漸 王祖道 張莊 趙遹 Volume 348 Biographies 107: Fu Ji, Shen Ji, Xiao Fu, Xu Ji, Zhang Ruming, Huang Baoguang, Shi Gongbi, Zhang Kegong, Mao Zhu, Hong Yansheng, Zhong Chuan, Tao Jiefu, Mao Jian, Wang Zudao, Zhang Zhuang, Zhao Yu 3
History of Ming 《明史》 卷二百二十八 列傳第一百十六 魏學曾 李化龍 Volume 228 Biographies 116: Wei Xueceng, Li Hualong 3
History of Ming 《明史》 卷八十 志第五十六 食貨四 Volume 80 Treatises 56: Finance and Economics 4 2
History of Song 《宋史》 卷二百九十一 列傳第五十 吳育 宋綬 李若谷 王博文 王鬷 Volume 291 Biographies 50: Wu Yu, Song Shou, Li Ruogu, Wang Bowen, Wang Zong 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
石囤 石囤 其增石囤扞禦 History of Yuan 《元史》 卷二十九 本紀第二十九: 泰定帝一 Volume 29 Annals 29: Emperor Taiding 1 14
龙囤 龍囤 克海龍囤 History of Ming 《明史》 卷二十一 本紀第二十一 神宗二 光宗 Volume 21 Annals 21: Shenzong 2 12
三囤 三囤 韓存寶破瀘夷後城十有三囤 History of Song 《宋史》 卷十五 本紀第十五 神宗二 Volume 15 Annals 15: Shenzong 2 4
水囤 水囤 水囤等處 History of Yuan 《元史》 卷六十三 志第十五: 地理六 Volume 63 Treatises 16: Geography 6 3
囤上 囤上 哭囤上 History of Ming 《明史》 卷二百四十七 列傳第一百三十五 劉綎 李應祥 陳璘 鄧子龍 馬孔英 Volume 247 Biographies 135: Liu Ting, Li Yingxiang, Chen Lin, Deng Zilong, Ma Kongying 3
村囤 村囤 村囤 History of Song 《宋史》 卷三百四十八 列傳第一百〇七 傅楫 沈畸 蕭服 徐勣 張汝明 黃葆光 石公弼 張克公 毛注 洪彥昇 鍾傳 陶節夫 毛漸 王祖道 張莊 趙遹 Volume 348 Biographies 107: Fu Ji, Shen Ji, Xiao Fu, Xu Ji, Zhang Ruming, Huang Baoguang, Shi Gongbi, Zhang Kegong, Mao Zhu, Hong Yansheng, Zhong Chuan, Tao Jiefu, Mao Jian, Wang Zudao, Zhang Zhuang, Zhao Yu 3
囤后 囤後 令伏囤後 History of Ming 《明史》 卷二百四十七 列傳第一百三十五 劉綎 李應祥 陳璘 鄧子龍 馬孔英 Volume 247 Biographies 135: Liu Ting, Li Yingxiang, Chen Lin, Deng Zilong, Ma Kongying 3
大囤 大囤 漏據輪縛大囤 History of Song 《宋史》 卷三百四十八 列傳第一百〇七 傅楫 沈畸 蕭服 徐勣 張汝明 黃葆光 石公弼 張克公 毛注 洪彥昇 鍾傳 陶節夫 毛漸 王祖道 張莊 趙遹 Volume 348 Biographies 107: Fu Ji, Shen Ji, Xiao Fu, Xu Ji, Zhang Ruming, Huang Baoguang, Shi Gongbi, Zhang Kegong, Mao Zhu, Hong Yansheng, Zhong Chuan, Tao Jiefu, Mao Jian, Wang Zudao, Zhang Zhuang, Zhao Yu 2
四十六囤 四十六囤 四十六囤蠻夷千戶所 History of Yuan 《元史》 卷六十 志第十二: 地理三 Volume 60 Treatises 13: Geography 3 2
上囤 上囤 上囤死守 History of Ming 《明史》 卷二百二十八 列傳第一百十六 魏學曾 李化龍 Volume 228 Biographies 116: Wei Xueceng, Li Hualong 2