Chinese Notes
Chinese Notes

向导 (嚮導) xiàngdǎo

  1. xiàngdǎo noun a guide
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: People 人
  2. xiàngdǎo verb to guide
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  3. xiàngdǎo noun a guide
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Mountaineering 登山

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百二十 列傳第二百〇八 外國一 朝鮮 Volume 320 Biographies 208: Foreign States 1 - Korea 3
History of Yuan 《元史》 卷一 本紀第一: 太祖 Volume 1 Annals 1: Taizu 2
History of Ming 《明史》 卷一百二十九 列傳第十七 Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei Volume 129 Biographies 17: Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei 1
History of Yuan 《元史》 卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin 1
History of Ming 《明史》 卷八十一 志第五十七 食貨五 Volume 81 Treatises 57: Finance and Economics 5 1
History of Ming 《明史》 卷八十七 志第六十三 河渠五 Volume 87 Treatises 63: Rivers and Canals 5 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十  列傳第五十八: 韓襃 趙肅 張軌 李彥 郭彥 梁昕 皇甫璠 辛慶之 王子直 杜杲 呂思禮 徐招 檀翥 孟信 宗懍 劉璠 柳遐 Volume 70 Biographies 58: Han Bao, Zhao Su, Zhang Gui, Li Yan, Guo Yan, Liang Xin, Huang Fufan, Xing Qingzhi, Wang Zizhi, Du Gao, Lu Sili, Xu Zhao, Tan Zhu, Meng Xin, Zong Lin, Liu Fan, Liu Xia 1
History of Yuan 《元史》 卷一百四十九 列傳第三十六: 耶律留哥 劉伯林 郭寶玉 石天應 移剌揑兒 耶律禿花 王珣 Volume 149 Biographies 36: Yelu Liuge, Liu Bolin, Guo Baoyu, Shi Tianying, Yi Lanieer, Yelu Tuhua, Wang Xun 1
History of Yuan 《元史》 卷一百六十七 列傳第五十四: 張立道 張庭珍 張惠 劉好禮 王國昌 姜彧 張礎 呂掞𡌳 譚資榮 王惲 Volume 167 Biographies 54: Zhang Lidao, Zhang Tingzhen, Zhang Hui, Liu Haoli, Wang Guochang, Jiang Yu, Zhang Chu, Lu Shan, Tan Zirong, Wang Yun 1
Book of Sui 《隋書》 卷51 列傳第16 長孫覽 Volume 51 Biographies 16: Zhang Sunlan 1