Chinese Notes
Chinese Notes

向导 (嚮導) xiàngdǎo

  1. xiàngdǎo noun a guide
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: People 人
  2. xiàngdǎo verb to guide
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  3. xiàngdǎo noun a guide
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Mountaineering 登山

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百二十 列傳第二百〇八 外國一 朝鮮 Volume 320 Biographies 208: Foreign States 1 - Korea 3
History of Yuan 《元史》 卷一 本紀第一: 太祖 Volume 1 Annals 1: Taizu 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十七 列傳第五十四: 張立道 張庭珍 張惠 劉好禮 王國昌 姜彧 張礎 呂掞𡌳 譚資榮 王惲 Volume 167 Biographies 54: Zhang Lidao, Zhang Tingzhen, Zhang Hui, Liu Haoli, Wang Guochang, Jiang Yu, Zhang Chu, Lu Shan, Tan Zirong, Wang Yun 1
History of Yuan 《元史》 卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin 1
History of Ming 《明史》 卷三百二十二 列傳第二百一十 外國三 日本 Volume 322 Biographies 210: Foreign States 3 - Japan 1
History of Ming 《明史》 卷一百二十九 列傳第十七 Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei Volume 129 Biographies 17: Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei 1
Book of Sui 《隋書》 卷51 列傳第16 長孫覽 Volume 51 Biographies 16: Zhang Sunlan 1
History of Ming 《明史》 卷八十一 志第五十七 食貨五 Volume 81 Treatises 57: Finance and Economics 5 1
History of Ming 《明史》 卷八十七 志第六十三 河渠五 Volume 87 Treatises 63: Rivers and Canals 5 1
History of Yuan 《元史》 卷一百四十九 列傳第三十六: 耶律留哥 劉伯林 郭寶玉 石天應 移剌揑兒 耶律禿花 王珣 Volume 149 Biographies 36: Yelu Liuge, Liu Bolin, Guo Baoyu, Shi Tianying, Yi Lanieer, Yelu Tuhua, Wang Xun 1