Chinese Notes
Chinese Notes

疑问 (疑問) yíwèn

  1. yíwèn verb to question / to query
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  2. yíwèn noun a question / a query
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Contained in

疑问代词疑问句毫无疑问

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷九十六 志第七十二 藝文一 Volume 96 Treatises 72: Arts and Literature 1 7
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《先進第十一》 Commentary on Xian Jin XI 2
Book of Wei 《魏書》 卷43 嚴棱 毛修之 唐和 劉休賓 房法夀 Volume 43: Yan Leng, Mao Xiuzhi, Tang He, Liu Xiubin, Fang Fashou 1
Wenxuan 《文選》 卷二 Scroll 2 1
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《陽貨第十七》 Commentary on Yang Huo XVII 1
History of Song 《宋史》 卷三百四十七 列傳第一百〇六 孫鼛 吳時 李昭玘 吳師禮 王漢之 黃廉 朱服 張舜民 盛陶 章衡 顏復 孫升 韓川 龔鼎臣 鄭穆 席旦 喬執中 Volume 347 Biographies 106: Sun Gao, Wu Shi, Li Zhaoqi, Wu Shili, Wang Hanzhi, Huang Lian, Zhu Fu, Zhang Shunmin, Cheng Tao, Zhang Heng, Yan Fu, Sun Sheng, Han Chuan, Gong Dingchen, Zheng Mu, Xi Dan, Qiao Zhizhong 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷五十七    志第四十七  藝文一 Volume 57 Treatises 53: The Arts 1 1
Wenxuan 《文選》 卷十六 Scroll 16 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十 列傳第一百八十九 道學四 朱氏門人 黃榦 李燔 張洽 陳淳 李方子 黃灝 Volume 430 Biographies 189: Taoist Scholars 4 - Zhu Shimenren, Huang Gan, Li Fan, Zhang Qia, Chen Chun, Li Fangzi, Huang Hao 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十九 列傳第二十七: 薛安都 劉休賓 房法壽 畢眾敬 羊祉 Volume 39 Biographies 27: Xue Andou, Liu Xiubin, Fang Fashou, Bi Zhongjing, Yan Zhi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五经疑问 五經疑問 先作五經疑問百餘篇 Book of Wei 《魏書》 卷43 嚴棱 毛修之 唐和 劉休賓 房法夀 Volume 43: Yan Leng, Mao Xiuzhi, Tang He, Liu Xiubin, Fang Fashou 2
大义疑问 大義疑問 周易大義疑問 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十六 志第二十六: 經籍上 Volume 46 Treatises 26: Literature 1 2
四书疑问 四書疑問 四書疑問 History of Ming 《明史》 卷九十六 志第七十二 藝文一 Volume 96 Treatises 72: Arts and Literature 1 2