Chinese Notes
Chinese Notes

谋取 (謀取) móuqǔ

móuqǔ verb to seek / to strive for / to obtain
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: See also 牟取 (CC-CEDICT '謀取')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十列傳第一百四十五 東夷 Volume 220 Biographies 145: Eastern Barbarians 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十八 列傳第九十三 韋執誼 王叔文附:王伾 陸質 劉禹錫 柳宗元 程异 Volume 168 Biographies 93: Wang Zhiyi, Wang Shuwen and relative: Wang Pi, Lu Zhi, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Cheng Yi 1
History of Ming 《明史》 卷一 本紀第一 太祖一 Volume 1 Annals 1: Taizu 1 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《趙世家》 House of Zhao 1
History of Liao 《遼史》 卷六十三 表第一: 世表 Volume 63 Tables 1: Lineage 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百一十五下 列傳第一百四十下 突厥下 Volume 215b Biographies 140b: Tujie 2 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百一十一 列傳第一百三十六 藩鎮鎮冀 Volume 211 Biographies 136: Buffer Region Zhenji 1
History of Song 《宋史》 卷四百八十六 列傳第二百四十五 外國二 夏國下 Volume 486 Biographies 245: Foreign States 2 - State of Xia 2 1
History of Song 《宋史》 卷三百十八 列傳第七十七 張方平 王拱辰 張昪 趙槩 胡宿 Volume 318 Biographies 77: Zhang Fangping, Wang Gongchen, Zhang Bian, Zhao Gai, Hu Su 1
History of Liao 《遼史》 卷十九 本紀第十九: 興宗二 Volume 19 Annals 19: Xingzong 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谋取宋 謀取宋 趙國王蕭貫寧謀取宋舊割關南十縣地 History of Liao 《遼史》 卷十九 本紀第十九: 興宗二 Volume 19 Annals 19: Xingzong 2 6
谋取横山 謀取橫山 方謀取橫山 History of Song 《宋史》 卷三百十二 列傳第七十一 韓琦子:忠彥 曾公亮子:孝寬 孝廣 孝蘊 陳升之 吳充 王珪從父:罕 從兄:琪 Volume 312 Biographies 71: Han Qi and son: Zhongyan, Ceng Gongliang and son: Xiaokuan, Xiao Guang, Xiao Yun, Chen Shengzhi, Wu Chong, Wang Gui and uncle: Han, nephew: Qi 3
谋取帅 謀取帥 大將謀取帥於旁郡 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十二 列傳第九十二: 李寶臣 王武俊 王廷湊 Volume 142 Biographies 92: Li Baochen, Wang Wujun, Wang Tingcou 2
谋取青 謀取青 蔡京謀取青唐 History of Song 《宋史》 卷三百五十六 列傳第一百十五 劉拯 錢遹 石豫 左膚 許敦仁 吳執中 吳材 劉昺 宋喬年 強淵明 蔡居厚 劉嗣明 蔣靜 賈偉節 崔鶠 張根 任諒 周常 Volume 356 Biographies 115: Liu Zheng, Qian Yu, Shi Yu, Zuo Fu, Xu Dunren, Wu Zhizhong, Wu Cai, Liu Bing, Song Qiaonian, Qiang Yuanming, Cai Juhou, Liu Siming, Jiang Jing, Jia Weijie, Cui Yan, Zhang Gen, Ren Liang, Zhou Chang 2
大将谋取 大将謀取 大將謀取帥於旁郡 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十二 列傳第九十二: 李寶臣 王武俊 王廷湊 Volume 142 Biographies 92: Li Baochen, Wang Wujun, Wang Tingcou 2
谋取天下 謀取天下 且無忌與先朝謀取天下 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十五 列傳第十五: 高士廉 長孫無忌 Volume 65 Biographies 15: Gao Shilian, Zhangsun Wuji 2
谋取法 謀取法 且謀取法抃 Book of Chen 《陳書》 卷十一 列傳第五: 黃法抃 淳于量 章昭達 Volume 11: Huang Faqu; Chunyu Liang; Zhang Zhaoda 2