Chinese Notes
Chinese Notes

日本 Rìběn

Rìběn proper noun Japan
Domain: Geography 地理学 , Subdomain: Asia 亚洲 , Concept: Country 国家
Notes: Short form is 日 (MPRC; XHZD, p. 698)

Contained in

日本武士大日本校订缩刻大藏经大日本校订训点大藏经日本大藏经日本佛教日本佛教传道协会日本佛教大学日本人东日本日本文化日本航空日本学日本天皇日本海日本银行日本经济新闻日本莽草日本书纪大日本续藏经日本国大日本佛教全书

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
征日本 徵日本 俾征日本 History of Yuan 《元史》 卷八 本紀第八: 世祖五 Volume 8 Annals 8: Shizu 5 84
使日本 使日本 禮部侍郎殷弘使日本 History of Yuan 《元史》 卷六 本紀第六: 世祖三 Volume 6 Annals 6: Shizu 3 7
日本船 日本船 諭阿塔海所造征日本船 History of Yuan 《元史》 卷十二 本紀第十二: 世祖九 Volume 12 Annals 12: Shizu 9 6
东征日本 東征日本 是時東征日本 History of Yuan 《元史》 卷一百  志第四十八: 兵三 Volume 100 Treatises 53: Military 3 5
日本军 日本軍 若甲子日本軍相遇 History of Song 《宋史》 卷三百二十四 列傳第八十三 石普 張孜 許懷德 李允則 張亢 劉文質 趙滋 Volume 324 Biographies 83: Shi Pu, Zhang Zi, Xu Huaide, Li Yunze, Zhang Kang, Liu Wenzhi, Zhao Zi 5
日本僧 日本僧 日本僧入朝學問 New Book of Tang 《新唐書》 卷四十八    志第三十八  百官三 Volume 48 Treatises 43: Official Posts 3 4
讨日本 討日本 臣奉詔征討日本 History of Yuan 《元史》 卷十 本紀第十: 世祖七 Volume 10 Annals 10: Shizu 7 3
献日本 獻日本 尋獻日本所造車 History of Song 《宋史》 卷四百八十七 列傳第二百四十六 外國三 高麗 Volume 487 Biographies 246: Foreign States 3 - Goryeo 3
日本事宜 日本事宜 規畫日本事宜 History of Yuan 《元史》 卷十二 本紀第十二: 世祖九 Volume 12 Annals 12: Shizu 9 3
日本使 日本使 日本使嘗遺金帛 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零六 列傳第三十一 杜正倫 崔知溫 高智周附:石仲覽 郭正一 趙弘智 崔敦禮 楊弘禮族父:纂 盧承慶 劉祥道 李敬玄 劉德威子:審禮 孫處約 邢文偉 Volume 106 Biographies 31: Du Zhenglun, Cui Zhiwen, Gaozhi Zhoufu: Shi Zhonglan, Guo Zhengyi, Zhao Hongzhi, Cui Dunli, Yan Hongli Zufu: Zuan, Lu Chengqing, Liu Xiangdao, Li Jingxuan, Liu Dewei and son, Shen Li, Sun Chuyue, Xing Wenwei 3