Chinese Notes
Chinese Notes

比丘尼 bǐqiūní

bǐqiūní noun Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhikṣuṇī, Pali: bhikkhunī, Japanese: bikuni; FGS translation standard: Bhiksuni (Ding '比丘尼'; FGDB '比丘尼'; Faxiang; Matsuo 2007, p. 23; SH '比丘尼'; Wikipedia '比丘尼')

Contained in

五分比丘尼戒本摩诃僧祇比丘尼戒本四分比丘尼戒本四分比丘尼羯磨法十诵比丘尼波罗提木叉戒本大爱道比丘尼经比丘尼传比丘尼戒