Chinese Notes
Chinese Notes

比丘尼 bǐqiūní

bǐqiūní noun Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhikṣuṇī, Pali: bhikkhunī, Japanese: bikuni; FGS translation standard: Bhiksuni (Ding '比丘尼'; FGDB '比丘尼'; Faxiang; Matsuo 2007, p. 23; SH '比丘尼'; Wikipedia '比丘尼')

Contained in

五分比丘尼戒本摩诃僧祇比丘尼戒本四分比丘尼戒本四分比丘尼羯磨法十诵比丘尼波罗提木叉戒本大爱道比丘尼经比丘尼传比丘尼戒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on Literary Chinese Introduction 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
曰比丘尼 曰比丘尼 婦入道者曰比丘尼 Book of Wei 《魏書》 卷114 釋老志十 Volume 114: Treatise 10 - Buddhism and Daoism 3
比丘尼三 比丘尼三 有比丘尼三人出入宮中 History of Jin 《金史》 卷六十三 列傳第一: 后妃上 始祖明懿皇后 德帝思皇后 安帝節皇后 獻祖恭靖皇后 昭祖威順皇后 景祖昭肅皇后 世祖翼簡皇后 肅宗靖宣皇后 穆宗貞惠皇后 康宗敬僖皇后太祖聖穆皇后 太祖光懿皇后 太祖欽憲皇后 太祖宣獻皇后 太祖崇妃蕭氏 太宗欽仁皇后 熙宗悼平皇后 海陵嫡母徒單氏 海陵母大氏 海陵後徒單氏附:海陵諸嬖 Volume 63 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 - Founding Empress Mingyi, Consort of Emperor De Empress Si, Consort of Emperor An Empress Jie, Consort of Xianzu Empress Gongjing, Consort of Zhaozu Empress Weishun, Consort of Jing Taizi Empress Zhaosu, Consort of Shizu Empress Yijian, Consort of Suzong Empress Jingxuan, Consort of Muzong Empress Zhenhui, Consort of Kang Zong Empress Jingxi, Consort of Taizu Empress Shengmu, Consort of Taizu Empress Guangyi, Consort of Taizu Empress Qinxian, Consort of Taizu Empress Xuanxian, Consort of Taizu Chongfei Xiaoshi, Consort of Taizong Empress Qinren, Consort of Xizong Empress Daoping, Consort of Hailing Dimutu Danshi, Consort of Hailing Mudashi, Consorts of Hailing Houtu Danshifu and Zhubi 2
及比丘尼 及比丘尼 毋以御寶白劄子賜近幸家人冠帔及比丘尼紫衣 History of Song 《宋史》 卷三百〇二 列傳第六十一 王臻 魚周詢 賈黯 李京 吳鼎臣 呂景初 馬遵 吳及 范師道 李絢 何中立 沈邈 Volume 302 Biographies 61: Wang Zhen, Yu Zhouxun, Jia An, Li Jing, Wu Dingchen, Lu Jingchu, Ma Zun, Wu Ji, Fan Shidao, Li Xuan, He Zhongli, Shen Miao 2