Chinese Notes
Chinese Notes

恶迹 (惡跡) èjì

èjì noun evil conduct
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '惡跡')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhuangzi 《莊子》 《漁父》 The Old Fisherman 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十八 晉書24: 列傳13 安重榮 安從進 張彥澤 趙德鈞 張礪 蕭翰 劉晞 崔廷勳 Volume 98 Book of Later Jin 24: Biographies 13 - An Zhongrong, An Congjin, Zhang Yanze, Zhao Dejun, Zhang Li, Xiao Han, Liu xi, Cui Tingxun 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十九 列傳第十九: 侯君集 張亮 薛萬徹 Volume 69 Biographies 19: Hou Junji, Zhang Liang, Xue Wanche 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十一 晉書17: 列傳六 房知溫 王建立 康福 安彥威 李周 張從訓 李繼忠 李頃 周光輔 符彥饒 羅周敬 鄭琮 Volume 91 Book of Later Jin 17: Biographies 6 - Fang Zhiwen, Wang Jianli, Kang Fu, An Yanwei, Li Zhou, Zhang Congxun, Li Jizhong, Li Qing, Zhou Guangfu, Fu Yanrao, Luo Zhoujing, Zheng Cong 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十二 列傳第二: 后妃下 Volume 52 Biographies 2: Empresses and Consorts 2 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七十六 列傳第二十六: 太宗諸子 Volume 76 Biographies 26: Taizong's Sons 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百五十六 列傳第一百〇六: 于頔 韓弘 王智興 Volume 156 Biographies 106: Yu Di, Han Hong, Wang Zhixing 1
Book of Jin 《晉書》 卷三十 志第二十 刑法 Volume 30 Treatises 20: Punishment and Law 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十九 周書20: 列傳九 常思 翟光鄴 曹英 李彥頵 李暉 李建崇 王重裔 孫漢英 許遷 趙鳳 齊藏珍 王環 張彥超 張穎 劉仁贍 Volume 129 Book of Later Zhou 31: Biographies 9 - Chang Si, Di Guangye, Cao Ying, Li Yanyun, Li Hui, Li Jianchong, Wang Zhongyi, Sun Hanyin, Xu Qian, Zhao Feng, Qi Cangzhen, Wang Huan, Zhang Yanchao, Zhang Ying, Liu Renshan 1