Chinese Notes
Chinese Notes

桥梁 (橋梁) qiáoliáng

qiáoliáng noun bridge
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Transportation 交通
Notes: (CC-CEDICT '橋梁')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百五十五 列傳第四十二: 汪世顯 史天澤 Volume 155 Biographies 42: Wang Shixian, Shi Tianze 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十二 晉書8: 少帝本紀二 Volume 82 Book of Later Jin 8: Emperor Shao 2 2
History of Ming 《明史》 卷三百十一 列傳第一百九十九 四川土司一 Volume 311 Biographies 199: Sichuan Tribal Headmen 1 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十八 列傳第一百〇七 傅楫 沈畸 蕭服 徐勣 張汝明 黃葆光 石公弼 張克公 毛注 洪彥昇 鍾傳 陶節夫 毛漸 王祖道 張莊 趙遹 Volume 348 Biographies 107: Fu Ji, Shen Ji, Xiao Fu, Xu Ji, Zhang Ruming, Huang Baoguang, Shi Gongbi, Zhang Kegong, Mao Zhu, Hong Yansheng, Zhong Chuan, Tao Jiefu, Mao Jian, Wang Zudao, Zhang Zhuang, Zhao Yu 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇六 漢書8: 列傳三 王周 劉審交 武漢球 張瓘 李殷 劉在明 馬萬 李彥從 郭謹 皇甫立 白再榮 張鵬 Volume 106 Book of Later Jin 8: Biographies 3 - Wang Zhou, Liu Shenjiao, Wu Hanqiu, Zhang Guan, Li Yin, Liu Zaiming, Ma Wan, Li Yancong, Guo Jin, Huang Fuli, Bai Zairong, Zhang Peng 1
History of Liao 《遼史》 卷四  本紀第四: 太宗下 Volume 4 Annals 4: Taizong 2 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十六 周書7: 世宗本紀三 Volume 116 Book of Later Zhou 18: Shizong Annals 3 1
Book of Han 《漢書》 卷八十三 薛宣朱博傳 Volume 83: Xue Xuan and Zhu Bo 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 1
History of Ming 《明史》 卷一百四十 列傳第二十八 魏觀 陶垕仲 劉仕貆 王宗顯 呂文燧 王觀 道同 盧熙 青文勝 Volume 140 Biographies 28: Wei Guan, Tao Houzhong, Liu Shihuan, Wang Zongxian, Lu Wensui, Wang Guan, Dao Tong, Lu Xi, Qing Wensheng 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
修桥梁 修橋梁 粗修橋梁 Book of Wei 《魏書》 卷7下 高祖紀下 Volume 7b Annals: Gaozu 2 (Emperor Xiaowen) 2
水深桥梁 水深橋梁 水深橋梁絕 Book of Song 《宋書》 卷二十一 志第十一 樂三 Volume 21 Treatises 11: Music 3 2
治桥梁 治橋梁 治橋梁 History of Yuan 《元史》 卷一百五十五 列傳第四十二: 汪世顯 史天澤 Volume 155 Biographies 42: Wang Shixian, Shi Tianze 2
试桥梁 試橋梁 使越人騎之以試橋梁 History of Song 《宋史》 卷一百四十八 志第一百〇一 儀衞六 Volume 148 Treatises 101: Ceremonial Guards 6 2