Chinese Notes
Chinese Notes

取悦 (取悅) qǔyuè

qǔyuè verb to try to please
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '取悅')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷三十三 朱馮虞鄭周列傳 Volume 33: Biographies of Zhu, Feng, Yu, Zheng, Zhou 1
Book of Song 《宋書》 卷八十一 列傳第四十一 劉秀之 顧琛 顧覬之 Volume 81 Biographies 41: Liu Xiuzhi, Gu Chen, Gu Jizhi 1
Book of Sui 《隋書》 卷83 列傳第48 西域 Volume 83 Biographies 48: The Western Regions 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十一 列傳第一百九十 儒林一 聶崇義 邢昺 孫奭 王昭素 孔維 孔宜 崔頌子:曥 尹拙 田敏 辛文悅 李覺 崔頤正弟:偓佺 李之才 Volume 431 Biographies 190: Confucian Scholars 1 - Nie Chongyi, Xing Bing, Sun Shi, Wang Zhaosu, Kong Wei, Kong Yi, Cui Song and son: Lu, Yin Zhuo, Tian Min, Xin Wenyue, Li Jue, Cui Yizheng and younger brother: Woquan, Li Zhicai 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十 列傳第二百二十九 佞幸 弭德超 侯莫陳利用 趙贊 王黼 朱勔 王繼先 曾覿龍大淵 張說 王抃 姜特立譙熙載 Volume 470 Biographies 229: Flatterers - Mi Dechao, Houmo Chen Liyong, Zhao Zan, Wang Fu, Zhu Mian, Wang Jixian, Ceng Di Long Dayuan, Zhang Shuo, Wang Bian, Jiang Teli Qiao Xizai 1
History of Song 《宋史》 卷三百五十六 列傳第一百十五 劉拯 錢遹 石豫 左膚 許敦仁 吳執中 吳材 劉昺 宋喬年 強淵明 蔡居厚 劉嗣明 蔣靜 賈偉節 崔鶠 張根 任諒 周常 Volume 356 Biographies 115: Liu Zheng, Qian Yu, Shi Yu, Zuo Fu, Xu Dunren, Wu Zhizhong, Wu Cai, Liu Bing, Song Qiaonian, Qiang Yuanming, Cai Juhou, Liu Siming, Jiang Jing, Jia Weijie, Cui Yan, Zhang Gen, Ren Liang, Zhou Chang 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十  列傳第十八: 盧玄 盧柔 盧觀 盧同 盧誕 Volume 30 Biographies 18: Lu Xuan, Lu Rou, Lu Guan, Lu Tong, Lu Dan 1
Book of Jin 《晉書》 卷一百二十四 載記第二十四 慕容寶 慕容盛 慕容熙 慕容雲 Volume 124 Records 24: Murong Bao; Murong Sheng; Murong Xi; Murong Yun 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七 梁書7: 太祖本紀七 Volume 7 Book of Later Liang 7: Taizu Annals 7 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
颜取悦 顏取悅 柔顏取悅 Book of Sui 《隋書》 卷61 列傳第26 宇文述 郭衍 Volume 61 Biographies 26: Yu Wenshu, Guo Yan 2
令取悦 令取悅 雖有此令取悅中華 Book of Sui 《隋書》 卷83 列傳第48 西域 Volume 83 Biographies 48: The Western Regions 2
取悦中华 取悅中華 雖有此令取悅中華 Book of Sui 《隋書》 卷83 列傳第48 西域 Volume 83 Biographies 48: The Western Regions 2
物取悦 物取悅 數以雕麗之物取悅于皇太子 Book of Sui 《隋書》 卷68 列傳第33 宇文愷 閻毗 何稠 Volume 68 Biographies 33: Yu Wenkai, Yan Pi, He Chou 2