Chinese Notes
Chinese Notes

取悦 (取悅) qǔyuè

qǔyuè verb to try to please
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '取悅')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren 2
Book of Jin 《晉書》 卷五十九 列傳第二十九 汝南王亮 楚王瑋 趙王倫 齊王冏 長沙王乂 成都王潁 河間王顒 東海王越 Volume 59 Biographies 29: Liang, Prince Wencheng of Ru'nan; Wei, Prince Yin of Chu; Lun, Prince of Zhao; Jiong, Prince of Qi; Ai, Prince of Changsha; Ying, Prince of Chengdu; Yong, Prince of Hejian; Yue, Prince Xiaoxian of Donghai 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十九 列傳第六十七: 宇文述 王世充 段達 Volume 79 Biographies 67: Yu Wenshu, Wang Shichong, Duan Da 1
Book of Song 《宋書》 卷八十一 列傳第四十一 劉秀之 顧琛 顧覬之 Volume 81 Biographies 41: Liu Xiuzhi, Gu Chen, Gu Jizhi 1
History of Liao 《遼史》 卷二十九 本紀第二十九: 天祚皇帝三 Volume 29 Annals 29: Emperor Tianzuo 3 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十一 列傳第四十九: 王盟 獨孤信 竇熾 賀蘭祥 叱列伏龜 閻慶 史寧 權景宣 Volume 61 Biographies 49: Wang Meng, Du Guxin, Dou Chi, He Lanxiang, Chilie Fugui, Yan Qing, Shi Ning, Quan Jingxuan 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十 列傳第二百二十九 佞幸 弭德超 侯莫陳利用 趙贊 王黼 朱勔 王繼先 曾覿龍大淵 張說 王抃 姜特立譙熙載 Volume 470 Biographies 229: Flatterers - Mi Dechao, Houmo Chen Liyong, Zhao Zan, Wang Fu, Zhu Mian, Wang Jixian, Ceng Di Long Dayuan, Zhang Shuo, Wang Bian, Jiang Teli Qiao Xizai 1
Book of Sui 《隋書》 卷83 列傳第48 西域 Volume 83 Biographies 48: The Western Regions 1
History of Song 《宋史》 卷六十三 志第十六 五行二上 Volume 63 Treatises 16: Five Elements 2a 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十六 晉書22: 列傳11 孔崇弼 陳保極 王瑜 張繼祚 鄭阮 胡饒 劉遂清 房暠 孟承誨 劉繼勳 鄭受益 程遜 李郁 鄭玄素 馬重績 陳玄 Volume 96 Book of Later Jin 22: Biographies 11 - Kong Chongbi, Chen Baoji, Wang Yu, Zhang Jizuo, Zhen Ruan, Hu Rao, Liu Suiqing, Fang Gao, Meng Chenghui, Liu Jixun, Zheng Shouyi, Cheng Xun, Li Yu, Zheng Xuansu, Ma Zhongji, Chen Xuan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
颜取悦 顏取悅 柔顏取悅 Book of Sui 《隋書》 卷61 列傳第26 宇文述 郭衍 Volume 61 Biographies 26: Yu Wenshu, Guo Yan 2
取悦中华 取悅中華 雖有此令取悅中華 Book of Sui 《隋書》 卷83 列傳第48 西域 Volume 83 Biographies 48: The Western Regions 2
令取悦 令取悅 雖有此令取悅中華 Book of Sui 《隋書》 卷83 列傳第48 西域 Volume 83 Biographies 48: The Western Regions 2
物取悦 物取悅 數以雕麗之物取悅于皇太子 Book of Sui 《隋書》 卷68 列傳第33 宇文愷 閻毗 何稠 Volume 68 Biographies 33: Yu Wenkai, Yan Pi, He Chou 2