Chinese Notes
Chinese Notes

取悦 (取悅) qǔyuè

qǔyuè verb to try to please
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '取悅')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十九 列傳第六十七: 宇文述 王世充 段達 Volume 79 Biographies 67: Yu Wenshu, Wang Shichong, Duan Da 1
History of Song 《宋史》 卷三百十五 列傳第七十四 韓億 韓絳 韓維 韓縝 Volume 315 Biographies 74: Han Yi, Han Jiang, Han Wei, Han Zhen 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十一 列傳第一百九十 儒林一 聶崇義 邢昺 孫奭 王昭素 孔維 孔宜 崔頌子:曥 尹拙 田敏 辛文悅 李覺 崔頤正弟:偓佺 李之才 Volume 431 Biographies 190: Confucian Scholars 1 - Nie Chongyi, Xing Bing, Sun Shi, Wang Zhaosu, Kong Wei, Kong Yi, Cui Song and son: Lu, Yin Zhuo, Tian Min, Xin Wenyue, Li Jue, Cui Yizheng and younger brother: Woquan, Li Zhicai 1
Book of Sui 《隋書》 卷61 列傳第26 宇文述 郭衍 Volume 61 Biographies 26: Yu Wenshu, Guo Yan 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十六  列傳第四: 道武七王 明元六王 太武五王 Volume 16 Biographies 4: Daowu's Seven Sons, Mingyuan's Six Sons, Taiwu's Five Sons 1
History of Song 《宋史》 卷三百五十六 列傳第一百十五 劉拯 錢遹 石豫 左膚 許敦仁 吳執中 吳材 劉昺 宋喬年 強淵明 蔡居厚 劉嗣明 蔣靜 賈偉節 崔鶠 張根 任諒 周常 Volume 356 Biographies 115: Liu Zheng, Qian Yu, Shi Yu, Zuo Fu, Xu Dunren, Wu Zhizhong, Wu Cai, Liu Bing, Song Qiaonian, Qiang Yuanming, Cai Juhou, Liu Siming, Jiang Jing, Jia Weijie, Cui Yan, Zhang Gen, Ren Liang, Zhou Chang 1
The Literary Mind and the Carving of Dragons 《文心雕龍》 定勢第三十 Volume 30: Focus and Momentum 1
Book of Song 《宋書》 卷八十一 列傳第四十一 劉秀之 顧琛 顧覬之 Volume 81 Biographies 41: Liu Xiuzhi, Gu Chen, Gu Jizhi 1
Book of Wei 《魏書》 卷18 太武五王 Volume 18: Emperor Taiwu's Five Princes 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
取悦中华 取悅中華 雖有此令取悅中華 Book of Sui 《隋書》 卷83 列傳第48 西域 Volume 83 Biographies 48: The Western Regions 2
物取悦 物取悅 數以雕麗之物取悅于皇太子 Book of Sui 《隋書》 卷68 列傳第33 宇文愷 閻毗 何稠 Volume 68 Biographies 33: Yu Wenkai, Yan Pi, He Chou 2
颜取悦 顏取悅 柔顏取悅 Book of Sui 《隋書》 卷61 列傳第26 宇文述 郭衍 Volume 61 Biographies 26: Yu Wenshu, Guo Yan 2
令取悦 令取悅 雖有此令取悅中華 Book of Sui 《隋書》 卷83 列傳第48 西域 Volume 83 Biographies 48: The Western Regions 2