Chinese Notes
Chinese Notes

释卷 (釋卷) shìjuǎn

shìjuǎn verb to stop reading
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '釋卷')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十四 列傳第二十二: 游雅 高閭 趙逸 胡叟 胡方回 張湛 段承根 闞駰 劉延明 趙柔 索敞 宋繇 江式 Volume 34 Biographies 22: You Ya, Gao Lu, Zhao Yi, Hu Sou, Hu Fanggui, Zhang Zhan, Duan Chenggen, Kang Yin, Liu Yanming, Zhao Rou, Sou Chang, Song Yao, Jiang Shi 2
History of Song 《宋史》 卷二百四十九 列傳第八 范質 王溥 魏仁浦 Volume 249 Biographies 8: Fan Zhi, Wang Pu, Wei Renpu 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十九 列傳第九十九: 于休烈 令狐峘 歸崇敬 奚陟 張薦 蔣乂 柳登 沈傳師 Volume 149 Biographies 99: Yu Xiulie, Ling Huhuan, Gui Chongjing, Xi Zhi, Zhang Jian, Jiang Yi, Liu Deng, Shen Chuanshi 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇二 列傳第五十二: 馬懷素 褚無量 劉子玄 徐堅 元行沖 吳兢 韋述 Volume 102 Biographies 52: Ma Huaisu, Chu Wuliang, Liu Zixuan, Xu Jian, Yuan Xingchong, Wu Jing, Wei Shu 2
History of Jin 《金史》 卷九十  列傳第二十八: 趙元 移剌道本名按 高德基 馬諷 完顏兀不喝 劉徽柔 賈少沖子:益 移剌斡里朵 阿勒根彥忠 張九思 高衎 楊邦基 丁暐仁 Volume 90 Biographies 28: Zhao Yuan, Yiladaobenmingan, Gao Deji, Ma Feng, Wanyanwubuhe, Liu Huirou, Jiashaochong son: Yi, Yilawoliduo, Aleigenyanzhong, Zhang Jiusi, Gao Kan, Yang Bangji, Ding Weiren 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百五十七 列傳第一百〇七: 王翃 郗士美 李鄘 辛秘 馬摠 韋弘景 王彥威 Volume 157 Biographies 107: Wang Hong, Chi Shimei, Li Yong, Xinmi, Ma Hui, Wei Hongjing, Wang Yanwei 2
Classic of Mountains and Seas 《山海經》 卷八 海內東經 Chapter 8: Classic of Regions Within the Seas - East 2
Book of Wei 《魏書》 卷52 趙逸 胡方回 胡叟 宋繇 張湛 宗欽 段承根 闞駰 劉昞 趙柔 索敞 陰仲達 Volume 56: Zhao Yi, Hu Fanghui, Hu Sou, Song Yao, Zhang Zhan, Zong Qin, Duan Chenggen, Kai Yin, Liu Bing, Zhao Rou, Sou Chang, Yin Zhongda 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十四 吳書九 周瑜魯肅呂蒙傳 Volume 54: Book of Wu 9 - Biographies of Zhou Yu, Lu Su, and Lü Meng 2
Book of Wei 《魏書》 卷69 崔休 裴延俊 袁翻 Volume 69: Cui Xiu, Pei Yanjun, Yuan Fan 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
集释卷 集釋卷 集釋卷三據元侔 Book of Wei 《魏書》 卷15 昭成子孫 Volume 15: Shancheng's (Tuoba Shiyijian) Children and Grandchildren 6
释卷三 釋卷三 集釋卷三據元侔 Book of Wei 《魏書》 卷15 昭成子孫 Volume 15: Shancheng's (Tuoba Shiyijian) Children and Grandchildren 2
今释卷 今釋卷 吳承志山海經地理今釋卷六云 Classic of Mountains and Seas 《山海經》 卷八 海內東經 Chapter 8: Classic of Regions Within the Seas - East 2
释卷二 釋卷二 集釋卷二歷引錢大昕以來諸家之說 Book of Wei 《魏書》 卷53 李孝伯 李衝 Volume 53: Li Xiaobo, Li Chong 2
释卷六 釋卷六 吳承志山海經地理今釋卷六云 Classic of Mountains and Seas 《山海經》 卷八 海內東經 Chapter 8: Classic of Regions Within the Seas - East 2