Chinese Notes
Chinese Notes

刻苦 kèkǔ

kèkǔ adjective hardworking / assiduous
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Contained in

刻苦耐劳刻苦努力勤奋刻苦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十二 列傳第一百四十二: 隱逸 Volume 192 Biographies 142: Recluses 1
History of Song 《宋史》 卷四百一十 列傳第一百六十九 婁機 沈煥 舒璘 曹彥約 范應鈴 徐經孫 Volume 410 Biographies 169: Lou Ji, Shen Huan, Shu Lin, Cao Yanyue, Fan Yingling, Xu Jingsun 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十四 列傳第一百八十三 陸持之 徐鹿卿 趙逢龍 趙汝騰 孫夢觀 洪天錫 黃師雍 徐元杰 孫子秀 李伯玉 Volume 424 Biographies 183: Lu Chizhi, Xu Luqing, Zhao Fenglong, Zhao Ruteng, Sun Mengguan, Hong Tianxi, Huang Shiyong, Xu Yuanjie, Sun Zixiu, Li Boyu 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷五十四 雜傳第四十二: 序言 馮道 李琪 鄭玨 李愚 盧導 司空頲 Volume 54 Miscellaneous Biographies 34: Xu Yan, Feng Dao, Li Qi, Zheng Jue, Li Yu, Lu Dao, Si Kongting 1
History of Yuan 《元史》 卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十六 列傳第八十六: 竇參 齊映 劉滋 盧邁 崔損 齊抗 Volume 135 Biographies 86: Dou Can, Qi Ying, Liu Zi, Li Mai, Cui Sun, Qi Kang 1
History of Yuan 《元史》 卷一百八十六 列傳第七十三: 張楨 歸暘 陳祖仁 成遵 曹鑑 張翥 Volume 186 Biographies 73: Zhang Zhen, Gui Yang, Chen Zuren, Cheng Zun, Cao Jian, Zhang Zhu 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十四 列傳第一百十二 嚴清 宋纁 陸光祖 孫鑨 陳有年 孫丕揚 蔡國珍 楊時喬 Volume 224 Biographies 112: Yan Qing, Song Xun, Lu Guangzu, Sun Long, Chen Younian, Sun Piyang, Cai Guozhen, Yang Shiqiao 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十二 列傳第一百九十一 儒林二 胡旦 賈同 劉顏 高弁 孫復 石介 胡瑗 劉羲叟 林㮣 李覯 何涉 王回弟:向 周堯卿 王當 陳暘 Volume 432 Biographies 191: Confucian Scholars 2 - Hu Dan, Jia Tong, Liu Yan, Gao Bian, Sun Fu, Shi Jie, Hu Yuan, Liu Xisou, Lin Gai, Li Gou, He She, Wang Huidi:xiang, Zhou Yaoqing, Wang Dang, Chen Yang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
幼刻苦 幼刻苦 幼刻苦學儒 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 3
刻苦读书 刻苦讀書 能自刻苦讀書 History of Jin 《金史》 卷九十六 列傳第三十四: 黃久約 李晏子:仲略 李愈 王賁 許安仁 梁襄 路伯達 Volume 96 Biographies 34: Huang Jiuyue, Li Yan son: Zhonglüe, Li Yu, Wang Ben, Xu Anren, Liang Xiang, Lu Boda 2
父兄刻苦 父兄刻苦 吾父兄刻苦樹立門戶 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2