Chinese Notes
Chinese Notes

刻苦 kèkǔ

kèkǔ adjective hardworking / assiduous
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Contained in

刻苦耐劳刻苦努力勤奋刻苦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 1
An Introduction to Chinese Grammar 汉语语法入门 目录导言 Contents and Introduction 1
History of Yuan 《元史》 卷一百八十六 列傳第七十三: 張楨 歸暘 陳祖仁 成遵 曹鑑 張翥 Volume 186 Biographies 73: Zhang Zhen, Gui Yang, Chen Zuren, Cheng Zun, Cao Jian, Zhang Zhu 1
History of Song 《宋史》 卷二百九十六 列傳第五十五 韓丕 師頏 張茂直 梁顥 楊徽之 呂文仲 王著 呂祐之 潘慎修 杜鎬 查道 Volume 296 Biographies 55: Han Pi, Shi Hang, Zhang Maozhi, Liang Hao, Yang Huizhi, Lu Wenzhong, Wang Zhe, Lu Youzhi, Pan Shenxiu, Du Gao, Cha Dao 1
History of Jin 《金史》 卷一百十九 列傳第五十七: 粘葛奴申 劉天起 完顏婁室三人大婁室、中婁室、小婁室 烏古論鎬 張天綱 完顏仲德 Volume 119 Biographies 57: Zhange Nushen, Liu Tianqi, WanyanLoushisanrendaloushi, Zhong Loushi, Xiao Loushi, Wu Gu Lungao, Zhang Tiangang, Wanyan Zhongde 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十三 列傳第一百八十二 吳泳 徐範 李韶 王邁 史彌鞏 陳塤 趙與𥲅 李大同 黃㽦 楊大異 Volume 423 Biographies 182: Lie Chuandiyibaibashier, Wu Yong, Xu Fan, Li Shao, Wang Mai, Shi Migong, Chen Xun, Zhao Yuchou, Li Datong, Huang Xun, Yang Dayi 1
History of Jin 《金史》 卷七十五 列傳第十三: 盧彥倫子:璣(子:亨嗣) 毛子廉 李三錫 孔敬宗 李師夔 沈璋 左企弓 虞仲文 曹勇義 康公弼 左泌弟:淵(子:光慶) Volume 75 Biographies 13: Lu Yanlun and son: Ji (son: Hengsi), Mao Zilian, Li Sanxi, Kong Jingzong, Li Shikui, Shen Zhang, Zuo Qigong, Yu Zhongwen, Cao Yongyi, Kang Gongbi, Zuo Bi and younger brother: Yuan (son: Guangqing) 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十六 列傳第八十六: 竇參 齊映 劉滋 盧邁 崔損 齊抗 Volume 135 Biographies 86: Dou Can, Qi Ying, Liu Zi, Li Mai, Cui Sun, Qi Kang 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十四 列傳第一百十二 嚴清 宋纁 陸光祖 孫鑨 陳有年 孫丕揚 蔡國珍 楊時喬 Volume 224 Biographies 112: Yan Qing, Song Xun, Lu Guangzu, Sun Long, Chen Younian, Sun Piyang, Cai Guozhen, Yang Shiqiao 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
幼刻苦 幼刻苦 幼刻苦學儒 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 3
父兄刻苦 父兄刻苦 吾父兄刻苦樹立門戶 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
刻苦读书 刻苦讀書 能自刻苦讀書 History of Jin 《金史》 卷九十六 列傳第三十四: 黃久約 李晏子:仲略 李愈 王賁 許安仁 梁襄 路伯達 Volume 96 Biographies 34: Huang Jiuyue, Li Yan son: Zhonglüe, Li Yu, Wang Ben, Xu Anren, Liang Xiang, Lu Boda 2