Chinese Notes
Chinese Notes

刻苦 kèkǔ

kèkǔ adjective hardworking / assiduous
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Contained in

刻苦耐劳刻苦努力勤奋刻苦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
History of Yuan 《元史》 卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin 1
History of Jin 《金史》 卷九十二 列傳第三十: 毛碩 李上達 曹望之 大懷貞 盧孝儉 盧庸 李偲 徒單克寧本名習顯 Volume 92 Biographies 30: Mao Shuo, Li Shangda, Cao Wangzhi, Da Huaizhen, Lu Xiaojian, Lu Yong, Li Cai, Tudan Kening former name Xixian 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十三 列傳第一百八十二 吳泳 徐範 李韶 王邁 史彌鞏 陳塤 趙與𥲅 李大同 黃㽦 楊大異 Volume 423 Biographies 182: Lie Chuandiyibaibashier, Wu Yong, Xu Fan, Li Shao, Wang Mai, Shi Migong, Chen Xun, Zhao Yuchou, Li Datong, Huang Xun, Yang Dayi 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十八 列傳第一百九十七 儒林八 湯漢 何基 王柏 徐夢莘弟:得之 從子:天麟 李心傳 葉味道 王應麟 黃震 Volume 438 Biographies 197: Confucian Scholars 8 - Tang Han, He Ji, Wang Bai, Xu Mengshen and younger brothers: Dezhi, nephew: Tianlin, Li Xinchuan, Ye Weidao, Wang Yinglin, Huang Zhen 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十四 列傳第一百八十三 陸持之 徐鹿卿 趙逢龍 趙汝騰 孫夢觀 洪天錫 黃師雍 徐元杰 孫子秀 李伯玉 Volume 424 Biographies 183: Lu Chizhi, Xu Luqing, Zhao Fenglong, Zhao Ruteng, Sun Mengguan, Hong Tianxi, Huang Shiyong, Xu Yuanjie, Sun Zixiu, Li Boyu 1
History of Ming 《明史》 卷二百二十四 列傳第一百十二 嚴清 宋纁 陸光祖 孫鑨 陳有年 孫丕揚 蔡國珍 楊時喬 Volume 224 Biographies 112: Yan Qing, Song Xun, Lu Guangzu, Sun Long, Chen Younian, Sun Piyang, Cai Guozhen, Yang Shiqiao 1
An Introduction to Chinese Grammar 汉语语法入门 目录导言 Contents and Introduction 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十二 列傳第一百四十二: 隱逸 Volume 192 Biographies 142: Recluses 1
History of Jin 《金史》 卷九十六 列傳第三十四: 黃久約 李晏子:仲略 李愈 王賁 許安仁 梁襄 路伯達 Volume 96 Biographies 34: Huang Jiuyue, Li Yan son: Zhonglüe, Li Yu, Wang Ben, Xu Anren, Liang Xiang, Lu Boda 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
幼刻苦 幼刻苦 幼刻苦學儒 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 3
刻苦读书 刻苦讀書 能自刻苦讀書 History of Jin 《金史》 卷九十六 列傳第三十四: 黃久約 李晏子:仲略 李愈 王賁 許安仁 梁襄 路伯達 Volume 96 Biographies 34: Huang Jiuyue, Li Yan son: Zhonglüe, Li Yu, Wang Ben, Xu Anren, Liang Xiang, Lu Boda 2
父兄刻苦 父兄刻苦 吾父兄刻苦樹立門戶 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2