Chinese Notes
Chinese Notes

刻苦 kèkǔ

kèkǔ adjective hardworking / assiduous
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Contained in

刻苦耐劳刻苦努力勤奋刻苦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十六 列傳第八十六: 竇參 齊映 劉滋 盧邁 崔損 齊抗 Volume 135 Biographies 86: Dou Can, Qi Ying, Liu Zi, Li Mai, Cui Sun, Qi Kang 1
History of Song 《宋史》 卷二百九十六 列傳第五十五 韓丕 師頏 張茂直 梁顥 楊徽之 呂文仲 王著 呂祐之 潘慎修 杜鎬 查道 Volume 296 Biographies 55: Han Pi, Shi Hang, Zhang Maozhi, Liang Hao, Yang Huizhi, Lu Wenzhong, Wang Zhe, Lu Youzhi, Pan Shenxiu, Du Gao, Cha Dao 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十二 列傳第一百四十二: 隱逸 Volume 192 Biographies 142: Recluses 1
History of Song 《宋史》 卷四百一十 列傳第一百六十九 婁機 沈煥 舒璘 曹彥約 范應鈴 徐經孫 Volume 410 Biographies 169: Lou Ji, Shen Huan, Shu Lin, Cao Yanyue, Fan Yingling, Xu Jingsun 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十七  列傳第九十二 白裴崔韋二李皇甫王 Volume 167 Biographies 92: Bai, Pei, Cui, Wei, two Li's, Huang, Fu, Wang 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十三下 列傳第一百四十八下 姦臣下 Volume 223b Biographies 148b: Evil Ministers 2 1
History of Jin 《金史》 卷七十五 列傳第十三: 盧彥倫子:璣(子:亨嗣) 毛子廉 李三錫 孔敬宗 李師夔 沈璋 左企弓 虞仲文 曹勇義 康公弼 左泌弟:淵(子:光慶) Volume 75 Biographies 13: Lu Yanlun and son: Ji (son: Hengsi), Mao Zilian, Li Sanxi, Kong Jingzong, Li Shikui, Shen Zhang, Zuo Qigong, Yu Zhongwen, Cao Yongyi, Kang Gongbi, Zuo Bi and younger brother: Yuan (son: Guangqing) 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十四 列傳第一百八十三 陸持之 徐鹿卿 趙逢龍 趙汝騰 孫夢觀 洪天錫 黃師雍 徐元杰 孫子秀 李伯玉 Volume 424 Biographies 183: Lu Chizhi, Xu Luqing, Zhao Fenglong, Zhao Ruteng, Sun Mengguan, Hong Tianxi, Huang Shiyong, Xu Yuanjie, Sun Zixiu, Li Boyu 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷五十四 雜傳第四十二: 序言 馮道 李琪 鄭玨 李愚 盧導 司空頲 Volume 54 Miscellaneous Biographies 34: Xu Yan, Feng Dao, Li Qi, Zheng Jue, Li Yu, Lu Dao, Si Kongting 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
幼刻苦 幼刻苦 幼刻苦學儒 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 3
父兄刻苦 父兄刻苦 吾父兄刻苦樹立門戶 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 2
刻苦读书 刻苦讀書 能自刻苦讀書 History of Jin 《金史》 卷九十六 列傳第三十四: 黃久約 李晏子:仲略 李愈 王賁 許安仁 梁襄 路伯達 Volume 96 Biographies 34: Huang Jiuyue, Li Yan son: Zhonglüe, Li Yu, Wang Ben, Xu Anren, Liang Xiang, Lu Boda 2