Chinese Notes
Chinese Notes

帐幕 (帳幕) zhàngmù

zhàngmù noun tent
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '帳幕')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百六十六 列傳第二百二十五 宦者一 竇神寶 王仁睿 王繼恩 李神福弟:神祐 劉承規 閻承翰 秦翰 周懷政 張崇貴 張繼能 衛紹欽 石知顒孫:全彬 鄧守恩 Volume 466 Biographies 225: Eunuchs 1 - Dou Shenbao, Wang Renrui, Wang Jien, Li Shenfu and younger brother: Shen You, Liu Chenggui, Yan Chenghan, Qin Han, Zhou Huaizheng, Zhang Chonggui, Zhang Jineng, Wei Shaoqin, Shi Zhiyong and grandson: Quan Bin, Deng Shouen 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十九 列傳第七十七: 藝術上 Volume 89 Biographies 77: Diviners 1 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十八 列傳第四十六: 周室諸王 Volume 58 Biographies 46: Princes of the Northern Zhou Imperial Family 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十四 志第二十四: 職官三 Volume 44 Treatises 24: Government Service 3 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十一 列傳第一百十一: 李光進 烏重胤 王沛 李珙 李祐 董重質 楊元卿 劉悟 劉沔 石雄 Volume 161 Biographies 111: Li Guangjin, Wu Zhongyin, Wang Pei, Li Gong, Li You, Dong Zhongzhi, Yang Yuanqing, Liu Wu, Liu Mian, Shi Xiong 1
Book of Sui 《隋書》 卷78 列傳第43 藝術 Volume 78 Biographies 43: Artists 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十七    志第三十七  百官二 Volume 47 Treatises 42: Official Posts 2 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十一 晉書17: 列傳六 房知溫 王建立 康福 安彥威 李周 張從訓 李繼忠 李頃 周光輔 符彥饒 羅周敬 鄭琮 Volume 91 Book of Later Jin 17: Biographies 6 - Fang Zhiwen, Wang Jianli, Kang Fu, An Yanwei, Li Zhou, Zhang Congxun, Li Jizhong, Li Qing, Zhou Guangfu, Fu Yanrao, Luo Zhoujing, Zheng Cong 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十五 晉書21: 列傳10 皇甫遇 王清 梁漢璋 白奉進 盧順密 周環 沈贇 吳巒 翟璋 程福贇 郭璘 Volume 95 Book of Later Jin 21: Biographies 10 - Huang Fuyu, Wang Qing, Liang Hanzhang, Bai Fengjin, Lu Shunmi, Zhou Huan, Shen Yun, Wu Luan, Di Zhang, Cheng Fuyun, Guo Lin 1
Book of Sui 《隋書》 卷27 志第22 百官中 Volume 27 Treatises 22: Government Offices 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三部帐幕 三部帳幕 預設三部帳幕 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十四 志第二十四: 職官三 Volume 44 Treatises 24: Government Service 3 2