Chinese Notes
Chinese Notes

意外 yìwài

  1. yìwài noun accident / mishap
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  2. yìwài adjective accidental
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

意外事故交通意外

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
An Introduction to Chinese Grammar 汉语语法入门 复句 Complex Sentences 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十九 列傳第八十七 李鉞 王憲 胡世寧 李承勛 王以旂 范鏓 王邦瑞 鄭曉 Volume 199 Biographies 87: Li Yue, Wang Xian, Hu Shining, Li Chengxun, Wang Yiqi, Fan Zong, Wang Bangrui, Zheng Xiao 1
Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十 列傳第一百八十九 道學四 朱氏門人 黃榦 李燔 張洽 陳淳 李方子 黃灝 Volume 430 Biographies 189: Taoist Scholars 4 - Zhu Shimenren, Huang Gan, Li Fan, Zhang Qia, Chen Chun, Li Fangzi, Huang Hao 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十九 列傳第七十七: 藝術上 Volume 89 Biographies 77: Diviners 1 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十七 列傳第四十七: 劉幽求 鐘紹京 郭元振 張說 Volume 97 Biographies 47: Liu Youqiu, Zhong Shaojing, Guo Yuanzhen, Zhang Shuo 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷九 魏書十 荀彧荀攸賈詡傳 Volume 9: Book of Wei 9 - Biographies of the Xiahous and Caos 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十四 列傳第五十二 鄒緝 弋謙 黃澤 范濟 聊讓 左鼎 曹凱 劉煒 單宇 張昭 高瑤 Volume 164 Biographies 52: Zou Ji, Yi Qian, Huang Ze, Fan Ji, Liao Rang, Zuo Ding, Cao Kai, Liu Wei, Dan Yu, Zhang Zhao, Gao Yao 1
History of Song 《宋史》 卷三百八十七 列傳第一百四十六 黃洽 汪應辰 王十朋 吳芾 陳良翰 杜莘老 Volume 387 Biographies 146: Huang Qia, Wang Yingchen, Wang Shipeng, Wu Fei, Chen Lianghan, Du Shenlao 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十八 列傳第七十六 劉荡 呂翀 鄄洍 趙佑 戴銑 陸崑 蔣欽 周璽 湯禮敬 許天錫 徐文溥 張士隆 張文明 范輅 張欽 周廣 石天柱 Volume 188 Biographies 76: Liu Dang, Lu Chong, Juan Si, Zhao You, Dai Xian, Lu Kun, Jiang Qin, Zhou Xi, Tang Lijing, Xu Tianxi, Xu Wenpu, Zhang Shilong, Zhang Wenming, Fan Lu, Zhang Qin, Zhou Guang, Shi Tianzhu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
意外变 意外變 銷意外變 History of Ming 《明史》 卷一百九十九 列傳第八十七 李鉞 王憲 胡世寧 李承勛 王以旂 范鏓 王邦瑞 鄭曉 Volume 199 Biographies 87: Li Yue, Wang Xian, Hu Shining, Li Chengxun, Wang Yiqi, Fan Zong, Wang Bangrui, Zheng Xiao 2
欲望意外 慾望意外 欲望意外乎 Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 2
日意外 日意外 將為他日意外之患 History of Song 《宋史》 卷三百十四 列傳第七十三 Fan Zhongyan and son: Chunyou, Chun Li, Chun Cui, Fan Chunren and son: Zhengping Volume 314 Biographies 73: 2