Chinese Notes
Chinese Notes

意外 yìwài

  1. yìwài noun accident / mishap
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  2. yìwài adjective accidental
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

意外事故交通意外

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十七 列傳第四十七: 劉幽求 鐘紹京 郭元振 張說 Volume 97 Biographies 47: Liu Youqiu, Zhong Shaojing, Guo Yuanzhen, Zhang Shuo 1
Book of Song 《宋書》 卷九十五 列傳第五十五 索虜 Volume 95 Biographies 55: Suo Lu 1
History of Song 《宋史》 卷三百九十五 列傳第一百五十四 樓鑰 李大性 任希夷 徐應龍 莊夏 王阮 王質 陸游 方信孺 王柟 Volume 395 Biographies 154: Lou Yao, Li Daxing, Ren Xiyi, Xu Yinglong, Zhuang Xia, Wang Ruan, Wang Zhi, Lu You, Fang Xinru, Wang Nan 1
Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十三  列傳第四十八    李蕭盧韋趙和 Volume 123 Biographies 48: Li, Xiao, Lu, Wei, Zhao, He 1
Book of Wei 《魏書》 卷19下 景穆十二王下 Volume 19c: Emperor Jingmu Twelve Princes 3 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十六  列傳第九十一 賈杜令狐 Volume 166 Biographies 91: Jia, Du, Linghu 1
The Scholars 《儒林外史》 第三十九回 Chapter 39 1
History of Song 《宋史》 卷四百二十二 列傳第一百八十一 林勳 劉才邵 許忻 應孟明 曾三聘 徐僑 度正 程珌 牛大年 陳仲微 梁成大 李知孝 Volume 422 Biographies 181: Lin Xun, Liu CaiShao, Xu Xin, Ying Mengming, Ceng Sanpin, Xu Qiao, Du Zheng, Cheng Bi, Niu Danian, Chen Zhongwei, Liang Chengda, Li Zhixiao 1
Book of Jin 《晉書》 卷七十六 列傳第四十六 王舒 王廙 虞潭 顧眾 張闓 Volume 76 Biographies 46: Wang Shu; Wang Yi; Yu Tan; Gu Zhong; Zhang Kai 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欲望意外 慾望意外 欲望意外乎 Book of Wei 《魏書》 卷91 術藝:晁崇 張淵 殷紹 王早 耿玄 劉靈助 江式等 Volume 91: The Arts - Chao Chong, Zhang Yuan, Yin Shao, Wang Zao, Geng Xuan, Liu Lingzhu, Jiang Shi, and others 2
意外变 意外變 銷意外變 History of Ming 《明史》 卷一百九十九 列傳第八十七 李鉞 王憲 胡世寧 李承勛 王以旂 范鏓 王邦瑞 鄭曉 Volume 199 Biographies 87: Li Yue, Wang Xian, Hu Shining, Li Chengxun, Wang Yiqi, Fan Zong, Wang Bangrui, Zheng Xiao 2
日意外 日意外 將為他日意外之患 History of Song 《宋史》 卷三百十四 列傳第七十三 Fan Zhongyan and son: Chunyou, Chun Li, Chun Cui, Fan Chunren and son: Zhengping Volume 314 Biographies 73: 2