Chinese Notes
Chinese Notes

维扬 (維揚) wéiyáng

wéiyáng proper noun Weiyang
Domain: Places 地方 , Subdomain: China 中国 , Concept: District 地区
Notes: District of Yangzhou city 扬州市, Jiangsu (CC-CEDICT '維揚')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百五十九 列傳第一百十八 李綱下 Volume 359 Biographies 118: Li Gang 2 3
History of Ming 《明史》 卷三百 列傳第一百八十八 外戚 Volume 300 Biographies 188: Families of Imperial Consorts 3
History of Song 《宋史》 卷三百七十四 列傳第一百三十三 張九成 胡銓 廖剛 李迨 趙開 Volume 374 Biographies 133: Zhang Jiucheng, Hu Quan, Liao Gang, Li Dai, Zhao Kai 2
History of Yuan 《元史》 卷一百五十七 列傳第四十四: 劉秉忠 張文謙 郝經 Volume 157 Biographies 44: Liu Bingzhong, Zhang Wenqian, Hao Jing 2
History of Song 《宋史》 卷三百七十九 列傳第一百三十八 章誼 韓肖冑 陳公輔 張觷 胡松年 曹勛 李稙 韓公裔 Volume 379 Biographies 138: Zhang Yi, Han Xiaozhou, Chen Gongfu, Zhang Xue, Hu Songnian, Cao Xun, Li Zhi, Han Gongyi 2
History of Song 《宋史》 卷三百七十五 列傳第一百三十四 鄧肅 李邴 滕康 張守 富直柔 馮康國 Volume 375 Biographies 134: Deng Su, Li Bing, Teng Kang, Zhang Shou, Fu Zhirou, Feng Kangguo 2
History of Song 《宋史》 卷二百七十 列傳第二十九 顏衎 劇可久 趙逢 蘇曉 高防 馮瓚 邊珝 王明 許仲宣 楊克讓 段思恭 侯陟 李符 魏丕 董樞 Volume 270 Biographies 29: Yan Kan, Ju Kejiu, Zhao Feng, Su Xiao, Gao Fang, Feng Zan, Bian Xu, Wang Ming, Xu Zhongxuan, Yang Kerang, Duan Sigong, Hou Zhi, Li Fu, Wei Pi, Dong Shu 1
History of Song 《宋史》 卷三百七十六 列傳第一百三十五 常同 張致遠 薛徽言 陳淵 魏矼 潘良貴 呂本中 Volume 376 Biographies 135: Chang Tong, Zhang Zhiyuan, Xue Huiyan, Chen Yuan, Wei Gang, Pan Lianggui, Lu Benzhong 1
History of Ming 《明史》 卷四十 志第十六 地理一 Volume 40 Treatises 16: Geography 1 1
History of Jin 《金史》 卷四十  志第二十一: 樂下 宗廟樂歌 殿庭樂歌 鼓吹導引曲、采茨曲 Volume 40 Treatises 21: Music 2 - Ancestral Shrine Music and Songs, Palace and Court Music and Songs, Tunes Led by Wind Instruments, Selection of Lyrics and Music 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
在维扬 在維揚 上在維揚 History of Song 《宋史》 卷三百七十五 列傳第一百三十四 鄧肅 李邴 滕康 張守 富直柔 馮康國 Volume 375 Biographies 134: Deng Su, Li Bing, Teng Kang, Zhang Shou, Fu Zhirou, Feng Kangguo 3
淮海维扬 淮海維揚 淮海維揚州 Records of the Grand Historian 《史記》 《夏本紀》 Annals of Xia 2
定维扬 定維揚 定維揚曰 History of Song 《宋史》 卷一百三十一 志第八十四 樂六 Volume 131 Treatises 84: Music 6 2
象维扬 象維揚 三變象維揚底定 History of Song 《宋史》 卷一百二十六 志第七十九 樂一 Volume 126 Treatises 79: Music 1 2
维扬底 維揚底 三變象維揚底定 History of Song 《宋史》 卷一百二十六 志第七十九 樂一 Volume 126 Treatises 79: Music 1 2