Chinese Notes
Chinese Notes

高邮 (高郵) gāoyóu

gāoyóu proper noun Gaoyou
Domain: Places 地方 , Subdomain: China 中国 , Concept: City 城市
Notes: A county level city in Yangzhou 扬州, Jiangsu (CC-CEDICT '高郵')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷八十五 志第六十一 河渠三 Volume 85 Treatises 61: Rivers and Canals 3 17
History of Yuan 《元史》 卷一百九十四 列傳第八十一: 忠義二 Volume 194 Biographies 81: Loyal and Righteous Acts 2 16
History of Song 《宋史》 卷一百八十九 志第一百四十二 兵三 Volume 189 Treatises 142: Military 3 10
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十四下 列傳第一百四十九下 叛臣下 Volume 224b Biographies 149b: Treasonous Ministers 2 9
History of Song 《宋史》 卷八十八 志第四十一 地理四 Volume 88 Treatises 41: Geography 4 8
History of Ming 《明史》 卷二十八 志第四 五行一 Volume 28 Treatises 4: Five Elements 1 7
History of Yuan 《元史》 卷一百三十三 列傳第二十: 塔出 拜延 也罕的斤 葉仙鼐 脫力世官 忽剌出 重喜 旦只兒 脫歡 完者都拔都 失里伯 孛蘭奚 怯烈 暗伯 也速䚟兒 昔都兒 Volume 133 Biographies 20: Tachu, Baiyan, Yehandejin, Yexiannai, Tuolishiguan, Hulachu, Zhongxi, Danzhier, Tuohuan, Wanzhedoubadou, Shilibo, Beilanxi, Qielie, Anbo, Yesudai'er, Xidou'er 7
History of Yuan 《元史》 卷五十九 志第十一:  地理二 Volume 59 Treatises 12: Geography 2 7
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十二 列傳第一百三十二: 王重榮 王處存 諸葛爽 高駢 時溥 朱瑄 Volume 182 Biographies 132: Wang Zhongrong, Wang Chucun, Zhu Geshuang, Gao Pian, Shi Pu, Zhu Xuan 6
History of Yuan 《元史》 卷四十三 本紀第四十三: 順帝六 Volume 43 Annals 43: Shundi 6 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
高邮军 高郵軍 破高郵軍 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二十二 梁書22: 列傳12 楊師厚 牛存節 王檀 Volume 22 Book of Later Liang 22: Biographies 12 - Yang Shihou, Niu Cunjie, Wang Tan 30
知高邮 知高郵 加知高郵軍褚一正 History of Song 《宋史》 卷四十七 本紀第四十七 瀛國公 益王 衞王 Volume 47 Annals 47: Ying Guogong, Yiwang, Weiwang 16
高邮府 高郵府 高郵府 History of Yuan 《元史》 卷十八 本紀第十八: 成宗一 Volume 18 Annals 18: Chengzong 1 10
高邮县 高郵縣 乘勝破高郵縣 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十六 列傳第六: 蕭銑 杜伏威 輔公祏 沈法興 李子通 羅藝 梁師都 Volume 56 Biographies 6: Xiao Xian, du fuwei, Fu Gongshi, Shen Faxing, Li Zitong, Luo Yi, Liang Shidou 7
高邮人 高郵人 高郵人 History of Song 《宋史》 卷三百〇七 列傳第六十六 喬維岳 王陟 張雍 董儼 魏廷式 盧琰 宋摶 凌策 楊覃 陳世卿 李若拙 陳知微 Volume 307 Biographies 66: Qiao Weiyue, Wang Zhi, Zhang Yong, Dong Yan, Wei Tingshi, Lu Yan, Song Tuan, Ling Ce, Yang Tan, Chen Shiqing, Li Ruozhuo, Chen Zhiwei 6
高邮令 高郵令 高郵令 Book of Song 《宋書》 卷三十五 志第二十五 州郡一 Volume 35 Treatises 25: Administrative Districts 1 4
戍高邮 戍高郵 駢令師鐸率三百騎戍高郵 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十二 列傳第一百三十二: 王重榮 王處存 諸葛爽 高駢 時溥 朱瑄 Volume 182 Biographies 132: Wang Zhongrong, Wang Chucun, Zhu Geshuang, Gao Pian, Shi Pu, Zhu Xuan 4
守高邮 守高郵 俾統制解元守高郵 History of Song 《宋史》 卷三百六十四 列傳第一百二十三 韓世忠 Volume 364 Biographies 123: Han Shizhong 3
高邮等 高郵等 高郵等處相繼來附 History of Yuan 《元史》 卷九 本紀第九: 世祖六 Volume 9 Annals 9: Shizu 6 3
调高邮 調高郵 調高郵簿 History of Song 《宋史》 卷三百三十四 列傳第九十三 徐禧 李稷 高永能 沈起 劉彝 熊本 蕭注 陶弼 林廣 Volume 334 Biographies 93: Xu Xi, Li Ji, Gao Yongneng, Shen Qi, Liu Yi, Xiong Ben, Xiao Zhu, Tao Bi, Lin Guang 3