Chinese Notes
Chinese Notes

纯 (純) chún

 1. chún adjective pure
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CC-CEDICT '純')
 2. chún adjective simple
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CC-CEDICT '純')
 3. chún adjective skilful / practised
  Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

纯粹纯属纯洁单纯纯净纯素李纯纯正纯然纯粹数学单纯词纯陀精纯纯净纯白纯朴纯熟纯真清纯纯金纯陀经香纯纯情纯种纯利纯度纯音纯量正纯密教纯密

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百十四 列傳第七十三 Fan Zhongyan and son: Chunyou, Chun Li, Chun Cui, Fan Chunren and son: Zhengping Volume 314 Biographies 73: 138
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十一 任李萬邳劉耿列傳 Volume 21: Biographies of Ren, Li, Wan, Pi, Liu, Geng 52
Book of Jin 《晉書》 卷五十 列傳第二十 曹志 庾峻 郭象 庾純 秦秀 Volume 50 Biographies 20: Cao Zhi; Yu Jun; Guo Xiang; Yu Chun; Qin Xiu 48
History of Ming 《明史》 卷二百二十 列傳第一百〇八 萬士和 王之誥 吳百朋 劉應節 王遴 畢鏘 舒化 李世達 曾同亨 辛自修 溫純 趙世卿 李汝華 Volume 220 Biographies 108: Wan Shihe, Wang Zhigao, Wu Baipeng, Liu Yingjie, Wang Lin, Bi Qiang, Shu Hua, Li Shida, Ceng Tongheng, Xin Zixiu, Wen Chun, Zhao Shiqing, Li Ruhua 36
Book of Sui 《隋書》 卷12 志第7 禮儀七 Volume 12 Treatises 7: Rites 7 27
History of Ming 《明史》 卷二百六十四 列傳第一百五十二 賀逢聖 南居益 周士樸 呂維祺 王家禎 焦源溥 李夢辰 宋師襄 麻僖 王道純 田時震 Volume 264 Biographies 152: He Fengsheng, Nan Juyi, Zhou Shipu, Lu Weiqi, Wang Jiazhen, Jiao Yuanpu, Li Mengchen, Song Shixiang, Ma Xi, Wang Daochun, Tian Shizhen 22
Book of Sui 《隋書》 卷65 列傳第30 周羅睺 周法尚 李景 慕容三藏 薛世雄 王仁恭 權武 吐萬緒 董純 趙才 Volume 65 Biographies 30: Zhou Luohou, Zhou Fashang, Li Jing, Murong Sancang, Xue Shixiong, Wang Rengong, Quan Wu, Tu Wanxu, Dong Chun, Zhao Cai 21
Book of Later Han 《後漢書》 卷三十五 張曹鄭列傳 Volume 35: Biographies of Zhang, Cao, Zheng 19
History of Ming 《明史》 卷三百〇六 列傳第一百九十四 閹黨 焦芳 張綵 顧秉謙 崔呈秀 劉志選 曹欽程 王紹徽 霍維華 閻鳴泰 賈繼春 田爾耕 Volume 306 Biographies 194: Eunuchs - Jiao Fang, Zhang Cai, Gu Bingqian, Cui Chengxiu, Liu Zhixuan, Cao Qincheng, Wang Shaohui, Huo Weihua, Yan Mingtai, Jia Jichun, Tian Ergeng 16
History of Song 《宋史》 卷三百三十 列傳第八十九 任顓 李參 郭申錫 傅求 張景憲 竇卞 張瓌 孫瑜 許遵 盧士宗 錢象先 韓璹 杜純 杜常 謝麟 王宗望 王吉甫 Volume 330 Biographies 89: Ren Zhuan, Li Can, Guo Shenxi, Fu Qiu, Zhang Jingxian, Dou Bian, Zhang Gui, Sun Yu, Xu Zun, Lu Shizong, Qian Xiangxian, Han Shu, Du Chun, Du Chang, Xie Lin, Wang Zongwang, Wang Jifu 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
一纯 一純 一純以取 The Book of Rites 《禮記》 《投壺》 The Game of Pitch-Pot 10
纷纯 紛純 玄紛純 Book of Documents 《尚書》 周書 顧命 Zhou Shu - Testamentary Charge 5
纯衣 純衣 皆爵弁純衣 The Book of Rites 《禮記》 《雜記下》 Miscellaneous Records II 5
絇纯 絇純 青絇繶純 The Book of Etiquette and Ceremonial 《儀禮》 士冠禮 第一 1. Capping rites for (the son of) a common officer 4
薄纯 薄純 藏薄純 Guanzi 《管子》 幼官第八 Chapter 8: Young Officials 4
纯固 純固 博一純固 Guanzi 《管子》 幼官第八 Chapter 8: Young Officials 4
纯厚 純厚 能寬裕純厚而不苛忮 Guanzi 《管子》 形勢解第六十四 Chapter 64: Resolving a Situation 4
纯嘏 純嘏 錫爾純嘏 The Book of Songs 《詩經》 小雅‧甫田之什‧賓之初筵 Minor odes of the kingdom - Fu Tian Zhi Shen - Bao Zhi Chu Yan 4
黼纯 黼純 黼純 Book of Documents 《尚書》 周書 顧命 Zhou Shu - Testamentary Charge 3
衣纯 衣純 衣純以繢 The Book of Rites 《禮記》 《深衣》 The Long Dress in One Piece 3