Chinese Notes
Chinese Notes

尚书省 (尚書省) Shàngshū shěng

Shàngshū shěng proper noun Imperial Secretariat
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
Notes: The name of an official institution in imperial China responsible for the compilation of documents (Guoyu '尚書省'; Xie 2013, p. 4)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷二十三 本紀第二十三: 武宗二 Volume 23 Annals 23: Wuzong 2 54
History of Yuan 《元史》 卷七 本紀第七: 世祖四 Volume 7 Annals 7: Shizu 4 27
History of Yuan 《元史》 卷十五 本紀第十五: 世祖十二 Volume 15 Annals 15: Shizu 12 26
History of Yuan 《元史》 卷二百〇五  列傳第九十二: 姦臣 Volume 205 Biographies 92: Treacherous Ministers 24
History of Jin 《金史》 卷二十七 志第八: 河渠 黃河 漕渠盧溝河 滹沱河 漳河 Volume 27 Treatises 8: Rivers and Canals - Yellow River and its Branches and Channels, Hutuo River, Zhang River 21
History of Yuan 《元史》 卷八十五 志第三十五:  百官一 Volume 85 Treatises 38: Official Posts 1 19
History of Jin 《金史》 卷十四 本紀第十四: 宣宗上 Volume 14 Annals 14: Xuanzong 1 19
History of Jin 《金史》 卷九  本紀第九: 章宗一 Volume 9 Annals 9: Zhangzong 1 18
History of Jin 《金史》 卷九十五 列傳第三十三: 移剌履 張萬公 蒲察通 粘割斡特剌 程輝 劉瑋 董師中 王蔚 馬惠迪 馬琪 楊伯通 尼厖古鑑 Volume 95 Biographies 33: Yi Lalu, Zhang Wangong, Pu Chatong, Zhangewotela, Cheng Hui, Liu Wei, Dong Shizhong, Wang Yu, Ma Huidi, Ma Qi, Yang Botong, Nipanggujian 18
History of Yuan 《元史》 卷一百十二 表第六上: 宰相年表一 Volume 112 Tables 7: Chancellors 1 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尚书省事 尚書省事 爲太祖錄尚書省事 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十六 列傳第三十七 倖臣 Volume 56 Biographies 37: Trusted Officials 16
东都尚书省 東都尚書省 遇之於東都尚書省 Book of Sui 《隋書》 卷58 列傳第23 明克讓 魏澹 陸爽 杜臺卿 辛德源 柳䛒 許善心 李文博 Volume 58 Biographies 23: Ming Kerang, Wei Dan, Lu Shuang, Du Taiqing,Xin Deyuan, Liu Bian, Xu ShanXin, Li Wenbo 10
在尚书省 在尚書省 儉在尚書省 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十九 列傳第二十 劉瓛 弟璡 陸澄 Volume 39 Biographies 20: Liu Huan, Di Jin, Lu Cheng 7
尚书省四 尚書省四 尚書省四品已上 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十四 本紀第十四: 順宗 憲宗上 Volume 14 Annals 14: Shunzong, Xianzong 1 6
判尚书省 判尚書省 判尚書省事 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十 本紀第十: 肅宗 Volume 10 Annals 10: Suzong 6
尚书省上 尚書省上 于尚書省上 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十 本紀第十: 肅宗 Volume 10 Annals 10: Suzong 5
居尚书省 居尚書省 居尚書省 Book of Liang 《梁書》 卷十七 列傳第十一 王珍國 馬仙琕 張齊 Volume 17: Wang Zhenguo; Ma Xianpin; Zhang Qi 5
尚书省集 尚書省集 仍望付尚書省集眾官詳議 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十五 志第五: 禮儀五 Volume 25 Treatises 5: Rites 5 5
令尚书省 令尚書省 宜令尚書省取元和已來制敕 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十七上 本紀第十七上: 敬宗 文宗上 Volume 17 Annals 17: Jingzong, Wenzong 1 4
尚书省及 尚書省及 賊又進燒尚書省及閣道雲龍門 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十六 列傳第四十六 張弘策 庾域 鄭紹叔 呂僧珍 樂藹 Volume 56 Biographies 46: Zhang Hongce, Yu Yu, Zheng Shaoshu, Lu Sengzhen, Le Ai 4