Chinese Notes
Chinese Notes

顾虑 (顧慮) gùlǜ

  1. gùlǜ noun anxiety / misgivings / apprehensions
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  2. gùlǜ verb to worry
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百三十五 列傳第一百九十四 儒林五 范沖 朱震 胡安國子:寅 宏 寧 Volume 435 Biographies 194: Confucian Scholars 5 - Fan Chong, Zhu Zhen, Hu Anguo and sons: Yin, Hong, Ning 3
History of Ming 《明史》 卷一百七十八 列傳第六十六 項忠 韓雍 余子俊 朱英 秦紘 Volume 178 Biographies 66: Xiang Zhong, Han Yong, Yu Zijun, Zhu Ying, Qin Hong 1
Book of Jin 《晉書》 卷七十 列傳第四十 應詹 甘卓 卞壼 劉超 鍾雅 Volume 70 Biographies 40: Ying Zhan; Gan Zhuo; Deng Qian; Bian Kun 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十八 晉書14: 列傳三 景延廣 李彥韜 張希崇 王庭胤 史匡翰 梁漢顒 楊思權 尹暉 李從璋 李從溫 張萬進 Volume 88 Book of Later Jin 14: Biographies 3 - Jing Yangguang, Li Yantao, Zhang Xichong, Wang Tingyin, Shi Kuanghan, Liang Hanyong, Yang Siquan, Yin Hui, Li Congzhang, Li Congwen, Zhang Wanjin 1
Book of Wei 《魏書》 卷35 崔浩 Volume 35: Cui Hao 1
History of Liao 《遼史》 卷五十八 志第二十七: 儀衞志四 Volume 58 Treatises 28: Ceremonial Guards 4 1
History of Song 《宋史》 卷三百六十二 列傳第一百二十一 朱勝非 呂頤浩 范宗尹 范致虛 呂好問 Volume 362 Biographies 121: Zhu Shengfei, Lu Yihao, Fan Zongyin, Fan Zhixu, Lu Haowen 1
History of Yuan 《元史》 卷一百九十一 列傳第七十八: 良吏一 Volume 191 Biographies 78: Virtuous Officials 1 1
History of Song 《宋史》 卷三百四十五 列傳第一百〇四 劉安世 鄒浩 田晝 王回 曾誕 陳瓘 任伯雨 Volume 345 Biographies 104: Liu Anshi, Zou Hao, Tian Zhou, Wang Hui, Ceng Dan, Chen Guan, Ren Boyu 1
Book of Jin 《晉書》 卷六十二 列傳第三十二 劉琨 祖逖 Volume 62 Biographies 32: Liu Kun; Zu Di 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
顾虑畏惧 顧慮畏懼 而陛下顧慮畏懼 History of Song 《宋史》 卷四百三十五 列傳第一百九十四 儒林五 范沖 朱震 胡安國子:寅 宏 寧 Volume 435 Biographies 194: Confucian Scholars 5 - Fan Chong, Zhu Zhen, Hu Anguo and sons: Yin, Hong, Ning 2
广顾虑 廣顧慮 時延廣顧慮其家 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十八 晉書14: 列傳三 景延廣 李彥韜 張希崇 王庭胤 史匡翰 梁漢顒 楊思權 尹暉 李從璋 李從溫 張萬進 Volume 88 Book of Later Jin 14: Biographies 3 - Jing Yangguang, Li Yantao, Zhang Xichong, Wang Tingyin, Shi Kuanghan, Liang Hanyong, Yang Siquan, Yin Hui, Li Congzhang, Li Congwen, Zhang Wanjin 2
前后顾虑 前後顧慮 前後顧慮 Book of Wei 《魏書》 卷35 崔浩 Volume 35: Cui Hao 2
陛下顾虑 陛下顧慮 而陛下顧慮畏懼 History of Song 《宋史》 卷四百三十五 列傳第一百九十四 儒林五 范沖 朱震 胡安國子:寅 宏 寧 Volume 435 Biographies 194: Confucian Scholars 5 - Fan Chong, Zhu Zhen, Hu Anguo and sons: Yin, Hong, Ning 2