Chinese Notes
Chinese Notes

李善长 (李善長) lǐ shànzhǎng

lǐ shànzhǎng proper noun Li Shanchang
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Person 人
Notes: 1314-1390; First chancellor of the Ming dynasty (Wikipedia '李善長')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一 本紀第一 太祖一 Volume 1 Annals 1: Taizu 1 6
History of Ming 《明史》 卷二 本紀第二 太祖二 Volume 2 Annals 2: Taizu 2 5
History of Ming 《明史》 卷一百二十七 列傳第十五 李善長 汪廣洋 Volume 127 Biographies 15: Li Shanzhang, Wang Guangyang 4
History of Ming 《明史》 卷一百三十八 列傳第二十六 陳修 楊思義 周禎 楊靖 單安仁 薛祥 唐鐸 開濟 Volume 138 Biographies 26: Chen Xiu, Yang Siyi, Zhou Zhen, Yang Jing, Dan Anren, Xue Xiang, Tang Duo, Kai Ji 3
History of Ming 《明史》 卷一百二十六 列傳第十四 李文忠 鄧愈 湯和 沐英 Volume 126 Biographies 14: Li Wenzhong, Deng Yu, Tang He, Mu Ying 3
History of Ming 《明史》 卷一百〇五 表第六 功臣世表一 Volume 105 Tables 6: Ministers with Outstanding Service 1 3
History of Ming 《明史》 卷七十二 志第四十八 職官一 Volume 72 Treatises 48: Official Posts 1 3
History of Ming 《明史》 卷九十三 志第六十九 刑法一 Volume 93 Treatises 69: Punishment and Law 1 2
History of Ming 《明史》 卷六十 志第三十六 禮十四 Volume 60 Treatises 36: Rites 14 2
History of Ming 《明史》 卷一百三十五 列傳第二十三 陳遇 葉兌 范常 宋思顏 郭景祥 楊元杲 阮弘道 孔克仁 Volume 135 Biographies 23: Chen Yu, Ye Dui, Fan Chang, Song Siyan, Guo Jingxiang, Yang Yuangao, Ruan Hongdao, Kong Keren 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
李善长等 李善長等 宣國公臣李善長等言 History of Yuan 《元史》 進元史表 Appendix: Tables 9
丞相李善长 丞相李善長 丞相李善長等言 History of Ming 《明史》 卷九十三 志第六十九 刑法一 Volume 93 Treatises 69: Punishment and Law 1 6
公李善长 公李善長 韓國公李善長 History of Ming 《明史》 卷二 本紀第二 太祖二 Volume 2 Annals 2: Taizu 2 5
臣李善长 臣李善長 宣國公臣李善長等言 History of Yuan 《元史》 進元史表 Appendix: Tables 4
相国李善长 相國李善長 命左相國李善長等具儀 History of Ming 《明史》 卷五十三 志第二十九 禮七 Volume 53 Treatises 29: Rites 7 4
太师李善长 太師李善長 太祖以太師李善長子祺爲駙馬都尉 History of Ming 《明史》 卷五十五 志第三十一 禮九 Volume 55 Treatises 31: Rites 9 3
李善长得罪 李善長得罪 李善長得罪 History of Ming 《明史》 卷一百〇五 表第六 功臣世表一 Volume 105 Tables 6: Ministers with Outstanding Service 1 2
李善长奏 李善長奏 太師李善長奏諸工匠用厭鎮法 History of Ming 《明史》 卷一百三十八 列傳第二十六 陳修 楊思義 周禎 楊靖 單安仁 薛祥 唐鐸 開濟 Volume 138 Biographies 26: Chen Xiu, Yang Siyi, Zhou Zhen, Yang Jing, Dan Anren, Xue Xiang, Tang Duo, Kai Ji 2
李善长败 李善長敗 李善長敗 History of Ming 《明史》 卷一百二十九 列傳第十七 Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei Volume 129 Biographies 17: Feng Sheng, Fu Youde, Liao Yongzhong, Yang Jing, Hu Mei 2