Chinese Notes
Chinese Notes

风味 (風味) fēngwèi

fēngwèi noun local flavor / local style
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Flavor 味道

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第四十八回 Chapter 48 1
Book of Song 《宋書》 卷一百 列傳第六十 自序 Volume 100 Biographies 60: Preface 1
Book of Liang 《梁書》 卷五十一 列傳第四十五 處士 Volume 51: Retired Gentlemen 1
Book of Wei 《魏書》 卷52 趙逸 胡方回 胡叟 宋繇 張湛 宗欽 段承根 闞駰 劉昞 趙柔 索敞 陰仲達 Volume 56: Zhao Yi, Hu Fanghui, Hu Sou, Song Yao, Zhang Zhan, Zong Qin, Duan Chenggen, Kai Yin, Liu Bing, Zhao Rou, Sou Chang, Yin Zhongda 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十三 列傳第一百七十一 儒林二 Volume 283 Biographies 171: Confucian Scholars 2 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十六 列傳第六十六 隱逸下 Volume 76 Biographies 66: Recluses 2 1
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十二 列傳第三十三 文學 Volume 52 Biographies 33: Men of Letters 1
Book of Song 《宋書》 卷十九 志第九 樂一 Volume 19 Treatises 9: Music 1 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十七 列傳第十五: 屈遵 張蒲 谷渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 竇瑾 李訢 韓延之 袁式 毛脩之 唐和 寇讚 酈範 韓秀 堯暄 柳崇 Volume 27 Biographies 15: Qun Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gong Sunbiao, Zhang Ji, Li Xian, Jai Yi, Dou Jin, Li Xin, Han Yanzhi, Yuan Shi, Mao Xiuzhi, Tang He, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan, Liu Cheng 1
Book of Jin 《晉書》 卷七十六 列傳第四十六 王舒 王廙 虞潭 顧眾 張闓 Volume 76 Biographies 46: Wang Shu; Wang Yi; Yu Tan; Gu Zhong; Zhang Kai 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
风味相待 風味相待 恒以風味相待 Book of Wei 《魏書》 卷42 薛辯 寇贊 酈範 韓秀 堯暄 Volume 42: Xue Bian, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan 2