Chinese Notes
Chinese Notes

被面 bèimiàn

bèimiàn noun quilt
Domain: Furniture 家具

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十五  列傳第一百 竇劉二張楊熊柏 Volume 175 Biographies 100: Dou, Liu, two Zhangs, Yang, Xiong, Bai 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十六上 列傳第一百三十六上: 酷吏上 Volume 186 Biographies 136: Cruel Officials 1 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷七十 東漢世家第十: 劉旻 Volume 70: Hereditary House of Eastern Han 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十七 列傳第二百〇六 忠義二 霍安國 李涓 李邈劉翊 徐揆 陳遘 趙不試 趙令峸 唐重郭忠孝 程迪 徐徽言 向子韶 楊邦乂 Volume 447 Biographies 206: Loyalty and Righteousness 2 - Huo Anguo, Li Juan, Li Miaoliuyi, Xu Kui, Chen Gou, Zhao Bushi, Zhao Lingcheng, Tang Zhongguozhongxiao, Cheng Di, Xu Huiyan, Xiang Zishao, Yang Bangyi 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十九 列傳第一百七十七 忠義一 Volume 289 Biographies 177: Loyal Officials 1 1
Book of Wei 《魏書》 卷61 薛安都 畢衆敬 沈文秀 張讜 田益宗 孟表 Volume 61: Xue Andou, Bi Zhongjing, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Tian Yizong, Meng Biao 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十三 列傳第一百三十三: 外戚 Volume 183 Biographies 133: Families of Imperial Consorts 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十九 列傳第二十八 陶穀 扈蒙 王著 王祐 楊昭儉 魚崇諒 張澹 高錫 Volume 269 Biographies 28: Tao Gu, Hu Meng, Wang Zhe, Wang You, Yang Zhaojian, Yu Chongliang, Zhang Dan, Gao Xi 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十一 列傳第三十九: 齊宗室諸王上 Volume 51 Biographies 39: The Northern Qi Imperial Family 1 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十五 列傳第六十三: 趙煚 趙芬 王韶 元巖 宇文㢸 伊婁謙 李圓通 郭榮 龐晃 李安 楊尚希 張煚 蘇孝慈 元壽 Volume 75 Biographies 63: Zhao Jiong, Zhao Fen, Wang Shao, Yuan Yan, Yu Wenbi, Yi Louqian, Li Yuantong, Guo Rong, Pang Huang, Li An, Yang Shangxi, Zhang Jiong, Su Xiaoci, Yuan Shou 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
流血被面 流血被面 流血被面 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十七 酷吏列傳 Volume 77: Biographies of Cruel Officials 5
血被面 血被面 血被面 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十四 補列傳第六  廣平公盛 陽州公永樂 弟長弼 襄樂王顯國 上洛王思宗 子元海 弟思好 平秦王歸彥 武興王普 長樂太守靈山 嗣子伏護 Volume 14 Biographies 6: Guangping Gongcheng; Yangzhou Gong Yongle; Di Zhangbi; Prince of Xiangle, Xiang Guo; Prince of Shangluo, Si Zong; Zi Yuanhai; Di Sihao; Prince of Pingqin, Guiyan; Prince Pu of Wuxing; Changle, Governor of Lingshan; Sizi Fuhu 4
血流被面 血流被面 血流被面 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十三 列傳第一百三十三: 外戚 Volume 183 Biographies 133: Families of Imperial Consorts 2