Chinese Notes
Chinese Notes

被面 bèimiàn

bèimiàn noun quilt
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Furniture 家具

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Decorative Designs in Chinese Art 中国文物的纹饰 Textiles 织物 Miao 苗族 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十九 列傳第一百七十七 忠義一 Volume 289 Biographies 177: Loyal Officials 1 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十五 列傳第六十三: 趙煚 趙芬 王韶 元巖 宇文㢸 伊婁謙 李圓通 郭榮 龐晃 李安 楊尚希 張煚 蘇孝慈 元壽 Volume 75 Biographies 63: Zhao Jiong, Zhao Fen, Wang Shao, Yuan Yan, Yu Wenbi, Yi Louqian, Li Yuantong, Guo Rong, Pang Huang, Li An, Yang Shangxi, Zhang Jiong, Su Xiaoci, Yuan Shou 1
History of Song 《宋史》 卷三百二十八 列傳第八十七 李清臣 安燾 張璪 蒲宗孟 黃履 蔡挺 王韶 薛向 章楶 Volume 328 Biographies 87: Li Qingchen, An Dao, Zhang Zao, Pu Zongmeng, Huang Lu, Cai Ting, Wang Shao, Xue Xiang, Zhang Jie 1
History of Song 《宋史》 卷二百六十九 列傳第二十八 陶穀 扈蒙 王著 王祐 楊昭儉 魚崇諒 張澹 高錫 Volume 269 Biographies 28: Tao Gu, Hu Meng, Wang Zhe, Wang You, Yang Zhaojian, Yu Chongliang, Zhang Dan, Gao Xi 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十五 列傳第一百五十三 范景文 倪元璐 李邦華 王家彥 孟兆祥 施邦曜 淩義渠 Volume 265 Biographies 153: Fan Jingwen, Ni Yuanlu, Li Banghua, Wang Jiayan, Meng Zhaoxiang, Shi Bangyao, Ling Yiqu 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷七十七 酷吏列傳 Volume 77: Biographies of Cruel Officials 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十四 補列傳第六  廣平公盛 陽州公永樂 弟長弼 襄樂王顯國 上洛王思宗 子元海 弟思好 平秦王歸彥 武興王普 長樂太守靈山 嗣子伏護 Volume 14 Biographies 6: Guangping Gongcheng; Yangzhou Gong Yongle; Di Zhangbi; Prince of Xiangle, Xiang Guo; Prince of Shangluo, Si Zong; Zi Yuanhai; Di Sihao; Prince of Pingqin, Guiyan; Prince Pu of Wuxing; Changle, Governor of Lingshan; Sizi Fuhu 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十五  列傳第一百 竇劉二張楊熊柏 Volume 175 Biographies 100: Dou, Liu, two Zhangs, Yang, Xiong, Bai 1
Decorative Designs in Chinese Art 中国文物的纹饰 Table of Decorative Designs 纹饰表 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
流血被面 流血被面 流血被面 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十七 酷吏列傳 Volume 77: Biographies of Cruel Officials 5
血被面 血被面 血被面 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十四 補列傳第六  廣平公盛 陽州公永樂 弟長弼 襄樂王顯國 上洛王思宗 子元海 弟思好 平秦王歸彥 武興王普 長樂太守靈山 嗣子伏護 Volume 14 Biographies 6: Guangping Gongcheng; Yangzhou Gong Yongle; Di Zhangbi; Prince of Xiangle, Xiang Guo; Prince of Shangluo, Si Zong; Zi Yuanhai; Di Sihao; Prince of Pingqin, Guiyan; Prince Pu of Wuxing; Changle, Governor of Lingshan; Sizi Fuhu 4
血流被面 血流被面 血流被面 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十三 列傳第一百三十三: 外戚 Volume 183 Biographies 133: Families of Imperial Consorts 2