Chinese Notes
Chinese Notes

敌军 (敵軍) díjūn

díjūn noun enemy troops / hostile forces
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百三十八 列傳第二十五: 康里脫脫 燕鐵木兒 伯顏 馬札兒台 脫脫 Volume 138 Biographies 25: Kanglituotuo, El Temür, Bayan, Mazhaertai, Toqto'a 5
History of Yuan 《元史》 卷一百四十九 列傳第三十六: 耶律留哥 劉伯林 郭寶玉 石天應 移剌揑兒 耶律禿花 王珣 Volume 149 Biographies 36: Yelu Liuge, Liu Bolin, Guo Baoyu, Shi Tianying, Yi Lanieer, Yelu Tuhua, Wang Xun 3
History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十六 列傳第五十三: 王綧 隋世昌 羅璧 劉恩 石高山 鞏彥暉 蔡珍 張泰亨 賀祉 孟德子義 鄭義 張榮實 石抹狗狗 楚鼎 樊楫 張均 信苴日 王昔剌 趙宏偉 Volume 166 Biographies 53: Wang Zhun, Sui Shichang, Luo Bi, Liu En, Shi Gaoshan, Gong Yanhui, Cai Zhen, Zhang Taiheng, He Zhi, Meng Deziyi, Zheng Yi, Zhang Rongshi, Shi Mogougou, Chu Ding, Fan Ji, Zhang Jun, Xin Juri, Wang Xila, Zhao Hongwei 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十九 列傳第五十六: 賀仁傑 賈昔剌 劉哈剌八都魯 石抹明里 謝仲溫 高觿 張九思 王伯勝 Volume 169 Biographies 56: He Renjie, Jia Xila, Liu Halabadoulu, Shi Momingli, Xie Zhongwen, Gao Xi, Zhang Jiusi, Wang Bosheng 1
History of Jin 《金史》 卷五十二 志第三十三: 選舉二 文武選 Volume 52 Treatises 33: Selection of Officials 2 - Civil and Military Selection 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇六 漢書8: 列傳三 王周 劉審交 武漢球 張瓘 李殷 劉在明 馬萬 李彥從 郭謹 皇甫立 白再榮 張鵬 Volume 106 Book of Later Jin 8: Biographies 3 - Wang Zhou, Liu Shenjiao, Wu Hanqiu, Zhang Guan, Li Yin, Liu Zaiming, Ma Wan, Li Yancong, Guo Jin, Huang Fuli, Bai Zairong, Zhang Peng 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十八 列傳第六十六: 循吏 盧克忠 牛德昌 范承吉 王政 張奕 李瞻 劉敏行 傅慎微 劉煥 高昌福 孫德淵 趙鑒 蒲察鄭留 女奚烈守愚 石抹元 張彀 趙重福 武都 紇石烈德 張特立 王浩 Volume 128 Biographies 66: Xun Li, Lu Kezhong, Niu Dechang, Fan Chengji, Wang Zheng, Zhang Yi, Li Zhan, Liu Minxing, Fu Shenwei, Liu Huan, Gao Changfu, Sun Deyuan, Zhao Jian, Pucha Zhengliu, Nuxilieshouyu, Shi Moyuan, Zhang Gou, Zhao Zhongfu, Wu Dou, Geshi Liede, Zhang Teli, Wang Hao 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十一 唐書37: 列傳13 安金全 安元信 安重霸 劉訓 張敬詢 劉彥琮 袁建豐 西方鄴 張遵誨 孫璋 Volume 61 Book of Later Tang 37: Biographies 13 - An Jingquan, An Yuanxin, An Zhongba, Liu Xun, Zhang Jingxun, Liu Yancong, Yuan Jianfeng, Xi Fangye, Zhang Zunhui, Sun Zhang 1
History of Liao 《遼史》 卷三十四 志第四: 兵衞志上 Volume 34 Treatises 4: Military 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
破敌军 破敵軍 命破敵軍統制陳敏部兵屯太平州 History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 8
敌军统制 敵軍統制 命破敵軍統制陳敏部兵屯太平州 History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 3