Chinese Notes
Chinese Notes

敌军 (敵軍) díjūn

díjūn noun enemy troops / hostile forces
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百三十八 列傳第二十五: 康里脫脫 燕鐵木兒 伯顏 馬札兒台 脫脫 Volume 138 Biographies 25: Kanglituotuo, El Temür, Bayan, Mazhaertai, Toqto'a 5
History of Yuan 《元史》 卷一百四十九 列傳第三十六: 耶律留哥 劉伯林 郭寶玉 石天應 移剌揑兒 耶律禿花 王珣 Volume 149 Biographies 36: Yelu Liuge, Liu Bolin, Guo Baoyu, Shi Tianying, Yi Lanieer, Yelu Tuhua, Wang Xun 3
History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十六 列傳第五十三: 王綧 隋世昌 羅璧 劉恩 石高山 鞏彥暉 蔡珍 張泰亨 賀祉 孟德子義 鄭義 張榮實 石抹狗狗 楚鼎 樊楫 張均 信苴日 王昔剌 趙宏偉 Volume 166 Biographies 53: Wang Zhun, Sui Shichang, Luo Bi, Liu En, Shi Gaoshan, Gong Yanhui, Cai Zhen, Zhang Taiheng, He Zhi, Meng Deziyi, Zheng Yi, Zhang Rongshi, Shi Mogougou, Chu Ding, Fan Ji, Zhang Jun, Xin Juri, Wang Xila, Zhao Hongwei 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十五 晉書11: 少帝本紀五 Volume 85 Book of Later Jin 11: Emperor Shao 4 1
Book of Sui 《隋書》 卷21 志第16 天文下 Volume 21 Treatises 16: Astronomy 3 1
History of Ming 《明史》 卷十一 本紀第十一 景帝 Volume 11 Annals 11: Emperor Jing 1
History of Yuan 《元史》 卷三十二 本紀第三十二: 文宗一 Volume 32 Annals 32: Wenzong 1 1
History of Jin 《金史》 卷八十一 列傳第十九: 鶻謀琶 迪姑迭 阿徒罕 夾谷謝奴 阿勒根沒都魯 黃摑敵古本 蒲察胡盞 夾穀吾里補 王伯龍 高彪 溫蒂罕蒲里特 伯德特離補 耶律懷義 蕭王家奴 田顥 趙隇 Volume 81 Biographies 19: Hu Moupa, Di Gudie, A Tuhan, Jia Guxienu, Aleigenmeidoulu, Huangguaidiguben, Puchahuzhan, Jiaguwulibu, Wang Bolong, Gao Biao, Wendihanpulite, Bodetelibu, Yeluhuaiyi, Xiaowangjianu, Tian Hao, Zhao Wei 1
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷五 秦三 Chapter 5: Qin III 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
破敌军 破敵軍 命破敵軍統制陳敏部兵屯太平州 History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 8
敌军统制 敵軍統制 命破敵軍統制陳敏部兵屯太平州 History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 3