Chinese Notes
Chinese Notes

敌军 (敵軍) díjūn

díjūn noun enemy troops / hostile forces
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百三十八 列傳第二十五: 康里脫脫 燕鐵木兒 伯顏 馬札兒台 脫脫 Volume 138 Biographies 25: Kanglituotuo, El Temür, Bayan, Mazhaertai, Toqto'a 5
History of Yuan 《元史》 卷一百四十九 列傳第三十六: 耶律留哥 劉伯林 郭寶玉 石天應 移剌揑兒 耶律禿花 王珣 Volume 149 Biographies 36: Yelu Liuge, Liu Bolin, Guo Baoyu, Shi Tianying, Yi Lanieer, Yelu Tuhua, Wang Xun 3
History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十六 列傳第五十三: 王綧 隋世昌 羅璧 劉恩 石高山 鞏彥暉 蔡珍 張泰亨 賀祉 孟德子義 鄭義 張榮實 石抹狗狗 楚鼎 樊楫 張均 信苴日 王昔剌 趙宏偉 Volume 166 Biographies 53: Wang Zhun, Sui Shichang, Luo Bi, Liu En, Shi Gaoshan, Gong Yanhui, Cai Zhen, Zhang Taiheng, He Zhi, Meng Deziyi, Zheng Yi, Zhang Rongshi, Shi Mogougou, Chu Ding, Fan Ji, Zhang Jun, Xin Juri, Wang Xila, Zhao Hongwei 2
History of Yuan 《元史》 卷三十二 本紀第三十二: 文宗一 Volume 32 Annals 32: Wenzong 1 1
History of Song 《宋史》 卷三百七十二 列傳第一百三十一 朱倬 王綸 尹穡 王之望 徐俯 沈與求 翟汝文 王庶 辛炳 Volume 372 Biographies 131: Zhu Zhuo, Wang Lun, Yin Se, Wang Zhiwang, Xu Fu, Shen Yuqiu, Di Ruwen, Wang Shu, Xin Bing 1
History of Yuan 《元史》 卷一百三十二 列傳第十九: 杭忽思 步魯合答 玉哇失 麥里 探馬赤 拔都兒 昂吉兒 哈剌䚟 沙全 帖木兒不花 Volume 132 Biographies 19: Hanghusi, Buluheda, Yuwashi, Maili, Tanmachi, Badou'er, Angji'er, Haladai, Sha Quan, Tiemu'erbuhua 1
History of Jin 《金史》 卷八十  列傳第十八: 熙宗二子濟安 道濟 斜卯阿里 突合速 烏延蒲盧渾 赤盞暉 大㚖本名撻不野 磐本名蒲速越 阿離補子:方 Volume 80 Biographies 18: Xi Zong and two sons jian, Dao Ji, Xie Maoali, Tu Hesu, Wuyan Puluhun, Chi Zhanhui, Da Gao formerly named Tabuye, Pan formerly named Pusuyue, A Libu son: Fang 1
History of Yuan 《元史》 卷一百六十九 列傳第五十六: 賀仁傑 賈昔剌 劉哈剌八都魯 石抹明里 謝仲溫 高觿 張九思 王伯勝 Volume 169 Biographies 56: He Renjie, Jia Xila, Liu Halabadoulu, Shi Momingli, Xie Zhongwen, Gao Xi, Zhang Jiusi, Wang Bosheng 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十五 晉書11: 少帝本紀五 Volume 85 Book of Later Jin 11: Emperor Shao 4 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
破敌军 破敵軍 命破敵軍統制陳敏部兵屯太平州 History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 8
敌军统制 敵軍統制 命破敵軍統制陳敏部兵屯太平州 History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 3