Chinese Notes
Chinese Notes

敌军 (敵軍) díjūn

díjūn noun enemy troops / hostile forces
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百三十八 列傳第二十五: 康里脫脫 燕鐵木兒 伯顏 馬札兒台 脫脫 Volume 138 Biographies 25: Kanglituotuo, El Temür, Bayan, Mazhaertai, Toqto'a 5
History of Yuan 《元史》 卷一百四十九 列傳第三十六: 耶律留哥 劉伯林 郭寶玉 石天應 移剌揑兒 耶律禿花 王珣 Volume 149 Biographies 36: Yelu Liuge, Liu Bolin, Guo Baoyu, Shi Tianying, Yi Lanieer, Yelu Tuhua, Wang Xun 3
History of Yuan 《元史》 卷一百六十六 列傳第五十三: 王綧 隋世昌 羅璧 劉恩 石高山 鞏彥暉 蔡珍 張泰亨 賀祉 孟德子義 鄭義 張榮實 石抹狗狗 楚鼎 樊楫 張均 信苴日 王昔剌 趙宏偉 Volume 166 Biographies 53: Wang Zhun, Sui Shichang, Luo Bi, Liu En, Shi Gaoshan, Gong Yanhui, Cai Zhen, Zhang Taiheng, He Zhi, Meng Deziyi, Zheng Yi, Zhang Rongshi, Shi Mogougou, Chu Ding, Fan Ji, Zhang Jun, Xin Juri, Wang Xila, Zhao Hongwei 2
History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 2
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷五 秦三 Chapter 5: Qin III 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十二 晉書8: 少帝本紀二 Volume 82 Book of Later Jin 8: Emperor Shao 2 1
History of Jin 《金史》 卷八十  列傳第十八: 熙宗二子濟安 道濟 斜卯阿里 突合速 烏延蒲盧渾 赤盞暉 大㚖本名撻不野 磐本名蒲速越 阿離補子:方 Volume 80 Biographies 18: Xi Zong and two sons jian, Dao Ji, Xie Maoali, Tu Hesu, Wuyan Puluhun, Chi Zhanhui, Da Gao formerly named Tabuye, Pan formerly named Pusuyue, A Libu son: Fang 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十八 列傳第六十六: 循吏 盧克忠 牛德昌 范承吉 王政 張奕 李瞻 劉敏行 傅慎微 劉煥 高昌福 孫德淵 趙鑒 蒲察鄭留 女奚烈守愚 石抹元 張彀 趙重福 武都 紇石烈德 張特立 王浩 Volume 128 Biographies 66: Xun Li, Lu Kezhong, Niu Dechang, Fan Chengji, Wang Zheng, Zhang Yi, Li Zhan, Liu Minxing, Fu Shenwei, Liu Huan, Gao Changfu, Sun Deyuan, Zhao Jian, Pucha Zhengliu, Nuxilieshouyu, Shi Moyuan, Zhang Gou, Zhao Zhongfu, Wu Dou, Geshi Liede, Zhang Teli, Wang Hao 1
History of Song 《宋史》 卷一百九十四 志第一百四十七 兵八 Volume 194 Treatises 147: Military 8 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十三 周書14: 列傳三 高行周 安審琦 安審暉 安審信 李從敏 鄭仁誨 張彥成 安叔千 宋彥筠 Volume 123 Book of Later Zhou 25: Biographies 3 - Gao Xingzhou, An Shenqi, An Shenhui, An Shenxin, Li Congmin, Zheng Renhui, Zhang Yancheng, An Shuqian, Song Yanyun 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
破敌军 破敵軍 命破敵軍統制陳敏部兵屯太平州 History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 8
敌军统制 敵軍統制 命破敵軍統制陳敏部兵屯太平州 History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 3