Chinese Notes
Chinese Notes

难民 (難民) nànmín

nànmín noun refugee
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会

Contained in

难民营

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百七十五 列傳第一百六十三 張慎言 徐石麒 解學龍 高倬 左懋第 祁彪佳 Volume 275 Biographies 163: Zhang Shenyan, Xu Shiqi, Jie Xuelong, Gao Zhuo, Zuo Maodi, Qi Biaojia 2
History of Ming 《明史》 卷二百五十 列傳第一百三十八 孫承宗 Volume 250 Biographies 138: Sun Chengzong 2
History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 2
History of Ming 《明史》 卷一百六十五 列傳第五十三 陶成 陳敏 丁瑄 王得仁 葉禎 伍驥 毛吉 林錦 郭緒 姜昂 Volume 165 Biographies 53: Tao Cheng, Chen Min, Ding Xuan, Wang Deren, Ye Zhen, Wu Ji, Mao Ji, Lin Jin, Guo Xu, Jiang Ang 1
History of Ming 《明史》 卷二百三十九 列傳第一百二十七 張臣 董一元 杜桐 蕭如薰 達雲 官秉忠 柴國柱 李懷信 Volume 239 Biographies 127: Zhang Chen, Dong Yiyuan, Du Tong, Xiao Ruxun, Da Yun, Guan Bingzhong, Chai Guozhu, Li Huaixin 1
History of Ming 《明史》 卷三百十一 列傳第一百九十九 四川土司一 Volume 311 Biographies 199: Sichuan Tribal Headmen 1 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十一 列傳第一百三十九 李標 劉鴻訓 錢龍錫 成基命 何如寵 徐光啟 文震孟 蔣德璟 方岳貢 Volume 251 Biographies 139: Li Biao, Liu Hongxun, Qian Longxi, Cheng Jiming, He Ruchong, Xu Guangqi, Wen Zhenmeng, Jiang Dejing, Fang Yuegong 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇四 列傳第九十二 陳九疇 翟鵬 孫繼魯 曾銑 丁汝夔 楊守謙 商大節 王忬 楊選 Volume 204 Biographies 92: Chen Jiuchou, Di Peng, Sun Jilu, Ceng Xian, Ding Rukui, Yang Shouqian, Shang Dajie, Wang Yu, Yang Xuan 1
History of Ming 《明史》 卷一百五十二 列傳第四十 董倫 儀智 鄒濟 周述 陳濟 王英 錢習禮 周敍 柯潛 孔公恂 Volume 152 Biographies 40: Dong Lun, Yi Zhi, Zou Ji, Zhou Shu, Chen Ji, Wang Ying, Qian Xili, Zhou Xu, Ke Qian, Kong Gongxun 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十六 列傳第一百五十四 馬世奇 吳麟徵 周鳳翔 劉理順 汪偉 吳甘來 王章 陳良謨 陳純德 申佳胤 成德 許直 金鉉 Volume 266 Biographies 154: Ma Shiqi, Wu Linzheng, Zhou Fengxiang, Liu Lishun, Wang Wei, Wu Ganlai, Wang Zhang, Chen Liangmo, Chen Chunde, Shen Jiayin, Cheng De, Xu Zhi, Jin Xuan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
难民冒 難民冒 御史吳甡劾其殺延川難民冒功 History of Ming 《明史》 卷二百三十九 列傳第一百二十七 張臣 董一元 杜桐 蕭如薰 達雲 官秉忠 柴國柱 李懷信 Volume 239 Biographies 127: Zhang Chen, Dong Yiyuan, Du Tong, Xiao Ruxun, Da Yun, Guan Bingzhong, Chai Guozhu, Li Huaixin 2