Chinese Notes
Chinese Notes

难民 (難民) nànmín

nànmín noun refugee
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会

Contained in

难民营

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百五十 列傳第一百三十八 孫承宗 Volume 250 Biographies 138: Sun Chengzong 2
History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 2
History of Ming 《明史》 卷二百七十五 列傳第一百六十三 張慎言 徐石麒 解學龍 高倬 左懋第 祁彪佳 Volume 275 Biographies 163: Zhang Shenyan, Xu Shiqi, Jie Xuelong, Gao Zhuo, Zuo Maodi, Qi Biaojia 2
History of Ming 《明史》 卷三百十一 列傳第一百九十九 四川土司一 Volume 311 Biographies 199: Sichuan Tribal Headmen 1 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十一 列傳第一百五十九 賀世賢 童仲揆 羅一貫 滿桂 趙率教 官惟賢 何可綱 黃龍 金日觀 Volume 271 Biographies 159: He Shixian, Tong Zhongkui, Luo Yiguan, Man Gui, Zhao Lujiao, Guan Weixian, He Kegang, Huang Long, Jin Riguan 1
History of Ming 《明史》 卷二百三十九 列傳第一百二十七 張臣 董一元 杜桐 蕭如薰 達雲 官秉忠 柴國柱 李懷信 Volume 239 Biographies 127: Zhang Chen, Dong Yiyuan, Du Tong, Xiao Ruxun, Da Yun, Guan Bingzhong, Chai Guozhu, Li Huaixin 1
History of Ming 《明史》 卷二百〇四 列傳第九十二 陳九疇 翟鵬 孫繼魯 曾銑 丁汝夔 楊守謙 商大節 王忬 楊選 Volume 204 Biographies 92: Chen Jiuchou, Di Peng, Sun Jilu, Ceng Xian, Ding Rukui, Yang Shouqian, Shang Dajie, Wang Yu, Yang Xuan 1
History of Ming 《明史》 卷二百九十一 列傳第一百七十九 忠義三 Volume 291 Biographies 179: Loyal Officials 3 1
History of Ming 《明史》 卷一百五十二 列傳第四十 董倫 儀智 鄒濟 周述 陳濟 王英 錢習禮 周敍 柯潛 孔公恂 Volume 152 Biographies 40: Dong Lun, Yi Zhi, Zou Ji, Zhou Shu, Chen Ji, Wang Ying, Qian Xili, Zhou Xu, Ke Qian, Kong Gongxun 1
History of Ming 《明史》 卷一百六十五 列傳第五十三 陶成 陳敏 丁瑄 王得仁 葉禎 伍驥 毛吉 林錦 郭緒 姜昂 Volume 165 Biographies 53: Tao Cheng, Chen Min, Ding Xuan, Wang Deren, Ye Zhen, Wu Ji, Mao Ji, Lin Jin, Guo Xu, Jiang Ang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
难民冒 難民冒 御史吳甡劾其殺延川難民冒功 History of Ming 《明史》 卷二百三十九 列傳第一百二十七 張臣 董一元 杜桐 蕭如薰 達雲 官秉忠 柴國柱 李懷信 Volume 239 Biographies 127: Zhang Chen, Dong Yiyuan, Du Tong, Xiao Ruxun, Da Yun, Guan Bingzhong, Chai Guozhu, Li Huaixin 2