Chinese Notes
Chinese Notes

日用 rìyòng

rìyòng adjective of everyday use
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Everyday Life 日常生活
Notes: (CC-CEDICT '日用')

Contained in

日用品

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十九 列傳第四十九: 崔日用 張嘉貞 蕭嵩 張九齡 李適之 嚴挺之 Volume 99 Biographies 49: Cui Riyong, Zhang Jiazhen, Xiao Song, Zhang Jiuling, Li Shizhi, Yan Tingzhi 15
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十一 列傳第四十六  劉鍾崔二王 Volume 121 Biographies 46: Liu, Zhong, Cui, and the two Kings 10
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百一十九 列傳第四十四  武平一 李乂 賈曾子:至 白居易弟:敏中 Volume 119 Biographies 44: Wu Pingyi, Li Yi, Jiaceng Zi: Zhi, Bai Juyi's brother Min Zhong 6
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《述而第七》 Commentary on Shu Er VII 4
Wenxuan 《文選》 卷三十 Scroll 30 3
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《為政第二》 Commentary on Wei Zheng II 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十中 列傳第一百四十中: 文苑中 Volume 190 Biographies 140: Men of Letters 2 3
History of Song 《宋史》 卷一百八十六 志第一百三十九 食貨下八 Volume 186 Treatises 139: Finance and Economics 2h 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八  志第四十八 藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 3
History of Song 《宋史》 卷四百二十九 列傳第一百八十八 道學三 朱熹 張栻 Volume 429 Biographies 188: Taoist Scholars 3 - Zhu Xi, Zhang Shi 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
崔日用 崔日用 兵部侍郎兼知雍州長史崔日用為黃門侍郎 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七 本紀第七: 中宗 睿宗 Volume 7 Annals 7: Zhongzong, Ruizong 25
干戈日用 干戈日用 干戈日用 Book of Jin 《晉書》 卷八十九 列傳第五十九 忠義 Volume 89 Biographies 59: Loyalty and Righteousness 9
日用曰 日用曰 日用曰 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十九 列傳第四十九: 崔日用 張嘉貞 蕭嵩 張九齡 李適之 嚴挺之 Volume 99 Biographies 49: Cui Riyong, Zhang Jiazhen, Xiao Song, Zhang Jiuling, Li Shizhi, Yan Tingzhi 7
百姓日用 百姓日用 百姓日用而不知 Book of Wei 《魏書》 卷98 島夷蕭道成 島夷蕭衍 Volume 98: Xiao Daocheng of the Daoyi People, Xiaoyan of the Daoyi 3
日用之间 日用之間 日用之間觀感而化者多矣 History of Song 《宋史》 卷四百二十八 列傳第一百八十七 道學二 程氏門人 劉絢 李籲 謝良佐 游酢 張繹 蘇昞 尹焞 楊時 羅從彥 李侗 Volume 428 Biographies 187: Taoist Scholars 2 - Cheng Shimenren, Liu Xuan, Li Yu, Xie Liangzuo, You Cu, Zhang Yi, Su Bing, Yin Tun, Yang Shi, Luo Congyan, Li Tong 3
日用五十 日用五十 雖日用五十羊亦不難矣 History of Jin 《金史》 卷八 本紀第八: 世宗下 Volume 8 Annals 8: Shizong 3 2
日用葬 日用葬 以己亥之日用葬最凶 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七十九 列傳第二十九: 祖孝孫 傅仁均 傅奕 李淳風 呂才 Volume 79 Biographies 29: Zu Xiaosun, Fu Renjun, Fu Yi, Li Chunfeng, Lucai 2
日用三 日用三 雖日用三牲之養 The Classic of Filial Piety 《孝經》 孝經 Xiao Jing 2
孙日用 孫日用 一卷孫日用 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八  志第四十八 藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 2
日用物 日用物 惟日用物非販易 History of Song 《宋史》 卷一百八十六 志第一百三十九 食貨下八 Volume 186 Treatises 139: Finance and Economics 2h 2