Chinese Notes
Chinese Notes

忠实 (忠實) zhōngshí

zhōngshí adjective faithful
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 3
History of Jin 《金史》 卷九十二 列傳第三十: 毛碩 李上達 曹望之 大懷貞 盧孝儉 盧庸 李偲 徒單克寧本名習顯 Volume 92 Biographies 30: Mao Shuo, Li Shangda, Cao Wangzhi, Da Huaizhen, Lu Xiaojian, Lu Yong, Li Cai, Tudan Kening former name Xixian 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十 列傳第九十九 呂大防兄:大忠 弟:大鈞 大臨 劉摯 蘇頌 Volume 340 Biographies 99: Lu Dafang and elder brother: Dazhong, younger brother: Dajun, Da Lin, Liu Zhi, Su Song 2
History of Song 《宋史》 卷二百七十五 列傳第三十四 劉福 安守忠 孔守正 譚延美 元達 常思德 尹繼倫 薛超 丁罕 趙瑫 郭密 傅思讓 李斌 田仁朗 劉謙 Volume 275 Biographies 34: Liu Fu, An Shouzhong, Kong Shouzheng, Tan Yanmei, Yuan Da, Chang Side, Yin Jilun, Xue Chao, Ding Han, Zhao Tao, Guo Mi, Fu Sirang, Li Bin, Tian Renlang, Liu Qian 2
History of Song 《宋史》 卷四百一十 列傳第一百六十九 婁機 沈煥 舒璘 曹彥約 范應鈴 徐經孫 Volume 410 Biographies 169: Lou Ji, Shen Huan, Shu Lin, Cao Yanyue, Fan Yingling, Xu Jingsun 2
History of Song 《宋史》 卷三百八十五 列傳第一百四十四 葛邲 錢端禮 魏杞 周葵 施師點 蕭燧 龔茂良 Volume 385 Biographies 144: Ge Bi, Qian Duanli, Wei Qi, Zhou Kui, Shi Shidian, Xiao Sui, Gong Maoliang 1
History of Song 《宋史》 卷三百十八 列傳第七十七 張方平 王拱辰 張昪 趙槩 胡宿 Volume 318 Biographies 77: Zhang Fangping, Wang Gongchen, Zhang Bian, Zhao Gai, Hu Su 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十八 列傳第六十六: 循吏 盧克忠 牛德昌 范承吉 王政 張奕 李瞻 劉敏行 傅慎微 劉煥 高昌福 孫德淵 趙鑒 蒲察鄭留 女奚烈守愚 石抹元 張彀 趙重福 武都 紇石烈德 張特立 王浩 Volume 128 Biographies 66: Xun Li, Lu Kezhong, Niu Dechang, Fan Chengji, Wang Zheng, Zhang Yi, Li Zhan, Liu Minxing, Fu Shenwei, Liu Huan, Gao Changfu, Sun Deyuan, Zhao Jian, Pucha Zhengliu, Nuxilieshouyu, Shi Moyuan, Zhang Gou, Zhao Zhongfu, Wu Dou, Geshi Liede, Zhang Teli, Wang Hao 1
Book of Wei 《魏書》 卷44 羅結 伊馛 乙瑰 和其奴 苟頽 薛野𧗠者 宇文福 費于 孟威 Volume 44: Luo Jie, Yi Bo, Yi Gui, He Qinu, Gou Tui, Xueye Zhe, Yuwen Fu, Fei Yu, Meng Wei 1
History of Jin 《金史》 卷一百〇九 列傳第四十七: 完顏素蘭 陳規 許古 Volume 109 Biographies 47: Wan Yansulan, Chen Gui, Xu Gu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
忠实可 忠實可 帝以為忠實可大用 History of Song 《宋史》 卷二百八十六 列傳第四十五 魯宗道 薛奎 王曙 蔡齊 Volume 286 Biographies 45: Lu Zongdao, Xue Kui, Wang Shu, Cai Qi 3
性忠实 性忠實 熙載性忠實 History of Song 《宋史》 卷二百六十三 列傳第二十二 張昭 竇儀 呂餘慶 劉熙古 石熙載 李穆 Volume 263 Biographies 22: Zhang Zhao, Dou Yi, Lu Yuqing, Liu Xigu, Shi Xizai, Li Mu 3
遣忠实 遣忠實 別遣忠實幹濟者 History of Jin 《金史》 卷一百〇九 列傳第四十七: 完顏素蘭 陳規 許古 Volume 109 Biographies 47: Wan Yansulan, Chen Gui, Xu Gu 2
忠实欲 忠實欲 忠實欲天下之富而惡其貧 Mozi 《墨子》 卷四 兼愛中 Book 4 - Universal Love II 2
琨忠实 琨忠實 上以琨忠實 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十二 列傳第十三 王琨 張岱 褚炫 何戢 王延之 阮韜 Volume 32 Biographies 13: Wang Kun, Zhang Dai, Chu Xuan, He Ji, Wang Yanzhi, Ruan Tao 2
为人忠实 為人忠實 胡魯為人忠實 History of Jin 《金史》 卷一百〇八 列傳第四十六: 胥鼎 侯摯 把胡魯 師安石 Volume 108 Biographies 46: Xu Ding, Hou Zhi, Ba Hulu, Shi Anshi 2
心忠实 心忠實 秉心忠實 History of Song 《宋史》 卷四百七十九 列傳第二百三十八 世家二 西蜀孟氏孟昶(子:玄喆 玄珏 弟:仁贄 仁裕 仁操 附:伊審徵 韓保正 王昭遠 趙崇韜 高彥儔 趙彥韜 龍景昭 幸寅遜 李廷珪 李昊 毋守素 歐陽迥) Volume 479 Biographies 238: Hereditary Houses 2 - Western Shu Meng clan Meng Chang (sons: Xuan Zhe, Xuan Jue, younger brothers: Ren Zhi, Ren Yu, Ren Cao, relatives: Yi Shenzheng, Han Baozheng, Wang Zhaoyuan, Zhao Chongtao, Gao Yanchou, Zhao Yantao, Long Jingzhao, Xing Yinxun, Li Tinggui, Li Hao, Wu Shousu, Ouyang Jiong) 2