Chinese Notes
Chinese Notes

忠实 (忠實) zhōngshí

zhōngshí adjective faithful
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 3
History of Jin 《金史》 卷九十二 列傳第三十: 毛碩 李上達 曹望之 大懷貞 盧孝儉 盧庸 李偲 徒單克寧本名習顯 Volume 92 Biographies 30: Mao Shuo, Li Shangda, Cao Wangzhi, Da Huaizhen, Lu Xiaojian, Lu Yong, Li Cai, Tudan Kening former name Xixian 2
History of Song 《宋史》 卷二百七十五 列傳第三十四 劉福 安守忠 孔守正 譚延美 元達 常思德 尹繼倫 薛超 丁罕 趙瑫 郭密 傅思讓 李斌 田仁朗 劉謙 Volume 275 Biographies 34: Liu Fu, An Shouzhong, Kong Shouzheng, Tan Yanmei, Yuan Da, Chang Side, Yin Jilun, Xue Chao, Ding Han, Zhao Tao, Guo Mi, Fu Sirang, Li Bin, Tian Renlang, Liu Qian 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十 列傳第九十九 呂大防兄:大忠 弟:大鈞 大臨 劉摯 蘇頌 Volume 340 Biographies 99: Lu Dafang and elder brother: Dazhong, younger brother: Dajun, Da Lin, Liu Zhi, Su Song 2
History of Song 《宋史》 卷四百一十 列傳第一百六十九 婁機 沈煥 舒璘 曹彥約 范應鈴 徐經孫 Volume 410 Biographies 169: Lou Ji, Shen Huan, Shu Lin, Cao Yanyue, Fan Yingling, Xu Jingsun 2
History of Liao 《遼史》 卷七十四 列傳第四: 耶律敵剌 蕭痕篤 康默記 韓延徽 韓知古 Volume 74 Biographies 4: Yelu Dila, Xiao Hendu, Kang Moji, Han Yanhui, Han Zhigu 1
History of Jin 《金史》 卷一百二十三 列傳第六十一: 忠義三 徒單航 完顏陳和尚 楊沃衍 烏古論黑漢 陀滿胡土門 姬汝作 愛申附:馬肩龍 禹顯 張邦憲 劉全 Volume 123 Biographies 61: Zhong Yisan, Tu Danhang, Wanyanchenheshang, Yang Woyan, Wugulunheihan, Tuomanhutumen, Ji Ruzuo, Ai Shen relative: Ma Jianlong, Yu Xian, Zhang Bangxian, Liu Quan 1
History of Jin 《金史》 卷一百〇六 列傳第四十四: 張暐子:行簡 賈益謙 劉炳 朮虎高琪 移剌塔不也 Volume 106 Biographies 44: Zhang Wei son: Xingjian, Jia Yiqian, Liu Bing, Pai Hugaoqi, Yi Latabuye 1
History of Song 《宋史》 卷三百四十九 列傳第一百〇八 郝質 賈逵 竇舜卿 劉昌祚 盧政 燕達 姚兕弟:麟 子:雄 古 楊燧 劉舜卿 宋守約子:球 Volume 349 Biographies 108: Hao Zhi, Jia Kui, Dou Shunqing, Liu Changzuo, Lu Zheng, Yan Da, Yao Si and younger brother: Lin, sons: Xiong, Gu, Yang Sui, Liu Shunqing, Song Shouyue and son: Qiu 1
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十二 列傳第十三 王琨 張岱 褚炫 何戢 王延之 阮韜 Volume 32 Biographies 13: Wang Kun, Zhang Dai, Chu Xuan, He Ji, Wang Yanzhi, Ruan Tao 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
忠实可 忠實可 帝以為忠實可大用 History of Song 《宋史》 卷二百八十六 列傳第四十五 魯宗道 薛奎 王曙 蔡齊 Volume 286 Biographies 45: Lu Zongdao, Xue Kui, Wang Shu, Cai Qi 3
性忠实 性忠實 熙載性忠實 History of Song 《宋史》 卷二百六十三 列傳第二十二 張昭 竇儀 呂餘慶 劉熙古 石熙載 李穆 Volume 263 Biographies 22: Zhang Zhao, Dou Yi, Lu Yuqing, Liu Xigu, Shi Xizai, Li Mu 3
心忠实 心忠實 秉心忠實 History of Song 《宋史》 卷四百七十九 列傳第二百三十八 世家二 西蜀孟氏孟昶(子:玄喆 玄珏 弟:仁贄 仁裕 仁操 附:伊審徵 韓保正 王昭遠 趙崇韜 高彥儔 趙彥韜 龍景昭 幸寅遜 李廷珪 李昊 毋守素 歐陽迥) Volume 479 Biographies 238: Hereditary Houses 2 - Western Shu Meng clan Meng Chang (sons: Xuan Zhe, Xuan Jue, younger brothers: Ren Zhi, Ren Yu, Ren Cao, relatives: Yi Shenzheng, Han Baozheng, Wang Zhaoyuan, Zhao Chongtao, Gao Yanchou, Zhao Yantao, Long Jingzhao, Xing Yinxun, Li Tinggui, Li Hao, Wu Shousu, Ouyang Jiong) 2
遣忠实 遣忠實 別遣忠實幹濟者 History of Jin 《金史》 卷一百〇九 列傳第四十七: 完顏素蘭 陳規 許古 Volume 109 Biographies 47: Wan Yansulan, Chen Gui, Xu Gu 2
为人忠实 為人忠實 胡魯為人忠實 History of Jin 《金史》 卷一百〇八 列傳第四十六: 胥鼎 侯摯 把胡魯 師安石 Volume 108 Biographies 46: Xu Ding, Hou Zhi, Ba Hulu, Shi Anshi 2
琨忠实 琨忠實 上以琨忠實 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三十二 列傳第十三 王琨 張岱 褚炫 何戢 王延之 阮韜 Volume 32 Biographies 13: Wang Kun, Zhang Dai, Chu Xuan, He Ji, Wang Yanzhi, Ruan Tao 2
忠实欲 忠實欲 忠實欲天下之富而惡其貧 Mozi 《墨子》 卷四 兼愛中 Book 4 - Universal Love II 2