Chinese Notes
Chinese Notes

不宜 bùyí

bùyí adverb unsuitable / inadvisable / inappropriate
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 7
History of Ming 《明史》 卷二百三十六 列傳第一百二十四 李植 江東之 湯兆京 金士衡 王元翰 孫振基 丁元薦 李朴 夏嘉遇 Volume 236 Biographies 124: Li Zhi, Jiang Dongzhi, Tang Zhaojing, Jin Shiheng, Wang Yuanhan, Sun Zhenji, Ding Yuanjian, Li Pu, Xia Jiayu 7
History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 7
Book of Song 《宋書》 卷八十二 列傳第四十二 周朗 沈懷文 Volume 82 Biographies 42: Zhou Lang, Shen Huaiwen 7
Book of Song 《宋書》 卷十五 志第五 禮二 Volume 15 Treatises 5: Rituals 2 7
Book of Jin 《晉書》 卷二十 志第十 禮中 Volume 20 Treatises 10: Rites Part Two 6
History of Ming 《明史》 卷四十八 志第二十四 禮二 Volume 48 Treatises 24: Rites 2 5
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十五  列傳第九十 三鄭高權崔 Volume 165 Biographies 90: Three Zheng's, Gao, Quan, Cui 5
History of Ming 《明史》 卷一百六十二 列傳第五十 尹昌隆 耿通 戴綸 陳祚 劉球 陳鑑 鍾同 章綸 廖莊 倪敬 楊瑄 Volume 162 Biographies 50: Yin Changlong, Geng Tong, Dai Lun, Chen Zuo, Liu Qiu, Chen Jian, Zhong Tong, Zhang Lun, Liao Zhuang, Ni Jing, Yang Xuan 5
History of Ming 《明史》 卷二百三十三 列傳第一百二十一 姜應麟 陳登雲 羅大紘 李獻可 孟養浩 朱維京 王如堅 王學曾 張貞觀 樊玉衡 謝廷讚 楊天民 何選 Volume 233 Biographies 121: Jiang Yinglin, Chen Dengyun, Luo Dahong, Li Xianke, Meng Yanghao, Zhu Weijing, Wang Rujian, Wang Xueceng, Zhang Zhenguan, Fan Yuheng, Xie Tingzan, Yang Tianmin, He Xuan 5