Chinese Notes
Chinese Notes

始终 (始終) shǐzhōng

 1. shǐzhōng noun from beginning to end
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (CC-CEDICT '始終'; Guoyu '始終' 1)
 2. shǐzhōng adverb all along
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (Guoyu '始終' 2)
 3. shǐzhōng noun the whole course of events
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 本末 (Guoyu '始終' 3)
 4. shǐzhōng adjective in the end / after all
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 终究 (Guoyu '始終' 4)

Contained in

始终如一贯彻始终

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百二十八 志第八十一 樂三 Volume 128 Treatises 81: Music 3 7
Book of Song 《宋書》 卷四十二 列傳第二 劉穆之 王弘 Volume 42 Biographies 2: Liu Muzhi, Wang Hong 3
History of Song 《宋史》 卷二百五十六 列傳第十五 趙普弟:安易 Volume 256 Biographies 15: Zhao Pudi and younger brother: Anyi 3
History of Song 《宋史》 卷一百二十七 志第八十 樂二 Volume 127 Treatises 80: Music 2 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷十上 皇后紀 Volume 10a: Annals of Empresses 1 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十三 列傳第四十三: 婁師德 王孝傑 唐休璟 張仁願 薛訥 王晙 Volume 93 Biographies 43: Lou Shide, Wang Xiaojie, Tang Xiujing, Zhang Renyuan, Xue Ne, Wang Jun 2
Book of Song 《宋書》 卷五十七 列傳第十七 蔡廓 Volume 57 Biographies 17: Cai Kuo 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百零八  列傳第三十三  劉仁軌 裴行儉子:光庭 稹 玄孫:均 婁師德 Volume 108 Biographies 33: Liu Rengui, Pei Xingjian and sons: Guang Ting, Zhen, great great grandson: Jun, Lou Shide 2
Book of Sui 《隋書》 卷49 列傳第14 牛弘 Volume 49 Biographies 14: Niu Hong 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十九 列傳第十九 蔡廓 Volume 29 Biographies 19: Cai Kuo 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
功名始终 功名始終 能以功名始終 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十五 列傳第十五 王懿 到彥之 垣護之 張興世 Volume 25 Biographies 15: Wang Yi, Dao Yanzhi, Yuan Huzhi, Zhang Xingshi 13
始终不易 始終不易 始終不易 Book of Wei 《魏書》 卷45 韋閬 杜銓 裴駿 辛紹先 柳崇 Volume 45: Wei Lang, Du Quan, Pei Jun, Xin Shaoxian, Liu Chong 6
道始终 道始終 要以道始終 Book of Song 《宋書》 卷五十七 列傳第十七 蔡廓 Volume 57 Biographies 17: Cai Kuo 3
始终大 始終大 始終大期 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷三 本紀第三 武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu of Southern Qi 2
名位始终 名位始終 弘竟以名位始終 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百五十六 列傳第一百〇六: 于頔 韓弘 王智興 Volume 156 Biographies 106: Yu Di, Han Hong, Wang Zhixing 2
火始终 火始終 火始終相乘之數也 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 2
隐括始终 隱括始終 隱括始終 Book of Sui 《隋書》 卷17 志第12 律曆中 Volume 17 Treatises 12: Measures and the Calendar 2 2
君臣始终 君臣始終 君臣始終 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷五十五 唐書31: 列傳七 康君立 薛志勤 史建瑭 李承嗣 史儼 蓋寓 伊廣 李承勳 史敬鎔 Volume 55 Book of Later Tang 31: Biographies 7 - Kang Junli, Xue Zhiqin, Shi Jiantang, Li Chengsi, Shi Yan, Gai Yu, Yi Guang, Li Chengxun, Shi Jingrong 2
始终富贵 始終富貴 欲始終富貴 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十三 列傳第八十八 孔穆崔柳楊馬 Volume 163 Biographies 88: Kong, Mu, Cui, Liu, Yan, Ma 2
始终信任 始終信任 始終信任 Book of Sui 《隋書》 卷49 列傳第14 牛弘 Volume 49 Biographies 14: Niu Hong 2