Chinese Notes
Chinese Notes

辞职 (辭職) cízhí

cízhí verb to resign
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作

Contained in

引咎辞职

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷四十四 本紀第四十四: 順帝七 Volume 44 Annals 44: Shundi 7 5
History of Yuan 《元史》 卷四十一 本紀第四十一: 順帝四 Volume 41 Annals 41: Shundi 4 4
History of Yuan 《元史》 卷一百七十八 列傳第六十五: 梁曾 劉敏中 王約 王結 宋衜 張伯淳 Volume 178 Biographies 65: Liang Ceng, Liu Minzhong, Wang Yue, Wang Jie, Song Dao, Zhang Bochun 3
History of Song 《宋史》 卷四百二十九 列傳第一百八十八 道學三 朱熹 張栻 Volume 429 Biographies 188: Taoist Scholars 3 - Zhu Xi, Zhang Shi 3
History of Yuan 《元史》 卷一百八十六 列傳第七十三: 張楨 歸暘 陳祖仁 成遵 曹鑑 張翥 Volume 186 Biographies 73: Zhang Zhen, Gui Yang, Chen Zuren, Cheng Zun, Cao Jian, Zhang Zhu 2
History of Yuan 《元史》 卷一百七十六 列傳第六十三: 曹伯啟 李元禮 王壽 王倚 劉正 謝讓 韓若愚 趙師魯 劉德溫 尉遲德誠 秦起宗 Volume 176 Biographies 63: Cao Boqi, Li Yuanli, Wang Shou, Wang Yi, Liu Zheng, Xie Rang, Han Ruoyu, Zhao Shilu, Liu Dewen, Wei Chidecheng, Qin Qizong 2
History of Yuan 《元史》 卷三十四 本紀第三十四: 文宗三 Volume 34 Annals 34: Wenzong 3 2
History of Yuan 《元史》 卷三十五 本紀第三十五: 文宗四 Volume 35 Annals 35: Wenzong 4 2
History of Song 《宋史》 卷四百二十五 列傳第一百八十四 劉應龍 潘牥 洪芹 趙景緯 馮去非 徐霖 徐宗仁 危昭德 陳塏 楊文仲 謝枋得 Volume 425 Biographies 184: Liu Yinglong, Pan 牥, Hong Qin, Zhao Jingwei, Feng Qufei, Xu Lin, Xu Zongren, Wei Zhaode, Chen Kai, Yang Wenzhong, Xie Fangde 2
History of Yuan 《元史》 卷四十二 本紀第四十二: 順帝五 Volume 42 Annals 42: Shundi 5 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
疾辞职 疾辭職 以疾辭職 Book of Jin 《晉書》 卷七十八 列傳第四十八 孔愉 丁潭 陶回 Volume 78 Biographies 48: Kong Yu; Ding Tan; Zhang Mao; Tao Hui 11
辞职归 辭職歸 以父老乞辭職歸侍 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百 列傳第五十: 尹思貞 李傑 解琬 畢構 蘇珦 鄭惟忠 王志愔 盧從願 李朝隱 裴漼 王丘 Volume 100 Biographies 50: Yin Sizhen, Li Jie, Jie Wan, Bi Gou, Su Xiang, Zheng Weizhong, Wang Zhiyin, Lu Congyuan, Li Chaoyin, Pei Cui, Wang Qiu 8
表辞职 錶辭職 乃拜表辭職 Book of Liang 《梁書》 卷五十一 列傳第四十五 處士 Volume 51: Retired Gentlemen 5
老辞职 老辭職 以母老辭職 Book of Jin 《晉書》 卷四十三 列傳第十三 山濤 王戎 郭舒 樂廣 Volume 43 Biographies 13: Shan Tao; Wang Rong; Guo Shu; Yue Guang 4
遂辞职 遂辭職 遂辭職寓居於江湖間 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百五十五 列傳第一百〇四: 穆寧 崔邠 竇群 李遜 薛戎 Volume 155 Biographies 105: Mu Ning, Cui Bin, Dou Qun, Li Xun, Xue Rong 3
昌辞职 昌辭職 四川行省平章汪壽昌辭職 History of Yuan 《元史》 卷三十五 本紀第三十五: 文宗四 Volume 35 Annals 35: Wenzong 4 2
病辞职 病辭職 右丞相定住以病辭職 History of Yuan 《元史》 卷四十四 本紀第四十四: 順帝七 Volume 44 Annals 44: Shundi 7 2
上疏辞职 上疏辭職 以旱上疏辭職 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十五 列傳第十五: 高士廉 長孫無忌 Volume 65 Biographies 15: Gao Shilian, Zhangsun Wuji 2
乞辞职 乞辭職 以父老乞辭職歸侍 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百 列傳第五十: 尹思貞 李傑 解琬 畢構 蘇珦 鄭惟忠 王志愔 盧從願 李朝隱 裴漼 王丘 Volume 100 Biographies 50: Yin Sizhen, Li Jie, Jie Wan, Bi Gou, Su Xiang, Zheng Weizhong, Wang Zhiyin, Lu Congyuan, Li Chaoyin, Pei Cui, Wang Qiu 2
约辞职 約辭職 約辭職在清廟 History of Yuan 《元史》 卷一百七十八 列傳第六十五: 梁曾 劉敏中 王約 王結 宋衜 張伯淳 Volume 178 Biographies 65: Liang Ceng, Liu Minzhong, Wang Yue, Wang Jie, Song Dao, Zhang Bochun 2