Chinese Notes
Chinese Notes

和尚 héshang

héshang noun an abbot / a monk
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: upādhyāya; a generic term for a monk or a senior monk, originally meaning preceptor (BL 'heshang'; Ding '和尚'; FGDB '和尚'; SH '和尚')

Contained in

布袋和尚元霭和尚大和尚心培和尚杨岐方会和尚语录杨岐方会和尚后录密菴和尚语录虚堂和尚语录如净和尚语录万松老人评唱天童觉和尚颂古从容庵录唐大荐福寺故寺主翻经大德法藏和尚传云栖和尚政治和尚云栖和尚愚中和尚语录沙和尚虚云和尚年谱心保和尚做一日和尚撞一天钟

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第三十八回 Chapter 38 63
The Scholars 《儒林外史》 第三十九回 Chapter 39 37
History of Jin 《金史》 卷一百二十三 列傳第六十一: 忠義三 徒單航 完顏陳和尚 楊沃衍 烏古論黑漢 陀滿胡土門 姬汝作 愛申附:馬肩龍 禹顯 張邦憲 劉全 Volume 123 Biographies 61: Zhong Yisan, Tu Danhang, Wanyanchenheshang, Yang Woyan, Wugulunheihan, Tuomanhutumen, Ji Ruzuo, Ai Shen relative: Ma Jianlong, Yu Xian, Zhang Bangxian, Liu Quan 26
The Scholars 《儒林外史》 第五十四回 Chapter 54 23
The Scholars 《儒林外史》 第四回 Chapter 4 22
The Scholars 《儒林外史》 第二十回 Chapter 20 20
The Scholars 《儒林外史》 第二回 Chapter 2 18
The Scholars 《儒林外史》 第二十一回 Chapter 21 18
The Scholars 《儒林外史》 第五十五回 Chapter 55 15
The Scholars 《儒林外史》 第二十八回 Chapter 28 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
和尚原 和尚原 秦鳳副總管吳玠收餘兵保大散關東和尚原 History of Song 《宋史》 卷二十六 本紀第二十六 高宗三 Volume 26 Annals 26: Gaozong 3 37
马和尚 馬和尚 馬和尚等率兵討之 History of Jin 《金史》 卷二  本紀第二: 太祖 Volume 2 Annals 2: Taizu 8
萧和尚 蕭和尚 歸州觀察使蕭和尚奴 History of Liao 《遼史》 卷二十九 本紀第二十九: 天祚皇帝三 Volume 29 Annals 29: Emperor Tianzuo 3 7
和尚等 和尚等 馬和尚等率兵討之 History of Jin 《金史》 卷二  本紀第二: 太祖 Volume 2 Annals 2: Taizu 6
陈和尚 陳和尚 移剌蒲阿率忠孝軍總領完顏陳和尚忠孝軍一千騎駐邠州 History of Jin 《金史》 卷十七 本紀第十七: 哀宗上 Volume 17 Annals 17: Aizong 1 6
耶律和尚 耶律和尚 耶律和尚 History of Liao 《遼史》 卷十八 本紀第十八: 興宗一 Volume 18 Annals 18: Xingzong 1 4
取和尚 取和尚 洋義士方襲取和尚原 History of Song 《宋史》 卷四百〇二 列傳第一百六十一 陳敏 張詔 畢再遇 安丙 楊巨源 李好義 Volume 402 Biographies 161: Chen Min, Zhang Zhao, Bi Zaiyu, An Bing, Yang Juyuan, Li Haoyi 4
攻和尚 攻和尚 攻和尚原 History of Song 《宋史》 卷二十六 本紀第二十六 高宗三 Volume 26 Annals 26: Gaozong 3 4
和尚奴 和尚奴 歸州觀察使蕭和尚奴 History of Liao 《遼史》 卷二十九 本紀第二十九: 天祚皇帝三 Volume 29 Annals 29: Emperor Tianzuo 3 3
在和尚 在和尚 璘在和尚原 History of Song 《宋史》 卷三百六十六 列傳第一百二十五 劉錡 吳玠 吳璘 Volume 366 Biographies 125: Liu Qi, Wu Jie, Wu Lin 2