Chinese Notes
Chinese Notes

启事 (啟事) qǐshì

qǐshì noun a notice / an announcement
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Information 信息
Notes: (CCD '启事'; FE '啟事')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Book of Tang 《新唐書》 卷六十     志第五十   藝文四 Volume 60 Treatises 56: The Arts 4 2
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十六 列傳第七 王敬則 陳顯達 Volume 26 Biographies 7: Wang Jingze, Chen Xianda 2
Book of Song 《宋書》 卷十五 志第五 禮二 Volume 15 Treatises 5: Rituals 2 2
Wenxuan 《文選》 卷三十九 Scroll 39 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇八 志第一百六十一 藝文七 Volume 208 Treatises 161: Arts and Literature 7 2
Book of Song 《宋書》 卷六十一 列傳第二十一 武三王 Volume 61 Biographies 21: Wu Sanwang 2
Book of Song 《宋書》 卷一百 列傳第六十 自序 Volume 100 Biographies 60: Preface 2
Wenxuan 《文選》 卷六十 Scroll 60 2
Book of Song 《宋書》 卷七十九 列傳第三十九 文五王 Volume 79 Biographies 39: Wen Wuwang 2
History of Jin 《金史》 卷十九 本紀第十九: 世紀補 景宣帝宗峻 睿宗宗堯 顯宗允恭 Volume 19 Annals 19: Ancenstral Records - Emperor Jingxuan Zongjun, Ruizong, Zongyao, Xianzong, Yungong 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
涛启事 濤啟事 山涛启事称愉忠笃有智意 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十六 魏書十六 任蘇杜鄭倉傳 Volume 16: Book of Wei 16 - Biographies of Ren, Su, Du, Zheng, and Cang 10
启事称 啟事稱 山涛启事称愉忠笃有智意 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十六 魏書十六 任蘇杜鄭倉傳 Volume 16: Book of Wei 16 - Biographies of Ren, Su, Du, Zheng, and Cang 4
奉启事 奉啟事 莊遣腹心門生具慶奉啟事密詣世祖曰 Book of Song 《宋書》 卷八十五 列傳第四十五 謝莊 王景文 Volume 85 Biographies 45: Xie Zhuang, Wang Jingwen 4
司启事 司啟事 令太子受諸司啟事 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五 本紀第五: 高宗下 Volume 5 Annals 5: Gaozong 2 3
公启事 公啟事 山公啟事 Book of Jin 《晉書》 卷四十三 列傳第十三 山濤 王戎 郭舒 樂廣 Volume 43 Biographies 13: Shan Tao; Wang Rong; Guo Shu; Yue Guang 3
作启事 作啟事 使作啟事云立義 Book of Song 《宋書》 卷七十九 列傳第三十九 文五王 Volume 79 Biographies 39: Wen Wuwang 3
启事曰 啟事曰 山濤啟事曰 Wenxuan 《文選》 卷二十一 Scroll 21 3
启事陈 啟事陳 子業啟事陳謝 Book of Song 《宋書》 卷七 本紀第七 前廢帝 Volume 7 Annals 7: Emperor Fei I 3
书启事 書啟事 上聽使餘人書啟事 Book of Song 《宋書》 卷六十一 列傳第二十一 武三王 Volume 61 Biographies 21: Wu Sanwang 2
启事密 啟事密 莊遣腹心門生具慶奉啟事密詣世祖曰 Book of Song 《宋書》 卷八十五 列傳第四十五 謝莊 王景文 Volume 85 Biographies 45: Xie Zhuang, Wang Jingwen 2