Chinese Notes
Chinese Notes

绅士 (紳士) shēnshì

shēnshì noun a gentleman
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化

Contained in

太平绅士

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百六十七 列傳第一百五十五 馬從聘 張伯鯨 宋玫 范淑泰 高名衡 徐汧 鹿善繼 Volume 267 Biographies 155: Ma Congpin, Zhang Bojing, Song Mei, Fan Shutai, Gao Mingheng, Xu Qian, Lu Shanji 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十二 志第二: 禮儀二 Volume 22 Treatises 2: Rites 2 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十二 列傳第三十二: 許敬宗 李義府 Volume 82 Biographies 32: Xu Jingzong, Li Yifu 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十四 列傳第一百六十二 史可法 高弘圖 姜曰廣 Volume 274 Biographies 162: Shi Kefa, Gao Hongtu, Jiang Yueguang 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十八 列傳第一百六十六 楊廷麟 萬元吉 郭維經 詹兆恒 陳泰來 王養正 曾亨應 揭重熙 陳子壯 張家玉 陳邦彥 蘇觀生 Volume 278 Biographies 166: Yang Tinglin, Wan Yuanji, Guo Weijing, Zhan Zhaoheng, Chen Tailai, Wang Yangzheng, Ceng Hengying, Jie Zhongxi, Chen Zizhuang, Zhang Jiayu, Chen Bangyan, Su Guansheng 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十六 列傳第一百五十四 馬世奇 吳麟徵 周鳳翔 劉理順 汪偉 吳甘來 王章 陳良謨 陳純德 申佳胤 成德 許直 金鉉 Volume 266 Biographies 154: Ma Shiqi, Wu Linzheng, Zhou Fengxiang, Liu Lishun, Wang Wei, Wu Ganlai, Wang Zhang, Chen Liangmo, Chen Chunde, Shen Jiayin, Cheng De, Xu Zhi, Jin Xuan 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇九 列傳第一百六十八 高定子 高斯得 張忠恕 唐璘 Volume 409 Biographies 168: Gao Dingzi, Gao Side, Zhang Zhongshu, Tang Lin 1
History of Ming 《明史》 卷一百十八 列傳第六 諸王三 Volume 118 Biographies 6: Princes 3 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇五 列傳第一百六十四 李宗勉 袁甫 劉黻 王居安 Volume 405 Biographies 164: Li Zongmian, Yuan Fu, Liu Fu, Wang Juan 1
The Scholars 《儒林外史》 第五十三回 Chapter 53 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
縉绅士 縉紳士 縉紳士大夫當言之 History of Song 《宋史》 卷四百〇五 列傳第一百六十四 李宗勉 袁甫 劉黻 王居安 Volume 405 Biographies 164: Li Zongmian, Yuan Fu, Liu Fu, Wang Juan 6
绅士大夫 紳士大夫 由是搢紳士大夫多恥被甄敘 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十二 列傳第三十二: 許敬宗 李義府 Volume 82 Biographies 32: Xu Jingzong, Li Yifu 5
搢绅士 搢紳士 搢紳士子 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十二 志第二: 禮儀二 Volume 22 Treatises 2: Rites 2 2