Chinese Notes
Chinese Notes

绅士 (紳士) shēnshì

shēnshì noun a gentleman
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化

Contained in

太平绅士

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十二 列傳第三十二: 許敬宗 李義府 Volume 82 Biographies 32: Xu Jingzong, Li Yifu 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇五 列傳第一百六十四 李宗勉 袁甫 劉黻 王居安 Volume 405 Biographies 164: Li Zongmian, Yuan Fu, Liu Fu, Wang Juan 1
History of Ming 《明史》 卷一百十八 列傳第六 諸王三 Volume 118 Biographies 6: Princes 3 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十七 列傳第一百五十五 馬從聘 張伯鯨 宋玫 范淑泰 高名衡 徐汧 鹿善繼 Volume 267 Biographies 155: Ma Congpin, Zhang Bojing, Song Mei, Fan Shutai, Gao Mingheng, Xu Qian, Lu Shanji 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十二 志第二: 禮儀二 Volume 22 Treatises 2: Rites 2 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十三 列傳第一百七十一 儒林二 Volume 283 Biographies 171: Confucian Scholars 2 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十一 列傳第二百三十 姦臣一 蔡確 吳處厚 邢恕 呂惠卿 章惇 曾布 安惇 Volume 471 Biographies 230: Treacherous Officials 1 - Cai Que, Wu Chuhou, Xing Shu, Lu Huiqing, Zhang Dun, Ceng Bu, An Dun 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十四 列傳第一百六十二 史可法 高弘圖 姜曰廣 Volume 274 Biographies 162: Shi Kefa, Gao Hongtu, Jiang Yueguang 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十八 列傳第一百六十六 楊廷麟 萬元吉 郭維經 詹兆恒 陳泰來 王養正 曾亨應 揭重熙 陳子壯 張家玉 陳邦彥 蘇觀生 Volume 278 Biographies 166: Yang Tinglin, Wan Yuanji, Guo Weijing, Zhan Zhaoheng, Chen Tailai, Wang Yangzheng, Ceng Hengying, Jie Zhongxi, Chen Zizhuang, Zhang Jiayu, Chen Bangyan, Su Guansheng 1
History of Ming 《明史》 卷二百六十六 列傳第一百五十四 馬世奇 吳麟徵 周鳳翔 劉理順 汪偉 吳甘來 王章 陳良謨 陳純德 申佳胤 成德 許直 金鉉 Volume 266 Biographies 154: Ma Shiqi, Wu Linzheng, Zhou Fengxiang, Liu Lishun, Wang Wei, Wu Ganlai, Wang Zhang, Chen Liangmo, Chen Chunde, Shen Jiayin, Cheng De, Xu Zhi, Jin Xuan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
縉绅士 縉紳士 縉紳士大夫當言之 History of Song 《宋史》 卷四百〇五 列傳第一百六十四 李宗勉 袁甫 劉黻 王居安 Volume 405 Biographies 164: Li Zongmian, Yuan Fu, Liu Fu, Wang Juan 6
绅士大夫 紳士大夫 由是搢紳士大夫多恥被甄敘 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十二 列傳第三十二: 許敬宗 李義府 Volume 82 Biographies 32: Xu Jingzong, Li Yifu 5
搢绅士 搢紳士 搢紳士子 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十二 志第二: 禮儀二 Volume 22 Treatises 2: Rites 2 2