Chinese Notes
Chinese Notes

  1. noun tribes from northern china
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '狄')
  2. proper noun Di
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
    Notes: (Unihan '狄')

Contained in

夷狄狄奥多狄葆贤狄更斯北狄

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 66
Guoyu 《國語》 周語中 Discourses of Zhou II 29
The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 宣公 Lord Xuan 25
Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 《春秋公羊傳》 僖公 Lord Xi 20
The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 成公 Lord Cheng 19
Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 《春秋公羊傳》 僖公 Lord Xi 19
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 16
Book of Later Han 《後漢書》 卷八十七 西羌傳 Volume 87: Treatise on the Western Qiang 16
The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 文公 Lord Wen 16
Book of Wei 《魏書》 卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
狄侵 狄侵 狄侵衛 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 44
狄人 狄人 狄人迫逐黎侯 The Book of Songs 《詩經》 國風‧邶‧旄丘 Lessons from the states - Odes of Bei - Mao Qiu 35
狄伐 狄伐 狄伐邢 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 莊公 Lord Zhang 25
戎狄 戎狄 齊桓公攘戎狄而封之 The Book of Songs 《詩經》 國風‧鄘‧定之方中 Lessons from the states - Odes of Yong - Ding Zhi Fang Zhong 21
赤狄 赤狄 赤狄侵齊 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 宣公 Lord Xuan 19
败狄 敗狄 以敗狄于采桑 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 19
白狄 白狄 郤缺獲白狄子 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 17
狄灭 狄滅 狄滅溫 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 8
狄师 狄師 狄師還 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 僖公 Lord Xi 7
及狄 及狄 及狄人戰于熒澤 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 閔公 Lord Min 5