Chinese Notes
Chinese Notes

黎巴嫩镑 (黎巴嫩鎊) Líbānèn bàng

Líbānèn bàng noun Lebanon pound (lira)
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Lebanon 黎巴嫩 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Lebanon (WIKI 'ISO_4217')