Chinese Notes
Chinese Notes

逃逸 táoyì

táoyì verb to escape / to run away / to abscond
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十四 列傳第十二: 崔逞 王憲 封懿 Volume 24 Biographies 12: Cui Cheng, Wang Xian, Feng Yi 1
History of Song 《宋史》 卷三百 列傳第五十九 楊偕 王沿 杜杞 楊畋 周湛 徐的 姚仲孫 陳太素 馬尋 杜曾 李虛己 張傅 俞獻卿 陳從易 楊大雅 Volume 300 Biographies 59: Yang Xie, Wang Yan, Du Qi, Yang Tian, Zhou Zhan, Xu De, Yao Zhongsun, Chen Taisu, Ma Xun, Du Ceng, Li Xuji, Zhang Fu, Yu Xianqing, Chen Congyi, Yang Daya 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十一 列傳第四十九: 王盟 獨孤信 竇熾 賀蘭祥 叱列伏龜 閻慶 史寧 權景宣 Volume 61 Biographies 49: Wang Meng, Du Guxin, Dou Chi, He Lanxiang, Chilie Fugui, Yan Qing, Shi Ning, Quan Jingxuan 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十九 列傳第十七: 司馬休之 司馬楚之 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 蕭祗 蕭退 蕭泰 蕭撝 蕭圓肅 蕭大圜 Volume 29 Biographies 17: Sima Xiuzhi, Sima Chuzhi, Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao, Xiao Zhi, Xiao Tui, Xiao Tai, Xiao Hui, Xiao Yuansu, Xiao Dahuan 1
Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 1
History of Song 《宋史》 卷二百〇一 志第一百五十四 刑法三 Volume 201 Treatises 154: Punishment and Law 3 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十一 列傳第一: 后妃上 Volume 51 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 1
Book of Sui 《隋書》 卷65 列傳第30 周羅睺 周法尚 李景 慕容三藏 薛世雄 王仁恭 權武 吐萬緒 董純 趙才 Volume 65 Biographies 30: Zhou Luohou, Zhou Fashang, Li Jing, Murong Sancang, Xue Shixiong, Wang Rengong, Quan Wu, Tu Wanxu, Dong Chun, Zhao Cai 1
Book of Song 《宋書》 卷九十二 列傳第五十二 良吏 Volume 92 Biographies 52: Liang Li 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
多逃逸 多逃逸 獸多逃逸 Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2
惧罪逃逸 懼罪逃逸 輝懼罪逃逸 Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 2
部落逃逸 部落逃逸 部落逃逸者 Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2