Chinese Notes
Chinese Notes

逃逸 táoyì

táoyì verb to escape / to run away / to abscond
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2
History of Song 《宋史》 卷二百〇一 志第一百五十四 刑法三 Volume 201 Treatises 154: Punishment and Law 3 1
Book of Song 《宋書》 卷一百 列傳第六十 自序 Volume 100 Biographies 60: Preface 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十九 列傳第十七: 司馬休之 司馬楚之 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 蕭祗 蕭退 蕭泰 蕭撝 蕭圓肅 蕭大圜 Volume 29 Biographies 17: Sima Xiuzhi, Sima Chuzhi, Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao, Xiao Zhi, Xiao Tui, Xiao Tai, Xiao Hui, Xiao Yuansu, Xiao Dahuan 1
Book of Sui 《隋書》 卷65 列傳第30 周羅睺 周法尚 李景 慕容三藏 薛世雄 王仁恭 權武 吐萬緒 董純 趙才 Volume 65 Biographies 30: Zhou Luohou, Zhou Fashang, Li Jing, Murong Sancang, Xue Shixiong, Wang Rengong, Quan Wu, Tu Wanxu, Dong Chun, Zhao Cai 1
Book of Jin 《晉書》 卷七十三 列傳第四十三 庾亮 Volume 73 Biographies 43: Yu Liang 1
Book of Wei 《魏書》 卷69 崔休 裴延俊 袁翻 Volume 69: Cui Xiu, Pei Yanjun, Yuan Fan 1
Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十一 列傳第一: 后妃上 Volume 51 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
部落逃逸 部落逃逸 部落逃逸者 Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2
多逃逸 多逃逸 獸多逃逸 Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2
惧罪逃逸 懼罪逃逸 輝懼罪逃逸 Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 2