Chinese Notes
Chinese Notes

逃逸 táoyì

táoyì verb to escape / to run away / to abscond
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2
History of Song 《宋史》 卷三百 列傳第五十九 楊偕 王沿 杜杞 楊畋 周湛 徐的 姚仲孫 陳太素 馬尋 杜曾 李虛己 張傅 俞獻卿 陳從易 楊大雅 Volume 300 Biographies 59: Yang Xie, Wang Yan, Du Qi, Yang Tian, Zhou Zhan, Xu De, Yao Zhongsun, Chen Taisu, Ma Xun, Du Ceng, Li Xuji, Zhang Fu, Yu Xianqing, Chen Congyi, Yang Daya 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao 1
Book of Sui 《隋書》 卷42 列傳第7 李德林 Volume 42 Biographies 7: Li Delin 1
Book of Song 《宋書》 卷九十二 列傳第五十二 良吏 Volume 92 Biographies 52: Liang Li 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇五 列傳第五十五: 宇文融 韋堅 楊慎矜 王鉷 Volume 105 Biographies 55: Yu Wenrong, Wei Jian, Yang Shenjin, Wang Hong 1
Book of Wei 《魏書》 卷69 崔休 裴延俊 袁翻 Volume 69: Cui Xiu, Pei Yanjun, Yuan Fan 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷三十七 伶官傳第二十五: 周匝 敬新磨 景進 史彥瓊 郭從謙 Volume 37 Biographies 17: 1
Book of Song 《宋書》 卷一百 列傳第六十 自序 Volume 100 Biographies 60: Preface 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十九下 列傳第一百四十九下: 北狄 Volume 199 Biographies 149: Northern Peoples 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
惧罪逃逸 懼罪逃逸 輝懼罪逃逸 Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 2
多逃逸 多逃逸 獸多逃逸 Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2
部落逃逸 部落逃逸 部落逃逸者 Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2