Chinese Notes
Chinese Notes

讦 (訐) jié

jié verb to accuse / to pry
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德

Contained in

攻讦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 11
History of Ming 《明史》 卷二百二十六 列傳第一百十四 海瑞 丘橓 呂坤 郭正域 Volume 226 Biographies 114: Hai Rui, Qiu Shun, Lu Kun, Guo Zhengyu 10
History of Ming 《明史》 卷九十四 志第七十 刑法二 Volume 94 Treatises 70: Punishment and Law 2 7
History of Ming 《明史》 卷二百五十八 列傳第一百四十六 許譽卿 華允誠 魏呈潤 毛羽健 吳執御 章正宸 黃紹杰 傅朝佑 姜埰 熊開元 詹爾選 湯開遠 成勇 陳龍正 Volume 258 Biographies 146: Xu Yuqing, Hua Yuncheng, Wei Chengrun, Mao Yujian, Wu Zhiyu, Zhang Zhengchen, Huang Shaojie, Fu Chaoyou, Jiang 埰, Xiong Kaiyuan, Zhan Erxuan, Tang Kaiyuan, Cheng Yong, Chen Longzheng 7
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 7
History of Ming 《明史》 卷一百八十六 列傳第七十四 韓文 張敷華 楊守隨 許進 雍泰 陳壽 樊瑩 熊繡 潘蕃 胡富 張泰 張鼐 王璟 朱欽 Volume 186 Biographies 74: Han Wen, Zhang Fuhua, Yang Shousui, Xu Jin, Yong Tai, Chen Shou, Fan Ying, Xiong Xiu, Pan Fan, Hu Fu, Zhang Tai, Zhang Nai, Wang Jing, Zhu Qin 7
History of Ming 《明史》 卷一百七十八 列傳第六十六 項忠 韓雍 余子俊 朱英 秦紘 Volume 178 Biographies 66: Xiang Zhong, Han Yong, Yu Zijun, Zhu Ying, Qin Hong 7
History of Ming 《明史》 卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou 6
History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 6
History of Yuan 《元史》 卷一百〇五 志第五十三: 刑法四 Volume 105 Treatises 58: Punishment and Law 4 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
告讦 告訐 告訐之俗易 Book of Han 《漢書》 卷二十三 刑法志 Volume 23: Treatise on Punishment and Law 49
诋讦 詆訐 譖慝之言無入之耳批扞之聲無出之口殺傷人之孩無存之心雖有詆訐之民無所依矣 Mozi 《墨子》 卷一 修身 Book 1 - Self-Cultivation 16
讦直 訐直 而性訐直 Book of Zhou 《周書》 卷40 列傳第32 尉遲運 王軌 宇文神舉 宇文孝伯 顏之儀 Volume 40 Biographies 32: Wei Chiyun; Wang Gui; Yuwen Xiaoju; Yuwen Xiaobo; Yan Zhiyi 13
激讦 激訐 今趙騰所坐激訐謗語為罪 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十四 楊震列傳 Volume 54: Biography of Yang Zhen 10
讦人 訐人 詔戒上封告訐人罪或言赦前事 History of Song 《宋史》 卷十二 本紀第十二 仁宗四 Volume 12 Annals 12: Renzong 4 5
讦以为 訐以為 惡訐以為直者 The Analects of Confucius 《論語》 17. 《陽貨》 Yang Huo 5
能讦 能訐 矜能訐上 Book of Han 《漢書》 卷一百下 敍傳 Volume 100b: Afterword and Family History 2 4
掉讦 掉訐 相掉訐 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十三  列傳第八十八 孔穆崔柳楊馬 Volume 163 Biographies 88: Kong, Mu, Cui, Liu, Yan, Ma 3
性讦 性訐 而性訐直 Book of Zhou 《周書》 卷40 列傳第32 尉遲運 王軌 宇文神舉 宇文孝伯 顏之儀 Volume 40 Biographies 32: Wei Chiyun; Wang Gui; Yuwen Xiaoju; Yuwen Xiaobo; Yan Zhiyi 3
纠讦 糾訐 遞相糾訐 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷七十 列傳第二十: 王珪 戴冑 岑文本 杜正倫 Volume 70 Biographies 20: Wang Gui, Dai Zhou, Cen Wenben, Du Zhenglun 3