Chinese Notes
Chinese Notes

质疑 (質疑) zhìyí

zhìyí verb to call into question / to question (the truth or validity)
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
Notes: For example, 韩国质疑朝鲜导弹试验 'South Korea calls into question North Korean missile test.' (VOA 2016-01-09a)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷九十六 志第七十二 藝文一 Volume 96 Treatises 72: Arts and Literature 1 5
History of Song 《宋史》 卷二百〇三 志第一百五十六 藝文二 Volume 203 Treatises 156: Arts and Literature 2 4
History of Song 《宋史》 卷四百三十 列傳第一百八十九 道學四 朱氏門人 黃榦 李燔 張洽 陳淳 李方子 黃灝 Volume 430 Biographies 189: Taoist Scholars 4 - Zhu Shimenren, Huang Gan, Li Fan, Zhang Qia, Chen Chun, Li Fangzi, Huang Hao 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十六 列傳第四十六 張弘策 庾域 鄭紹叔 呂僧珍 樂藹 Volume 56 Biographies 46: Zhang Hongce, Yu Yu, Zheng Shaoshu, Lu Sengzhen, Le Ai 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十三 列傳第二十一: 李靈 李順 李孝伯 李裔 李義深 Volume 33 Biographies 21: 1
History of Song 《宋史》 卷二百〇五 志第一百五十八 藝文四 Volume 205 Treatises 158: Arts and Literature 4 1
Book of Jin 《晉書》 卷七十五 列傳第四十五 王湛 荀崧 范汪 劉惔 張憑 韓伯 Volume 75 Biographies 45: Wang Zhan; Xun Song; Fan Wang; Liu Tan 1
Book of Liang 《梁書》 卷十二 列傳第六 柳惔 弟忱 席闡文 韋叡 族弟愛 Volume 12: Liu Tan; Liu Chen; Xi Chanwen; Wei Rui; Wei Ai 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十三 列傳第三十一: 郭祚 張彝 邢巒 李崇 Volume 43 Biographies 31: Gao Zuo, Zhang Yi, Xing Luan, Li Chong 1
Book of Chen 《陳書》 卷二十四 列傳第十八: 周弘正 袁憲 Volume 24: Zhou Hongzheng; Yuan Xian 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
质疑滞 質疑滯 以質疑滯 Book of Jin 《晉書》 卷八十二 列傳第五十二 陳壽 王長文 虞溥 司馬彪 王隱 虞預 孫盛 干寶 鄧粲 謝沈 習鑿齒 徐廣 Volume 82 Biographies 52: Chen Shou; Wang Changwen; Yu Pu; Sima Biao; Wang Yin; Yu Yu; Sun Sheng; Gan Bao; Deng Can; Xie Chen; Xi Zuochi; Xu Guang 4
请质疑 請質疑 莫不請質疑滯 Book of Chen 《陳書》 卷二十四 列傳第十八: 周弘正 袁憲 Volume 24: Zhou Hongzheng; Yuan Xian 3
表质疑 錶質疑 王侯朝臣皆奉表質疑 Book of Liang 《梁書》 卷三 本紀第三 武帝下 Volume 3: Emperor Wu 3 3
诗经质疑 詩經質疑 詩經質疑 History of Ming 《明史》 卷九十六 志第七十二 藝文一 Volume 96 Treatises 72: Arts and Literature 1 2
质疑问事 質疑問事 時時好事者從之質疑問事 Book of Han 《漢書》 卷九十二 游俠傳 Volume 92: Youxias 2
质疑受业 質疑受業 質疑受業 Book of Sui 《隋書》 卷75 列傳第40 儒林 Volume 75 Biographies 40: Confucian Scholars 2
质疑朝鲜 質疑朝鮮 韩国质疑朝鲜导弹试验 Media articles 朝鲜导弹试验 North Korean Missile Test - Fragment a (2016-01-09a) 2
质疑去 質疑去 質疑去惑 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三六 補列傳第二八 邢卲 Volume 36 Biographies 28: Xing Shao 2
质疑请 質疑請 質疑請益 History of Song 《宋史》 卷二百〇五 志第一百五十八 藝文四 Volume 205 Treatises 158: Arts and Literature 4 2
韩国质疑 韓國質疑 韩国质疑朝鲜导弹试验 Media articles 朝鲜导弹试验 North Korean Missile Test - Fragment a (2016-01-09a) 2